Hyvinvointia, turvallisuutta ja johtamisen psykologiaa opetus- ja kasvatusalalle (OPH)

Vielä voit ilmoittautua syksyllä 2024 järjestettäviin koulutuksiin!

Koronapandemiasta palautuminen on nostanut esiin turvallisuus- ja hyvinvointihaasteita, joiden käsittely on turbulentin maailmantilanteen aikana jäänyt toissijaiseksi. Jatkuva muutokseen varautuminen sekä huoli lasten ja nuorten sekä henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista kuormittavat oppilaitoksissa. Johtajan moninaisen työnkuvan vuoksi työ koetaan raskaana ja erityisesti turvallisuusjohtamiseen tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Koulujen on hyvä varautua myös akuutteihin kriiseihin, jolloin hyvinvointi- ja kriisivalmiussuunnitelmat tulee olla ajan tasalla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Kainuun ja Savonlinnan kesäyliopistojen kanssa.

Koulutusohjelma sisältää neljä (4) toisiaan tukevaa koulutusosiota. Koulutus sisältää asiantuntijawebinaareja, pienryhmätyöskentelyä, reflektoivia tehtäviä sekä vertaiskeskustelua yhteisellä Moodle -alustalla. Koulutukseen osallistuu neljä alueryhmää Kokkolassa, Rovaniemellä, Savonlinnassa ja Kainuussa. Opiskelua tuetaan verkkotuutoroinnilla. 

Kohderyhmät: Opetus- ja kasvatusalan johtajat, rehtorit, apulaisrehtorit tai johtotehtävissä toimivat opettajat.

VIELÄ VOI ILMOITTAUTUA SYKSYLLÄ 2024 JÄRJESTETTÄVIIN KOULUTUSOSIOIHIN:

Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö sekä lainsäädäntö 2 op 

Turvallinen ja väkivallaton koulu/oppilaitos on jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen oikeus. Turvallinen oppimisympäristö on kouluille ja oppilaitoksille lakisääteinen tehtävä. Osiossa perehdytään systemaattiseen ja ennakoivaan turvallisuusjohtamiseen, riskienhallinnan perusteisiin ja varautumisen lähtökohtiin sekä esihenkilöiden vastuualueisiin. Osiossa paneudutaan myös kiusaamiseen ja kouluväkivaltaan puuttumiseen. Kiusaamisen ennaltaehkäisy, puuttuminen ja jälkiseuranta ovat opetushenkilökunnan virkavelvollisuuksia. Osioon kuuluu kolme (3) koulutuspäivää, jotka pitävät sisällään teoriaa, käytännön esimerkkejä ja keskustelua sekä soveltavan tehtävän.

1. päivä | to 29.08.2024 | klo 12.30–16
2. päivä | ke 11.09.2024 | klo 12.30–16
3. päivä | ti 01.10.2024 | klo 12.30–16

Kouluttajat:
KM Tiina Ranta, turvallisuusjohtaja ja -kouluttaja, tohtorikoulutettava. Ranta toimii tällä hetkellä turvallisuusjohtajana valtionhallinnossa ja on toiminut aikaisemmin mm. korkeakoulussa turvallisuusjohtajana. Hän on osallistunut useisiin valtakunnallisiin tutkimus- ja selvityshankkeisiin sekä työryhmiin oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuusjohtamisen kehittämiseksi.
HTT, OTM Niina Mäntylä, julkisoikeuden professori Vaasan yliopisto. Mäntylä on tutkinut mm. koulukiusaamista ja koulujen toiminnan valvontaa.

Resilienssi ja tunnejohtaminen 2 op

Tässä valinnaisessa osiossa käydään lävitse organisaatioita kohtaavia kriisejä resilienssin ja tunnejohtamisen kautta. Osiossa pohditaan resilienssin tarvetta ja kuinka paljon johtaja voi tunteilla ja tunteita ymmärtämällä saavuttaa poispääsyn kriiseistä. Tietoisuus tunteista luo ja kehittää organisaation jäsenten hyviä sosiaalisia taitoja, sosiaalista pätevyyttä ja toisten/itsensä hyväksyntää. Tunnejohtaminen on mahdollista ottaa osaksi organisaation sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen johtamista. Osiossa pohditaan miten resilienssiä voi kehittää ja lisätä organisaatiossa ? Kuinka tärkeää on tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely, jotta kriiseistä selvitään? Samalla pohditaan myös resilienssin ja kriisijohtamisen yhteyttä. Osio sisältää kolme (3) vuorovaikutteista verkkokoulutuspäivää. Ne pitävät sisällään niin teoriaa kuin työpajoja, joissa jatketaan oman organisaation ja koko koulutuskokonaisuuden kehittämisprosessin työstöä.

