Innostu matikasta! – varhaisten matemaattisten taitojen oppiminen (OPH)

Ilmoittaudu nyt "Matematiikkaa eskarista alkuopetukseen (3 op)" -koulutusosioon!

Matemaattisten taitojen perusta kehittyy hyvin varhaisessa vaiheessa. On tärkeää kehittää ja tukea lasten matemaattista kehitystä, jotta kaikki lapset saisivat alusta alkaen hyvän pohjan, myöhemmin oppimisen kannalta. Lasten matemaattinen kehitys on yksilöllistä, mutta on todettu, että varhaisilla taidoilla on yhteys myöhemmän matematiikan oppimiseen. Matematiikan taidoissa on eroja jo 3. luokan alussa ja tutkimusten mukaan kouluun tullessa osalla oppijoista on 4-vuotiaan taidot matematiikassa ja osalla jopa 11-vuotiaan taitotaso. Koulupolun alussa erot matemaattisissa taidoissa kasvavat, mikäli oppilaat eivät saa riittävästi tukea. Oppijoiden matemaattisten taitojen kehittymiseen ja kartoittamiseen tulisi kiinnittää tehokkaammin huomiota niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuin alkuopetuksessa.

Innostu matikasta! -koulutusohjelman tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen opettajille, erityisopettajille ja ohjaajille tietoa, miten matemaattinen ajattelu kehittyy varhaislapsuudessa. Ohjelmassa tarjotaan työkaluja varhaisten matemaattisten taitojen tukemiseen ja toiminnalliseen matemaattisten taitojen oppimiseen varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen arjessa. Koulutusohjelma sisältää neljä (4) toisiaan tukevaa koulutusosiota. Osallistuja voi suorittaa yksittäisen osion tai koko koulutusohjelman. Hanke koostuu verkko-opetuksesta (Zoom), lähiopetuspäivistä sekä oppimistehtävistä. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteuttaa koulutukset Helsingissä ja Kokkolassa, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut toteuttaa koulutukset Rovaniemellä.

ILMOITTAUDU SYKSYLLÄ 2024 JÄRJESTETTÄVÄÄN OSIOON:

Matematiikkaa eskarista alkuopetukseen (3 op)

Matematiikan opetuksen tulee kehittää oppijoiden kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti ja piirtäen sekä tulkiten kuvia. Matematiikan opetus tulee luoda vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle. Osiossa perehdytään:

  • varhaisten matematiikkataitojen ja matematiikan käsitteiden kartoitukseen ja tuen suunnittelu
  •  lukukäsitteen ymmärtämiseen ja sen laajentamiseen koulupolun varrella
  •  peruslaskutoimitusten (+, -, * ja /) laskustrategiat toiminnallisesti
  •  matematiikan kielentäminen ja kielitietoinen opetus

Osio koostuu kolmesta verkkokoulutuspäivästä (klo 13-16) ja yhdestä lähiopetuspäivästä (klo 9-15) sisältäen asiantuntija-alustuksista ja toiminnallista työskentelyä. Oppimistehtävänä on tutkimusartikkeliin perehtyminen, oppilaiden matematiikkataitojen kartoittaminen ja tulosten pohjalta korjaavaan opetuksen suunnitteleminen. 

Kokkolan alueryhmän koulutuspäivät:
1. tiistai 27.8. klo 13-16 (verkossa)
2. torstai 5.9. klo 13-16 (verkossa)
3. keskiviikko 18.9. klo 9-15 (lähiopetusta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella)
4. tiistai 8.10. klo 13-16 (verkossa)

Helsingin alueryhmän koulutuspäivät:
1. tiistai 27.8. klo 13-16 (verkossa)
2. torstai 5.9. klo 13-16 (verkossa)
3. maanantai 16.9. klo 9-15 (lähiopetusta Helsingissä)
4. torstai 10.10. klo 13-16  (verkossa)

Kouluttajat: KT Päivi Perkkilä, matematiikkakasvatuksen dosentti sekä ELO Leena Kokko, matematiikkaterapeutti.

Ilmoittautuminen:
Kokkolan ja Helsingin ryhmässä on vielä vapaita paikkoja! Ilmoittaudu 1.6. mennessä syksyn koulutukseen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Rovaniemen ryhmässä on myös vapaita paikkoja, kts. Lapin yliopiston verkkosivut.

Perumisohjeet:
Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kuitenkin joudut perumaan ilmoittautumisesi, teethän sen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollisista perumisista tulee ilmoittaa s-postilla koulutuksen suunnittelijalle (anette.m.skog@jyu.fi).

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstön täydennyskoulutusta. Mahdollisista ateria-, majoitus- ja matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Toteutetut/käynnissä olevat osiot:

1. Minä ja matematiikka (1 op) - järjestetty syksyllä 2023
2. Esimatemaattiset taidot (2 op) - järjestetty alkukeväällä 2024
3. Looginen päättely ja ajattelun taidot (2 op) - järjestetään keväällä 2024

Lisätietoja koulutusohjelmasta:
Suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanketta koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen koulutukset järjestetään Helsingissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä ajalla 2023-2024.

OPH_rahoittaa_rgb.png