Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen 5 op (OPH)

Opetushallituksen rahoittama, osallistujille maksuton täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Järjestetään 2.10.2023 - 16.5.2024

Koulutusohjelmassa toteutetaan kolmesta koulutusosiosta koostuva varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. Koulutusosioissa perehdytään kielitietoisuuteen, kulttuuri- ja katsomustietoisuuteen sekä kulttuuriperintökasvatukseen. Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien kielellistä ja kulttuurista osaamista tarjoamalla tutkimusperustaista tietoa, käytännön kokeiluja ja työkaluja omaan varhaiskasvatustyöhön sovellettaviksi. Koulutuksen suunnittelijoiden ohjaamina, osallistujat rakentavat ja täydentävät omaa kehittämisprojektiaan, jossa huomio keskitetään oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen kieli- ja kulttuuritietoisemmaksi.

Kohderyhmä

varhaiskasvatuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, esiopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutusohjelman toteutus ja aikataulut:

Koulutusohjelma koostuu kolmesta toisiaan tukevasta koulutusosiosta, jotka muodostavat yhdessä 5 op koulutusohjelman. Koulutusosiot toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutusohjelman aikana rakennetaan ja täydennetään ohjatusti omaa kehittämisprojektia sähköistä alustaa hyödyntäen (Book Creator). Book Creatorin hyödyntämiseen on laadittu perehdytystallenne, johon voi halutessaan tutustua. Koulutusosoita on mahdollista suorittaa myös erillisinä.

Kevään 2024 osio.

Johdatus kulttuuriperintökasvatukseen varhaiskasvatuksessa 1 op

Osiossa perehdytään kulttuuriperintökasvatuksen merkitykseen ja sisältöihin varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Osallistujat saavat koulutuksesta käytännönläheisiä harjoituksia ja työkaluja oman opetus- ja kasvatustyönsä tueksi. Osion sisällöt rakennetaan huomioiden osallistujien oma paikallisuus sekä mahdolliset alueelliset erityispiirteet. Koulutusosio sisältää kaksi (2) iltapäivän mittaista webinaaria (3h), oman kehittämisprojektin edistämistä koulutusosion sisältöjen pohjalta sekä päätöswebinaarin. Webinaareihin sisältyy luento-osuuksia, pienryhmäkeskusteluja sekä käytännön harjoituksia. Koulutuksen keskeiset teemat:

  • Mitä on kulttuuriperintökasvatus?
  • Kulttuurisesti kestävä kasvatus
  • Kulttuuri-identiteettiin kasvun tukeminen

Verkkokoulutuspäivät (Zoom):
Torstai 11.4.2024 klo 12.00-15.00

Keskiviikko 24.4.2024 klo 12.00-15.00
Päätöswebinaari: Torstai 16.5.2023 klo 12.00-15.00

Kouluttajana toimii: FM, KM Julia Uusoksa: työskentelee erityisasiantuntijana Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa. Hän on työskennellyt aineenopettajana perusopetuksessa.

Tämä osio toteutettu syksyn 2023 aikana.

Kielitietoisuus varhaiskasvatuksessa 2 op

Osiossa perehdytään kielen keskeiseen merkitykseen lasten kehityksessä, oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Koulutusosio sisältää orientoivan ennakkotehtävän, kolme (3) iltapäivän (3-4 h) mittaista webinaaria, oman kehittämisprojektin edistämistä koulutusosion sisältöjen pohjalta sekä päätöswebinaarin. Webinaareihin sisältyy luento-osuuksia, vuorovaikutteisia pienryhmäkeskusteluja sekä käytännön harjoituksia. Osio toteutetaan syksyllä 2023 kahdelle alueryhmälle Kokkolassa ja Rovaniemellä. Koulutusosion keskeiset teemat:

  • Kielitietoisen pedagogiikan lähtökohtia ja tavoitteita varhaiskasvatuksessa
  • Lasten, perheiden ja henkilöstön moninaiset kielimaailmat
  • Miten rakentaa/luoda/vahvistaa oman oppimisympäristön kielitietoisuutta
  • Moninaisuutta ja osallisuutta vahvistavat käytänteet

Verkkokoulutuspäivät (zoom):
Ke 1.11.2023 klo 12.30-15.00
Ke 15.11.2023 klo 12.30-15.00
Ke 29.11.2023 klo 12.30-15.00
Ti 5.12.2023 klo 12.30-15.00 (päätöswebinaari)

Kouluttajina toimivat: KT, VO Outi Arvola: työskentelee tutkijatohtorina, hankekoordinaattorina ja lehtorina tutkien, kouluttaen ja kehittäen väitöskirjansa teemoja eteenpäin. KL, VO Anna-Leena Lastikka: työskentelee freelancerina toimien kouluttajana, asiantuntijana, kirjailijana, tutkijana ja opettajana.

Tämä osio toteutettiin alkuvuodesta  2024
Kulttuuri- ja katsomustietoinen kasvatus 2 op.

Osiossa perehdytään kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden huomioimiseen ja hyödyntämiseen osana päivittäistä varhaiskasvatustyötä. Koulutusosiossa pohditaan yhdenvertaisen oppimisen ja kasvun tukemista kulttuurisesti moninaisessa ryhmässä. Koulutusosio sisältää kolme (3) iltapäivän mittaista webinaaria (4h), oman kehittämisprojektin edistämistä koulutusosion sisältöjen pohjalta sekä päätöswebinaarin. Webinaareihin sisältyy luento-osuuksia, pienryhmäkeskusteluja sekä käytännön harjoituksia. Koulutuksen keskeiset teemat:

  • Kulttuurinen moninaisuus ja kulttuuritietoinen kasvatus
  • Uskonnot ja katsomukset päiväkodissa: kasvattajan katsomustietoisuus, uskonnon ja vakaumuksen vapaus, katsomuskasvatus
  • Muovautuvuuden pedagogiikka: yhdenvertaisen oppimisen ja kasvun tukeminen kulttuurisesti moninaisessa ryhmässä

Verkkokoulutuspäivät (Zoom):
Maanantai 15.1.2024 klo 12.00-15.30
Torstai 1.2.2024 klo 12.00-15.30
Torstai 15.2.2024 klo 12.00-15.30
Päätöswebinaari: Torstai 14.3.2024 klo 12.30-15.00

Kouluttajana toimii TT, KM, dosentti, tutkijatohtori Inkeri Rissanen. Inkerin osaamisalueita ovat kulttuuri- ja katsomustietoinen kasvatus.

Kustannukset:


Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstön täydennyskoulutusta. Osallistuminen ja materiaalit ovat maksuttomia. Mahdollisia matkustus-, poissaolo- tai ruokailukuluja ei korvata.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tiedustelut:


Kokkolan toteutus: projektisuunnittelija Jenny Tahkola, p- 050 599 0253, jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi

Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen (KIEKU) on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden yhteistyöhanke. Opetushallitus rahoittaa hanketta. Hankkeen koulutusosiot järjestetään Kokkolassa ja Rovaniemellä ajalla 2023-2024.

Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290.jpg