Leikkien ja taiteillen - Osallistava varhaiskasvatus 8 op (OPH)

Järjestetään syksyllä 2023 - keväällä 2024

Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa pedagogiikka on läsnä kaikessa toiminnassa, myös leikissä, ilmaisussa ja osallistavuudessa. Varhaiskasvatuksen laatua voi edistää henkilöstön pedagogisen osaamisen ja yksilöiden toimintakäytänteiden kehittämisellä. Koulutus pyrkii kehittämään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa lapsia osallistavaksi/huomioivaksi ja eri ilmaisun keinoja hyödyntäväksi. Laadukas varhaiskasvatus on lapsilähtöistä, osallistavaa ja yksilöllistä. Tavoitteena on tukea lasten kehollista, musiikillista, sanallista ja kuvallista ilmaisua ja sen kehittymistä. Lapselle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen yhdistäminen, ja juuri näitä teemoja koulutus tuo osaksi varhaiskasvatuspedagogiikkaa. Koulutus koostuu luento-osuuksista, vertaisryhmäkeskusteluista, käytännön harjoitteista sekä omaan taustayksikköön laadittavasta kehittämistehtävästä.

Koulutusohjelman toteutus:
Koulutusohjelmassa toteutetaan kolme koulutusosiota, joiden teemat liittyvät osallistavaan pedagogiikkaan ja leikkipedagogiikkaan. Näiden teemojen avulla luodaan lapsia läheisempää varhaiskasvatusta, jossa ilmaisu ja vuorovaikutus ovat olennaisesti läsnä. Osallistuja voi suorittaa koko 8 op:n koulutusohjelman, mutta osioita on myös mahdollista suorittaa erillisinä. 

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen opettajat, esi- ja alkuopetuksen opettajat, lastenhoitajat ja erityisopettajat

Lapset mukaan toimintaan yksilöinä (2 op)

Osiossa keskitytään lapseen aktiivisena toimijana ja ryhmänsä jäsenenä. Lasten omat ajatukset, mielipiteet ja mieltymykset tulee ottaa huomioon ja kuulla. lasten mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen vahvistavat lapsen osallisuutta ja lisäävät yhteisöön kuulumista. Lapsen positiivinen kohtaaminen lisää oppimisen ja onnistumisen kokemuksia ja lisää turvallisuutta sekä hyvinvointia. Keskeiset teemat koulutuksessa:

 • Lapset huomioiva pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
 • Kaiken ikäisten lasten osallisuuden vahvistaminen
 • Lapset mukaan toiminnan suunnitteluun

Koulutusosio koostuu kolmesta (3) iltapäivän mittaisesta (3-4h) verkkoluento-osuudesta, asiantuntijoiden alustuksista ja oppimistehtävästä. Pääpaino osiossa on vertaisreflektoinnissa, hyvien käytänteiden jakamisessa sekä toimintakulttuurin kehittämisessä. Oppimistehtävän tuloksena syntyy uusia käytänteitä kohdata ja toteuttaa lapsilähtöistä varhaiskasvatuspedagogiikkaa. Oppimistehtävät käsitellään yhteisessä verkkotapaamisessa koulutussuunnittelijan kanssa.

Kouluttajana toimivat: Kaisu Peltoperä, Jyrki Reunamo

Koulutus toteutetaan syksyn 2023 aikana. Tarkemmat koulutuspäivät ilmoitetaan pian.

Iloa leikkipedagogiikkaan (3 op)

Koulutusosiossa käsitellään leikkiä ajattelun ja oppimisen menetelmänä. Nämä tulevaisuuden taidot ovat edellytyksiä elinikäisessä oppimisessa, jossa tarvitaan innostusta, rohkeutta, luottamusta ja avoimuutta uusia asioita kohtaan. leikin merkitys emotionaaliselle ja sosiaaliselle kehitykselle on merkittävä. Koulutus nostaakin esiin leikkipedagogiikan mahdollisuuksia ja haasteita osana varhaiskasvatusta. Koulutuksen keskeiset teemat:

 • Leikki metodina/menetelmänä varhaiskasvatuspedagogiikassa
 • Leikin merkitys lapselle
 • Mikä on aikuisen rooli leikkitilanteissa
 • Miten leikin kautta kohdataan tunnevuorovaikutustilanteita
 • Mitä leikki on VASU:n toteuttajana

Osio koostuu yhdestä lähiopetuspäivästä (6 h) sekä kahdesta iltapäivän (3-4 h) mittaisesta verkko-opetuspäivästä, oppimistehtävästä sekä reflektoivasta verkkotapaamisesta koulutussuunnittelijan johdolla. Asiantuntijoiden alustusten jälkeen koulutettavat pääsevät työskentelemään ja harjoittelemaan uusia menetelmiä. Oppimistehtävän tavoitteena on kehittää tunnevuorovaikutustilanteiden ja leikin toteuttamisen käytänteitä.
Kouluttajana toimivat: Roosa Laaksonen, Annukka Pursi

Koulutus järjestetään talven 2024 aikana. Tarkemmat koulutuspäivät ilmoitetaan pian.

Ilmaisua liikkuen, musisoiden ja taiteillen (3 op)

Osiossa tutustutaan ilmaisun monien muotojen oppimisen alueeseen osana varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Erityisesti syvennytään osallisuutta, leikkiä ja ilmaisua yhdistelevään pedagogiikkaan, jossa lapsilähtöisyys on keskiössä. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu korostuvat moninaisissa lapsiryhmissä, ja monitahoinen ilmaisu toimiikin hyvänä pohjana toisen ihmisen kunnioittamiselle ja itseensä tutustumiselle. Koulutuksen keskeiset teemat:

 • Ilmaisun ja taidekasvatuksen merkitys lapsen kehitykselle
 • Rohkeasti ilmaisua monin muodoin
 • Tutustun ilmaisten itseeni ja toisiin
 • Leikin ja taiteen yhdistäminen
 • Draama- ja musiikkikasvatus

Osio koostuu kolmesta (3) lähiopetuspäivästä ( 6 h) sekä oppimistehtävästä, joka esitellään verkkotapaamisessa (3-4 h) koulutussuunnittelijan johdolla. Oppimistehtävänä kouluttautujat suunnittelevat ja toteuttavat ilmaisupajan taustaorganisaatioonsa.
Kouluttajana toimivat: Anu Hagman, Mirva Kuusela

Koulutusosio toteutetaan kevään 2024 aikana.

Kustannukset:
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen: 

Peruutusehdot:
Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätietoa koulutusohjelmasta :
Projektisuunnittelija Jenny Tahkola, p. 050 599 0253, s-posti: jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään Kokkolassa ja Rovaniemellä ajalla 2023-2024.

OPH_rahoittaa_rgb.png