Erityispedagogisia työkaluja tuen järjestäjille 6 op (OPH)

Järjestetään Syksyn 2023, kevään 2024 sekä syksyn 2024 aikana.

Koulutuksessa toteutetaan kasvatus- ja opetusalalla työskenteleville 6 opintopisteen pedagogisen toiminnan ja osaamisen kehittämisohjelma, jossa osallistujat lisäävät paitsi omaa erityispedagogista osaamistaan, mutta kehittävät samalla myös taustaorganisaationsa erityispedagogista toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa lapsen tuen järjestämistä erityispedagogisen ohjauksen keinoin.

Kohderyhmä

Opettajat, koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, erityisopettajat sekä esi- ja alkuopetuksen opettajat.

Koulutusohjelman toteutus

Koulutuksen toteutetaan täysin verkko-opetuksena (zoom). Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä kartoitustyötä omaan taustayksikköön ja kehittämistehtävän.

Yksilötuntemuksen vahvistaminen ja monialainen yhteistyö 2 op

Koulutusosiossa keskitytään yksilötuntemuksen vahvistamiseen sekä monialaiseen yhteistyön toteuttamiseen kasvua ja oppimista tukevana työkaluna. Lähtökohtana on lapsen oikeus saada yksilöllistä kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea omassa lapsi- ja oppilasryhmässään. Lisäksi osio vahvistaa pedagogisia ja ohjauksellisia taitoja kohdata lapsi tai oppilas. Koulutuksen asiantuntijaosuudet keskittyvät erilaisiin toiminnanohjauksen menetelmiin sekä nepsy-oireisten lasten tunnistamiseen ja heidän oppimisen tuen huomioimiseen.
Keskeiset teemat koulutuksessa:

  • Tuen tarpeen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja yksilön toimintakyky
  • Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden tunnistaminen ja opetuksen järjestäminen
  • Kuinka mahdollistaa toimiva ja jatkuva monialainen yhteistyö

Osio koostuu kolmesta (3) vuorovaikutteisesta verkko-opetuspäivästä sekä oppimistehtävästä. Koulutuspäivien aikana käydyt sisällöt viedään käytännöntyöhön, jota oppimistehtävän avulla pyritään kehittämään koulutuksen keskeisten teemojen näkökulmasta. Oppimistehtävät käydään läpi yhteisessä verkkotapaamisessa koulutussuunnittelijan johdolla.

Koulutuspäivät (Zoom):
Tiistai 3.9.2024 klo 13.00-15.30
Torstai 19.9.2024 klo 13.00-15.30
Keskiviikko 9.10.2024 kl0 13.00-15.30

Oppimistehtävän esittely/reflektointi (Zoom):
Torstai 31.10.2024 klo 13.00-15.00

Kouluttajana toimivat: Ohjaava kouluttaja, AmO, ICF-kouluttaja Erja Kaakkuriniemi, KM, erityisluokanopettaja, psykologian opettaja, ohjaava opettaja Maria Laiho.

Nämä koulutusosiot on jo järjestetty:

Yhtenäinen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen 2op


Osion tavoitteena on kehittää ja vahvistaa lapsen ja oppilaan yksilöllisen tuen toteutumista, systemaattista pedagogista kirjaamista sekä opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön erityispedagogista osaamista, kolmiportaisen tuen suunnittelijana ja toteuttajana. Lapsella ja oppilaalla on oikeus kasvun kehityksen ja oppimisen tukeen, mikä edistää kestävää ja turvallista elämänpolkua. Keskeiset teemat koulutuksessa:

  • Kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
  • Pedagogiset asiakirjat, päätökset ja kirjoittamisen kieli
  • Lapsen ja nuoren ikätasoisen kehityksen tunnistaminen ja tukeminen

Osio sisältää kolme (3) teoriaperusteista ja keskustelevaa verkko-opetuspäivää ja kartoitustehtävän omaan taustaorganisaatioon. Oppimistehtävänä kouluttautuja kirjaa ylös tuen toteutusta ja toimintatapoja, joita tällä hetkellä toteutetaan, ja miten näitä toimintatapoja kehitetään koulutuksen jälkeen. Oppimistehtävät käydään läpi yhteisessä verkkotapaamisessa koulutussuunnittelijan johdolla.

Koulutuspäivät (Zoom):
Tiistai 26.9.2023 klo 13.00-15.30
Torstai 12.10.2023 klo 13.00-15.30
Torstai 16.11.2023 klo 13.00-15.30

Oppimistehtävän esittely/reflektointi (Zoom):
Tiistai 28.11.2023 klo 13.00-15.00

Kouluttajana toimivat: Ohjaava opettaja Minna Vuolukka, psykologi Ulla Pakanen-Walin, KM, EO, puheterapeutti, ohjaava opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä

Lapsen ja oppilaan tuki nivelvaiheissa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen 2 op

Osion tavoitteena on kehittää kolmiportaisen tuen yhteneväisyyttä läpi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen. Keskiössä on lapsen etu ja oikeus saada oikea-aikaista, ennalta ehkäisevää ja riittävän vahvaa tukea. Tuen asioita pohdittaessa on lapsen ja huoltajan kohtaaminen ja kuuleminen entistä tärkeämpää, sillä tuki voi olla pedagogista, hoidollista tai rakenteellista. Kaikki tuen muodot ovat käytettävissä yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa, ja näiden eri tuki muotojen sisältöjä avataan tarkemmin koulutuksessa.
Koulutuksen keskeiset teemat:

  • Oppimisen tuen joustavat rakenteet ja käytänteet
  • Yhteistyö nivelvaiheissa
  • Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ja monialaiset palvelut

Koulutus sisältää kolme (3) verkko-opetuspäivää sekä oppimistehtävän. Osiossa keskitytään erityisesti varhaisen tuen ja ennalta ehkäisevän työotteen toteuttamiseen. Oppimistehtävässä näitä teemoja pyritään ratkaisemaan nivel- ja siirtymävaiheen pedagogiikassa ja yhteistyössä eri yksiköiden välillä. Oppimistehtävät käydään läpi yhteisessä verkkotapaamisessa koulutussuunnittelijan johdolla.

Koulutuspäivät (zoom):
Torstai 18.1.2024 klo 13.00-15.30
Keskiviikko 24.1.2024 klo 13.00-15.30
Tiistai 13.2.2024 klo 13.00-15.30

Oppimistehtävän esittely/reflektointi (Zoom):
Keskiviikko 13.3.2024 klo 13.00-15.00

Kouluttajana toimivat: KM, EO, ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi, KT, ohjaava opettaja Sanna Komu, ohjaava perhetyön asiantuntija Anuliisa Kemppainen

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä. Voit tiedustella peruutuspaikkoja sähköpostitse: jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi

Kustannukset

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Lisätietoa koulutusohjelmasta

Projektisuunnittelija Jenny Tahkola, 050 599 0253, jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Opetushallituksen rahoittama opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus. Hankkeen koulutukset järjestetään ajalla 2023-2024.

OPH_rahoittaa_rgb.png