TCM-grupphanteringsmetoder för lärare 6 sp (UBS)

Arrangeras i Karleby under hösten 2024.

Syftet med fortbildningsprogrammet är att förbättra elevernas sociala färdigheter och att använda positiva grupphanteringsfärdigheter i sitt arbete. Med programmet stöds alla elevers färdigheter i självreglering samt gott kamratskap och beteende, med fokus i synnerhet på barn som behöver särskilt stöd i dessa färdigheter. Tyngdpunkten i TCM (Teacher Classroom Management) -grupphanteringsmetoden är att utveckla undervisningspersonalens arbetsgrepp i en riktning där de kan förebygga uppkomsten av beteendeproblem samt korrigera redan existerande beteendeproblem hos enskilda elever och i elevgruppen. 

TCM-grupphanteringsmetoder för lärare 6 sp 


Plats:
Karleby universitetscenter Chydenius, Bondegatan 2 B, Karleby
Tidpunkt:
närstudiedagarna meddelas senare
Målgrupp: klasslärare, speciallärare och skolgångshandledare (åk 1-6)

Utbildningen riktas till undervisningspersonal som vill förbättra elevernas sociala färdigheter och använda positiva grupphanteringsfärdigheter i sitt arbete. I utbildningen gås igenom hur lära elever sociala-, problemlösnings- och självregleringsfärdigheter. Utbildningsprogrammet består av följande delområden:

  • ett positivt förhållningssätt till elever och föräldrar
  • förutseende planering i arbetet med elever med beteendeproblem
  • främjande av positivt beteende i gruppen
  • användande av incitament för att motivera barnen
  • ingripande i störande beteende och att minska det i gruppen
  • att lära eleverna självreglering och hantering av känslor

Utbildningen består av sex (6) närstudiedagar. Närstudiedagarna är interaktiva och består av teori och övningar, problemsituationer att lösa, diskussioner och videoexempel med verkliga situationer. Mellan närstudiedagarna får deltagarna öva ibruktagandet av TCM-metoden genom av praktiskt öva metoden med sin egen elevgrupp. Närstudiedagar arrangeras med 3-4 veckors mellanrum. Utbildningen på svenska arrangeras i Karleby under hösten 2024.

Avgift:
Fortbildningen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Kontaktperson:
Planerare Anette Skog, tfn 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

Projektet är ett av UBS finansierat samarbetsprojekt mellan Karleby universitetscenter Chydenius och Lapin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut. Karleby universitetscenter Chydenius koordinerar projektet. 

OPH_finansierar_rgb.png