Innostu matikasta! – varhaisten matemaattisten taitojen oppiminen 8 op (OPH)

Järjestetään 6.11.2023-10.10.2024

Matemaattisten taitojen perusta kehittyy hyvin varhaisessa vaiheessa. On tärkeää kehittää ja tukea lasten matemaattista kehitystä, jotta kaikki lapset saisivat alusta alkaen hyvän pohjan, myöhemmin oppimisen kannalta. Lasten matemaattinen kehitys on yksilöllistä, mutta on todettu, että varhaisilla taidoilla on yhteys myöhemmän matematiikan oppimiseen. Matematiikan taidoissa on eroja jo 3. luokan alussa ja tutkimusten mukaan kouluun tullessa osalla oppijoista on 4-vuotiaan taidot matematiikassa ja osalla jopa 11-vuotiaan taitotaso. Koulupolun alussa erot matemaattisissa taidoissa kasvavat, mikäli oppilaat eivät saa riittävästi tukea. Oppijoiden matemaattisten taitojen kehittymiseen ja kartoittamiseen tulisi kiinnittää tehokkaammin huomiota niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuin alkuopetuksessa.

Innostu matikasta! -koulutusohjelman tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen opettajille, erityisopettajille ja ohjaajille tietoa, miten matemaattinen ajattelu kehittyy varhaislapsuudessa. Ohjelmassa tarjotaan työkaluja varhaisten matemaattisten taitojen tukemiseen ja toiminnalliseen matemaattisten taitojen oppimiseen varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen arjessa.

Toteutustapa: Koulutusohjelma sisältää neljä (4) toisiaan tukevaa koulutusosiota. Osallistuja voi suorittaa yksittäisen osion tai koko koulutusohjelman (8 op). Hanke koostuu verkko-opetuksesta (Zoom), lähiopetuspäivistä sekä oppimistehtävistä. Hanke käynnistyy syksyllä 2023 ja jatkuu syksylle 2024 saakka. Hanke toteutetaan kolmella paikkakunnalla: Helsinki, Kokkola ja Rovaniemi. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteuttaa koulutukset Helsingissä ja Kokkolassa, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut toteuttaa koulutukset Rovaniemellä. (Lisätietoja ja ilmoittautuminen Lapin alueryhmään.)

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisopettajat ja ohjaajat

Kouluttajat: KT Päivi Perkkilä, matematiikkakasvatuksen dosentti sekä ELO Leena Kokko, matematiikkaterapeutti.

Koulutusohjelman osiot:

1. Minä ja matematiikka (1 op)

Matematiikkakuvalla tarkoitetaan oppijan tunnesuhtautumista matematiikkaan sekä matematiikkaan liittyvää motivaatiota ja uskomuksia. Matematiikkakuva on olennainen osa matematiikan oppimistuloksia, sillä se vaikuttaa lapsen ja oppilaan tulevaan oppimiseen. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tulee vahvistaa lasten myönteistä suhtautumista ja kiinnostusta matematiikkaan. Osion keskeiset sisällöt ovat:

 • myönteisen matematiikkakuvan rakentuminen ja vahvistaminen (opettaja ja oppijan)
 • tunteiden ja motivaation merkitys oppimisessa
 • kannustava ja vahvuuksia huomioiva palaute (vahvuuspedagogiikka).

Osio koostuu verkko-opetuksesta (kaksi iltapäivää klo 13-16), asiantuntija-alustuksista, yhteisöllisistä verkkokeskusteluista ja oppimistehtävistä. Oppimistehtävänä perehdytään tutkimusartikkeliin ja pohditaan omaa matematiikkasuhdetta. 

Kokkolan alueryhmän koulutuspäivät:
- tiistai 7.11. klo 13-16 (verkossa)
- maanantai 20.11. klo 13-16 (verkossa)

Helsingin alueryhmän koulutuspäivät:
-maanantai 6.11. klo 13-16 (verkossa)
- keskiviikko 22.11. klo 13-16 (verkossa)

2. Esimatemaattiset taidot (2 op)

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelunsa eri vaiheissa oleville lapsille ja oppijoille. Lasten tulee tutustua matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä. Osion keskeiset sisällöt ovat:

 •  varhaisten matematiikkataitojen kehitys
 •  luova leikki ja matematiikka
 •  esimatemaattisten taitojen kartoittaminen
 •  toiminnallista matematiikkaa
 •  kielentämisen pedagogiikan avaaminen.

Osio koostuu kahdesta verkkokoulutuspäivästä (klo 13-16) ja yhdestä lähiopetuspäivästä (klo 9-15) sisältäen asiantuntija-alustuksista ja toiminnallista työskentelyä. Oppimistehtävänä on kartoittaa oppijan matematiikkataitoja, suunnitella ja toteuttaa opetusta ja ohjausta oppijalle. Tehtävänä on myös järjestää työyhteisössä toiminnallisen matematiikan teemapäivä/matikkapaja. 

