P3f Terveys- ja sosiaalipalvelut

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

86101 Varsinaiset sairaalapalvelut
86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit
86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
86230 Hammaslääkäripalvelut
86901 Fysioterapia
86902 Laboratoriotutkimukset
86903 Kuvantamistutkimukset
86904 Sairaankuljetuspalvelut
86909 Muu terveyspalvelu
87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset
87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut)
87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut
87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut
87203 Päihdeongelmaisten laitokset
87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut
87301 Ikääntyneiden palveluasuminen
87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen)
87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito
87902 Ensi- ja turvakodit
87909 Muut laitokset ja asumispalvelut
88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille
88102 Ikääntyneiden päivätoiminta
88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta
88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut
88911 Lasten päiväkodit
88919 Muu lasten päivähoito
88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille
88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille
88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus
88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut