*-Merkkien selitykset

KP-YRTI – Keski-Pohjanmaan yritystilastopalvelu (https://www.chydenius.fi/kp-yrti)

KP-YRTI-sivuilla on sanojen ja ilmausten perässä *-merkkejä, joiden selitykset löytyvät aakkosjärjestyksessä tältä sivulta.

Maatalous* (A1a)

Maatalouden (A1a) liikevaihto ja jalostusarvo arvioidaan aluetilinpidon tuotannon bruttoarvoa ja arvonlisäystä koskevien tietojen avulla. Alueellinen yritystoimintatilasto päivitetään vuosittain helmikuussa runsaan kahden vuoden viiveellä suhteessa tilastovuoteen. Maatalouden aluetilinpitotiedot päivitetään vuosittain joulukuussa vajaan kolmen vuoden viiveellä. KP-YRTI:n tuotannossa menetellään vuosittain niin, että helmikuussa maatalouden liikevaihto ja jalostusarvo arvioidaan aluksi edellisen vuoden tietojen perusteella ja seuraavan vuoden helmikuun päivityksen yhteydessä arviot korjataan oikean vuoden tietojen avulla.

Metalli- ja kemian alat yhteensä* (K04K05)

Toimiala 28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus (TOL 2008) sisältyy tähän kahteen kertaan, osana sekä metalli- että kemian alaa. Virhe on suhteellisen pieni, sillä ko. alan toimipaikkoja oli vuonna 2013 Suomessa 7 kpl ja Keski-Pohjanmaalla 0 kpl.

Metalli- ja kemian alojen jalostus* (K04bK05b)

Toimiala 28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus (TOL 2008) sisältyy tähän kahteen kertaan, osana sekä metalli- että kemian alaa. Virhe on suhteellisen pieni, sillä ko. alan toimipaikkoja oli vuonna 2013 Suomessa 7 kpl ja Keski-Pohjanmaalla 0 kpl.

Rahoitus- ja vakuutustoiminta* (P1a)

Rahoitus- ja vakuutustoiminnan (P1a) liikevaihto ja jalostusarvo arvioidaan aluetilinpidon tuotannon bruttoarvoa ja arvonlisäystä koskevien tietojen avulla. Alueellinen yritystoimintatilasto päivitetään vuosittain helmikuussa runsaan kahden vuoden viiveellä suhteessa tilastovuoteen. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan aluetilinpitotiedot päivitetään vuosittain joulukuussa vajaan kolmen vuoden viiveellä. KP-YRTI:n tuotannossa menetellään vuosittain niin, että helmikuussa rahoitus- ja vakuutustoiminnan liikevaihto ja jalostusarvo arvioidaan aluksi edellisen vuoden tietojen perusteella ja seuraavan vuoden helmikuun päivityksen yhteydessä arviot korjataan oikean vuoden tietojen avulla.

Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelut* (P1ab)

Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelujen (P1ab) liikevaihdot ja jalostusarvot ovat rahoitus- ja vakuutustoiminnan (P1a) osalta arvionvaraisia (ks. selitys kohdassa Rahoitus- ja vakuutustoiminta* (P1a)).

Sijaintiosamäärä*

Sijaintiosamäärä lasketaan jakamalla toimialan osuus alueella vastaavalla kansallisella osuudella. Jos sijaintiosamäärä on suurempi kuin yksi, alueen voidaan sanoa olevan erikoistunut kyseiselle toimialalle. Jos sijaintiosamäärä on pienempi kuin yksi, kyseinen toimiala on alueella harvinaisempi kuin maassa keskimäärin eli sitä voidaan pitää alueen tuotantorakenteen aukkona.

Varo ylitulkintaa 1*

Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuollon (J7J8)  ja erityisesti sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon (J7) jalostusarvotietojen osalta Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston tiedoissa on ilmeisiä epätarkkuuksia, jotka juontuvat toimialan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (J7) epätarkasta tilastoinnista Kokkolan seutukunnassa. Epätarkkuudet ilmenevät Keski-Pohjanmaan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon negatiivisina jalostusarvosummina vuosina 2014 ja 2015. Epätarkkuudet voivat johtua esimerkiksi siitä, että toimipaikkojen kirjauksia vuosina 2014 ja 2015 on tehty virheellisesti liittyen vuodenvaihteessa 2014/2015 tapahtuneeseen Kokkolan energialiikelaitoksen yhtiöittämiseen. Vaihtoehtoinen selitys epätarkkuuksille on se, että monitoimipaikkaisten yritysten tapauksessa menoja ja tuottoja on kirjattu epäsymmetrisesti yhtäältä Keski-Pohjanmaalle ja toisaalta sen ulkopuolelle. Joka tapauksessa Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston toimialan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (J7) vuosia 2014 ja 2015 koskevissa jalostusarvotiedoissa on Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Kokkolan seutukunnan osalta siinä määrin epätarkkuutta, että ennen vuotta 2016 tapahtunutta yritysten jalostusarvosumman kehitystä ei ole mielekästä ottaa tarkastelun kohteeksi.

Kyseiset epätarkkuudet ovat suuruudeltaan niin merkittävät, että niillä on huomattavaa vaikutusta myös muiden toimialojen tiettyihin tietoihin, kuten jalostusarvosta laskettuihin sijaintiosamääriin* ja osuuksiin alueen yritystoiminnan jalostusarvosummasta. Kun tilaston mukaan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon (J7) jalostusarvo kasvaa Keski-Pohjanmaalla vuosien 2014 ja 2015 voimakkkaan negatiivisista arvoista vuoden 2016 positiiviseksi arvoksi, samalla myös kysesen alan sijaintiosamäärä* ja osuus alueen yritysten jalostusarvosummasta kasvaa voimakkaasti. Tämä merkitsee samalla sitä, että muiden toimialojen sijaintiosamäärät* ja osuudet alueen yritysten jalostusarvosummasta pienenevät perusteettomasti erityisesti vuodesta 2015 vuoteen 2016. Jos sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon tilastotiedoissa ei olisi mainittua epätarkkuutta, muiden toimialojen jalostusarvosta lasketut sijaintiosamäärät ja osuudet alueen yritysten jalostusarvosummasta olisivat vuosina 2014 ja 2015 pienemmät ja vuonna 2016 suurin piirtein sen suuruisia kuin ne ovat nyt esitettävissä kuvioissa (olettaen, että sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon tilastoinnissa on vuonna 2016 päästy eroon vuosia 2014 ja 2015 vaivanneista epätarkkuuksista). Toimialojen jalostusarvoista laskettuja sijaintosamääriä* ja alueellisia osuuksia voidaan siis tarkastella mielekkäästi oikeastaan vasta vuodesta 2016 lähtien.

Varo ylitulkintaa 2*

Maatalouden* (A1a) Keski-Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaan naapuriseutukuntia koskevien arvioitujen jalostusarvotietojen osalta Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston ja aluetilinpidon tiedoissa näyttää olevan ilmeistä epätarkkuutta vuoden 2014 tietojen osalta: näyttää siltä, että vuonna 2014 osa Keski-Pohjanmaalla tuotetusta jalostusarvosta on kirjautunut Keski-Pohjanmaan naapuriseutukuntien alueelle.