Kokkolan alueryhmän koulutuspäivät:
- tiistai 9.1. klo 13-16 (verkossa)
- keskiviikko 31.1. klo 9-15 (lähiopetusta Kokkolassa)
- keskiviikko 21.2. klo 13-16 (verkossa)

Helsingin alueryhmän koulutuspäivät:
- keskiviikko 10.1. klo 13-16 (verkossa)
- maanantai 29.1. klo 9-15 (lähiopetusta Helsingissä)
- torstaina 15.2. klo 13-16 (verkossa)

3. Looginen päättely ja ajattelun taidot (2 op)

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppijoiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Tämän osion keskeiset sisällöt ovat:

 •  lapsen matemaattisen ajattelun kehittäminen ongelmanratkaisutehtävien kautta
 •  pelit ajattelun taitojen ja päättelyn ja matikkapuheen tukena
 •  looginen päättely, luovuus ja täsmällisyys esi- ja alkuopeuksessa
 •  mallintaminen, johdattelu ja yhdessä työskentely ajattelun taitojen kehittämisessä.

Osio koostuu kahdesta verkkokoulutuspäivästä (klo 13-16) ja yhdestä lähiopetuspäivästä (klo 9-15) sisältäen asiantuntija-alustuksista ja toiminnallista työskentelyä. Oppimistehtävänä on tutkimusartikkeliin perehtyminen (ajattelutaitojen kehittyminen). Oppimistehtävänä on myös havainnoida yhtä oppijaa ja hänen ajattelutaitojaan ja pohtia kuinka tukea kyseistä oppijaa. 

Kokkolan alueryhmän koulutuspäivät:
- maanantaina 11.3. klo 13-16 (verkossa)
- tiistaina 9.4. klo 9-15 (lähiopetusta Kokkolassa)
- tiistaina 23.4. klo 13-16 (verkossa)

Helsingin alueryhmän koulutuspäivät:
- tiistaina 12.3. klo 13-16 (verkossa)
- torstaina 11.4. klo 9-15 (lähiopetusta Helsingissä)
- torstaina 25.4. klo 13-16 (verkossa)

4. Matematiikkaa eskarista alkuopetukseen (3 op)

Matematiikan opetuksen tulee kehittää oppijoiden kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti ja piirtäen sekä tulkiten kuvia. Matematiikan opetus tulee luoda vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle. Osiossa perehdytään:

 • varhaisten matematiikkataitojen ja matematiikan käsitteiden kartoitukseen ja tuen suunnittelu
 •  lukukäsitteen ymmärtämiseen ja sen laajentamiseen koulupolun varrella
 •  peruslaskutoimitusten (+, -, * ja /) laskustrategiat toiminnallisesti
 •  matematiikan kielentäminen ja kielitietoinen opetus

Osio koostuu kolmesta verkkokoulutuspäivästä (klo 13-16) ja yhdestä lähiopetuspäivästä (klo 9-15) sisältäen asiantuntija-alustuksista ja toiminnallista työskentelyä. Oppimistehtävänä on tutkimusartikkelin lukeminen ja referoiminen, oppilaiden matematiikkataitoja kartoittaminen ja tulosten pohjalta korjaavaan opetuksen suunnitteleminen. 

Kokkolan alueryhmän koulutuspäivät:
- tiistai 27.8. klo 13-16 (verkossa)
- torstai 5.9. klo 13-16 (verkossa)
- keskiviikko 18.9. klo 9-15 (lähiopetusta Kokkolassa)
- tiistai 8.10. klo 13-16 (verkossa)

Helsingin alueryhmän koulutuspäivät:
- tiistai 27.8. klo 13-16 (verkossa)
- torstai 5.9. klo 13-16 (verkossa)
- maanantai 16.9. klo 9-15 (lähiopetusta Helsingissä)
- torstai 10.10. klo 13-16  (verkossa)

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstön täydennyskoulutusta. Mahdollisista ateria-, majoitus- ja matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella pe 13.10.2023 mennessä. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa/alueryhmä. 

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstön täydennyskoulutusta. Mahdollisista ateria-, majoitus- ja matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Perumisohjeet:
Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kuitenkin joudut perumaan ilmoittautumisesi, teethän sen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollisista perumisista tulee ilmoittaa s-postilla koulutuksen suunnittelijalle.

Lisätietoja koulutusohjelmasta:
Suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanketta koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen koulutukset järjestetään Helsingissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä ajalla 2023-2024.

OPH_rahoittaa_rgb.png