Digipedagogiikka

Opettajankoulutuksen yhtenä painopistealueena on digipedagogiikka

Digipedagogiikka on opetuksen ja oppimisen alue, jossa hyödynnetään digitaalisia teknologioita. Se pyrkii luomaan tehokkaampia ja monipuolisempia oppimisympäristöjä yhdistämällä digitaaliset välineet, opetusmenetelmät ja pedagogiset tavoitteet. Digipedagogiikka korostaa oppijan aktiivista roolia, yksilöllistämistä ja motivaation lisäämistä. Se tarjoaa mahdollisuuksia interaktiiviseen oppimiseen, virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen ja etäopetukseen. Opettajan rooli digipedagogiikassa on ohjaava ja tukemassa oppijoiden digitaalisten taitojen kehittymistä. Digipedagogiikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja valmistaa oppijoita digitalisoituneeseen maailmaan. Kokkolan ylipistokeskus Chydeniuksen opettajankoulutus on sitoutunut kehittämään digipedagogisia ratkaisuja tutkimusperustaisesti vastatakseen yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Tämä sitoutuminen perustuu ymmärrykseen siitä, että digitaaliset teknologiat ovat tulleet osaksi lähes jokaista elämänaluetta ja että opettajien on valmistauduttava opettamaan oppilaita tässä ympäristössä menestyksekkäästi. Opintojen aikana opettajankoulutuksen tavoitteena on varmistamaa, että opettajat hallitsevat digitaalisen teknologian käytön ja ymmärtävät sen potentiaalin opetuksessa. Opettajaopiskelijat oppivat valitsemaan ja soveltamaan sopivia digitaalisia työkaluja ja sovelluksia eri oppimistilanteissa, jotka edistävät oppilaiden osallistumista, yhteistyötä ja luovuutta.

Opintojen ajaksi opiskelijat saavat käyttönsä iPadit ja täten sitoutuvat kehittämään omaa osaamistaan digipedagogiikan saralla.

Lisätietoa tutkimusperustaisesta digipedagogiikasta voi tiedustella yliopistonopettaja Lassi Lavantilta.