Naisten kannustus ICT-alalle ja tutustuttaminen alan ammatteihin pitäisi alkaa jo yläkoulussa

Äskettäin päättyneen Women in IT (WinIT) -hankkeen opiskelijakyselyssä ja haastatteluissa käsiteltiin mm. opiskelupaikan valintaa, mielikuvia ICT-alasta, alanvaihtoa, työelämää ja tasa-arvoa. Kyselyistä selvisi muun muassa, että naiset toivoivat lisää kannustusta alalle jo yläkoulussa ja etätyömahdollisuus oli mielenkiintoisten työtehtävien ja itselle merkityksellisen työn ohella tärkein toive omalle työelämälle.

Women in IT -hankkeen tarkoituksena on kannustaa naisia ICT-alan korkeakoulutukseen. Hanke on osaltaan tekemässä työtä tasa-arvon eteen sekä etsimässä ratkaisuja ICT-alan työvoimapulaan. WinIT on Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke.

Nostoja selvityksistä:

Puolet kyselyyn vastanneista naisista ilmoitti saaneensa joltakin taholta kannustusta tietotekniikan opintojen pariin hakeutumisessa. Suurin osa naisista koki myös saavansa joltakin henkilöltä tukea opiskeluun, joka liittyi pääosin ajan järjestämiseen opiskeluun perhearjen keskellä.

Naiset toivoivat, että yläkoulussa olisi kannustettu alalle, tutustutettu koodaukseen ja kerrottu ICT-alan ammateista, jolloin ICT-alan koulutukseen olisi hakeuduttu suorempaa reittiä.

Suurimmat vetovoimatekijät Kokkolan yliopistokeskuksen tietotekniikan maisterikoulutuksessa olivat naisten mielestä etäopiskelumahdollisuus ja ajallisesti joustava opiskelumalli.

Etätyömahdollisuus oli myös mielenkiintoisten työtehtävien ja itselle merkityksellisen työn ohella tärkein toive omalle työelämälle. Vastaajat myös uskoivat näiden toiveiden toteutuvan hyvin ICT-alalla.

Haastatteluissa kävi ilmi, että ICT-yritysten positiivisen yrityskulttuurin ja vihreiden arvojen markkinointi sosiaalisessa mediassa oli huomattu ja sitä pidettiin tärkeänä.

Osa haastatelluista oli kokenut ICT-alan töissä sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Osa taas koki omalla työpaikallaan sukupuolten tasa-arvon olevan täysin kunnossa ja silloin naisia löytyi myös johtoportaasta.

Työllistyminen koulutuksen jälkeen huolestutti, jos työkokemusta alalta ei vielä ollut. ICT-alalla mainostettu työvoimapula oli motivoinut opiskeluun, mutta lähellä valmistumista työpaikan löytämistä pidettiin odotettua haastavampana.

Lisätietoja

Raportit opiskelijakyselystä sekä naisopiskelijoiden ja valmistuneiden naisten haastatteluista ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä>>

Projektitutkija Sanna Laine