1. päivä | ke 30.10.2024 | klo 12.30–16
2. päivä | ti 05.11.2024 | klo 12.30–16
3. päivä | to 21.11.2024 | klo 12.30–16

Kouluttaja: YTT Virpi Tökkäri, yliopistonlehtori Lapin yliopisto. Tökkäri on tutkinut ja opettanut johtamisen psykologiaan, sekä työyhteisöjen vuorovaikutukseen ja kokemuksellisuuteen liittyviä ilmiöitä, osallistavaa johtamista ja työhyvinvointia.

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset 1.6. mennessä sähköisellä lomakkeella

Toteutuneet/käynnissä olevat osiot:

Hyvinvointi- ja turvallisuusjohtaminen - strateginen ote 3 op 

Tässä osiossa käsitellään koulujen turvallisuustoiminnan kehittämisen haasteita ja tavoitteita, sekä tunnistetaan ja eritellään teoreettisia lähestymisiä hyvinvointi- ja turvallisuusjohtamiseen strategisesti. Osiossa perehdytään koulujen kehittämistarpeisiin, joihin pyritään löytämään ratkaisuja yhdessä henkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi analysoidaan oman organisaation kehittämistarpeita, tutustutaan kehittämisen menetelmiin ja suunnitellaan toiminnan kehittämisprosessi. Osiossa käsitellään myös ennakointia ja siihen valmistautumista, sekä annetaan valmiuksia toimia kunnan vastuulla olevassa hyvinvointitehtävässä, joka johtuu hyvinvointialueuudistuksesta. Osio sisältää kuusi (6) verkossa toteuttavaa koulutuspäivää, jotka pitävät sisällään niin teoriaa kuin työpajoja. Osion neljä ensimmäistä koulutuspäivää järjestetään keväällä 2024 ja kaksi viimeistä koulutuspäivää järjestetään koulutusohjelman päätteeksi keväällä 2025. 

Psykologisen turvallisuuden johtaminen 2 op 

Tässä osiossa käydään lävitse psykologiaa ja sen johtamista kriiseissä, näkökulma erityisesti sensemaking-teoriassa, sekä narratiivisuudessa. Kriisit luovat erilaisia ristiriitoja ja ristiriitaista ymmärrystä, jossa johtajan on pystyttävä selkeästi kuvaamaan ja avaamaan organisaation tilannetta, sekä sen asemointia kriisin keskellä. Johtajan on kyettävä selkeyteen sekä emotionaaliseen kerrontaan, jotta henkilöstö ja oppilaat pysyvät mukana. Osiossa käydään lävitse eri kriisityyppejä ja niiden määritelmiä, sekä niihin vastaamista oikealla tilanteeseen sopivalla johtamistyylillä. Johtaminen on mitä suurimmassa määrin vuorovaikutusta, jonka avulla vaikutetaan ihmisiin ja heidän toimintaansa esimerkiksi kriisien keskellä. Osio sisältää kolme (3) vuorovaikutteista verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, joissa jatketaan oman organisaation ja koko koulutuskokonaisuuden kehittämisprosessin työstöä. Osio järjestetään keväällä 2024.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetus- ja kasvatushenkilöstön täydennyskoulutusta ja täten opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta.

Peruutusehdot:
Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kuitenkin joudut perumaan ilmoittautumisesi, teethän sen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollisista perumisista tulee ilmoittaa sähköpostilla koulutuksen vastuusuunnittelijalle (anette.m.skog@jyu.fi). Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen henkilö.

Lisätiedot:
Suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

Hanke on Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Kainuun kesäyliopiston sekä Savonlinnan kesäyliopiston Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanketta koordinoi Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Hankkeen koulutusohjelma järjestetään verkossa ajalla 2024-2025.

Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290.jpg