Luokanopettajien aikuiskoulutus

Luokanopettajien aikuiskoulutusta on järjestetty Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa yli kolmekymmentä vuotta. Opintoja järjestetään Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaisena. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä luokanopettajan kelpoisuuteen. Hae koulutukseen syksyn yhteishaussa.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot. Tutkintoon sisältyvät kasvatustieteen pääaineopinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä viestintä-, kieli- ja yleisopintoja. Tarjoamme lisäksi valinnaisena opintokokonaisuutena esi- ja alkuopetuksen perusopintoja. Opinnoissa voi hyödyntää myös Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjontaa sekä Jyväskylän yliopiston tarjontaa.

Opiskelijoiksi hyväksytyillä on jo aiempia yliopisto-opintoja sekä opettajakokemusta, jotka huomioidaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) tehdessä. Opiskelun sujuvuutta tuetaan lukujärjestykseen sovituissa ryhmäohjauksissa sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka rakentuu kontaktiopetuksena yliopistokeskuksella lähiviikoilla sekä etäopetuksena (verkkovälitteinen lähiopetus). Lähiopetusviikkoja Kokkolassa on noin kerran kuukaudessa sekä harjoittelujaksot tämän lisäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että opetukseen osallistuminen vaatii kokoaikaista läsnäoloa, myös etäviikoilla. Kontaktiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät omatoimista opiskelua. Opiskelijat ja opettajat muodostavat pedagogisen yhteisön, jossa asiantuntijuutta jaetaan keskustelujen ja yhteistoiminnan kautta. Opintojen ajaksi opiskelijat saavat käyttöönsä iPadin, jota hyödynnetään opiskelun aikana monin tavoin.

Koulutus kestää vajaat kaksi vuotta, josta puolitoista vuotta on päätoimista opiskelua. Opinnot alkavat tammikuussa. Aikuiskoulutuksessa valmistumisprosentti on korkea. Maisterin tutkinnon suorittanut saa kelpoisuuden toimia opettajana esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.–6. luokilla.

Koulutuksessa korostetaan teorian ja käytännön yhteyttä sekä oppimisen yhteisöllisyyttä. Koulutuksen aikana opiskellaan pienryhmissä, joissa opiskelijat hyödyntävät toistensa osaamista ja elämänkokemusta. Yhteinen prosessointi on keskeinen voimavara käsiteltävien ilmiöiden tarkastelussa. Opintojen aikana tuetaan kasvua opettajuuteen ja luokanopettajan ammatti-identiteetin rakentumiseen.

Tutustu opetussuunnitelmaan 2024–2028