Rat­kai­su­keskei­nen neu­rop­sy­kiat­rinen val­men­ta­ja -­kou­lu­tus (25 op)

Seuraava koulutus järjestetään 18.11.2024-13.5.2025. Ilmoittaudu nyt!

Mikä on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Tästä koulutuksesta osallistujat saavat erityisvalmiuksia tukea asiakkaita, joilla on ADHD, jokin autisminkirjon oireyhtymistä tai Tourette. Ratkaisukeskeinen valmennuksen keinot soveltuvat hyvin myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ohjaamiseen.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on menetelmä ja myös ajattelutapa, joka antaa lisää kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin pulmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. 

Osallistujat perehtyvät ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan. Koulutus antaa osallistujille ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Lisäksi koulutukseen osallistuja saa vahvan neuropsykiatrisen/ADHD -asiantuntijuuden, jota voi hyödyntää omassa työyhteisössään tai muissa vastaavaa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös välittäjänä ja tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat laatukriteerit.

"Tulin hakemaan työkaluja arkipäivisiin haasteisiin. Koen saaneeni todella paljon tietoa ja vertaistukea niin kouluttajilta, kokemusasiantuntijoilta, koko porukalta ja omalta vertaisryhmältänikin!"

"Ammattitaidon syvenemisen huomaa työssä!"

Osallistujat

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Esimerkkejä soveltuvista ammattiryhmistä ovat opettajat, erityisopettajat, kuraattorit, koulunkäyntiavustajat, eri alojen terapeutit, sosiaali- ja terveysalan hoitajat ja ohjaajat, mielenterveys- ja päihdetyöntekijät sekä muut opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa. Opetus tapahtuu suomen kielellä. Ruotsinkieliset opiskelijat voivat suorittaa kaikki kirjalliset tehtävät omalla äidinkielellään.

"Ihania ihmisiä! Moniammatillisuus ryhmässä mahdollistaa keskusteluiden monipuolisuuden ja ideoiden syntymisen."

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta. Neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia tarkastellaan koulutuksessa lasten, nuorten sekä aikuisten näkökulmasta.
 • ADHD- ja autisminkirjon tyttöjen ja -naisten erityisyys
 • PDA (patologinen vaatimusten välttely)
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Arvostava vuorovaikutus ja voimaannuttava valmennus
 • Positiivinen psykologia ja mindfulness asiakastyössä sekä oman työhyvinvoinnin näkökulmasta
 • Positiivinen psykologia opetuksessa
 • Ryhmän ohjaaminen
 • Oppilaan tukeminen koulutyössä
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Näkökulmia masennukseen
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteitä
 • Käytännön keinoja ja menetelmiä valmentajan työhön
 • Menetelmiä hyvän ja voimaannuttavan yhteistyön rakentamiseen asiakkaan sekä ammattilaisten välille
 • Käytännön keinoja oman työn, työyhteisön sekä verkostojen toiminnan kehittämiseen
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön
 • Neuropsykiatrisena valmentajana kehittyminen ja valmentajan hyvinvointi
 

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutukseen sisältyy yhteensä 10 lähiopetuspäivää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, osoitteessa: Talonpojankatu 2 B, Kokkola. Lähiopetuspäivät ovat: 

 • ma-ti 18.-19.11.2024 klo 9-16
 • ti-ke 14.-15.1.2025 klo 9-16
 • to-pe 20.-21.2.2025 klo 9-16
 • to-pe 3.-4.4.2025 klo 9-16
 • ma-ti 12.-13.5.2025 klo 9-16

Lähiopiskelu sisältää:

 • asiantuntija-alustukset ja luennot
 • yhteistoiminnalliset käytännön harjoitukset
 • workshop-tyyppinen työskentely
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää:

 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely ja oman HEKS:in (henkilökohtainen kehittymissuunnitelma) laatiminen
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektiot
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusharjoitteluasiakas ja toimiminen valmennussuhteessa ohjatusti
 • kehittämistehtävä omaan työhön ja/tai työyhteisöön
 • kehittymispäiväkirjatyöskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen
 • työskentely Moodle-oppimisalustalla

"Välitehtäviä oli sopivasti ja ne olivat omaa kehittymistä ja ammatillisuutta tukevia."
"Kehittämistehtävä tiivisti minulle koulutuksen keskeisen sisällön."

Kouluttajat

Pääkouluttajana ja koulutuksen johtajana toimii Leena Mannström, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja psykoterapeutti (TEO), työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja. Pääkouluttajalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa sekä ADHD-valmentajakoulutus. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Leena Mannström on yksi Suomen arvostetuimpia Nepsy-kouluttajia.

Eritysasiantuntijat ovat:

 • Anita Puustjärvi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia), lastenpsykiatrian ylilääkäri, NLP-Practitioner, asiantuntijajäsen ADHD-käypähoitosuosituksen laatimisen työryhmässä
 • erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Reija Aspfors
 • sosionomi, menetelmäosaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Pia Heinonen
 • autisminkirjon osaaja, erityislastentarhanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Sari von Zansen
 • kokemuskouluttajia (autismin kirjo, Tourette ja ADHD)

"Loistavat luennoitsijat ja loistavat kokemusasiantuntijat. Vahvaa ammattitaitoa ja tietoa. Hienoja tarinoita ja rohkeaa jakamista."

Suosittu koulutus alkaa seuraavan kerran 18.11.2024! Varmista paikkasi koulutuksessa ja ilmoittaudu nyt!

Koulutuksen hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen osallistumismaksu on 2170 € (1750 € + alv 24%). Osallistumismaksun voi suorittaa 1-5 erässä. Maksusuunnitelmalomake täytetään ennen koulutuksen alkamista.
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu viimeistään 30.9.2024 täyttämällä sähköinen verkkolomake

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (30.9.2024) saakka. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan koulutusmaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko koulutusmaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Tiedustelut


Olemme Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestäneet Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta vuodesta 2010 lähtien. Meiltä on tähän mennessä valmistunut 220 ratkaisukeskeistä nepsyvalmentajaa. Lainaukset ovat otteita viime koulutuksesta saamastamme palautteesta.