Opetusharjoittelut

Opetusharjoittelut

Koulutukseen sisältyy yhteensä 24 op laajuisesti opetusharjoitteluja, jotka kuuluvat opettajan pedagogisiin opintoihin. Koulutuksessa on monimuotoiset opetusharjoittelumallit. Aikuisopiskelijoilla on erilaiset taustaopinnot ja siten erilaiset harjoittelupolut. Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jonka mukaan hän osallistuu opetusharjoitteluihin.

Ohjatut harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti Kokkolassa Torkinmäen koululla. Muut harjoittelut ovat kenttäharjoittelumuotoisia harjoitteluja ja suorituspaikka vaihtelee. Laikolla ei ole erillistä yliopiston harjoittelukoulua, mutta teemme harjoitteluyhteistyötä Kokkolan kaupungin koulujen kanssa. Näistä Torkinmäen koulu on toiminut harjoittelukouluna 30 vuotta. Harjoitteluihin osallistuville ohjaajille järjestetään vuosittaiset ohjaajakoulutukset.

Välilehdillä on esitelty tarkemmin yleisluontoisesti kukin harjoittelu. Yksityiskohtaiset harjoittelujen kuvaukset, kuten oppimistehtävät, rakenne,  suoritustavat ym. esitellään kunkin harjoittelun ennakko-ohjauksessa ja materiaalit julkaistaan harjoittelu alkaessa Moodlessa.

Harjoittelujen opetusohjelma

Harjoittelujen suunnittelun ja toteuttamismuotojen lähtökohtana on opettajantyön muuttuviin vaatimuksiin vastaaminen ja  opiskelijoiden ammattillisten valmiuksien ja taitojen kehittäminen monipuolisesti opettajan uralle. Vahvistamme opiskelijan osaamisen kehittämistä laaja-alaisesti ja harjoitteluissamme painottuu mm. opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen itsenäisesti ja yhteisopettajuuden keinoin, eriyttäminen, yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät, digitaalinen pedagogiikka, eheyttävä oppiminen, ilmiölähtöinen oppiminen ja opiskelijan hyvinvointi.

Ohjattu opetusharjoittelu

Ohjatussa opetusharjoittelussa korostuu ohjauksen ja yhteisen dialogin kautta syntyvä yhteisöllinen ja ammatillinen kasvuprosessi. Olennaista on teorian, käytännön, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja itseohjautuvuuden prosessit (integratiivinen pedagogiikka, Tynjälä ym., 2010). Pääpaino on tutkimisessa ja reflektoinnissa sekä ammatillisen opettajaidentiteetin kehittymisessä. Ohjattua opetusharjoittelua ei voi korvata työkokemuksella. 

Harjoittelu opetussuunnitelmassa

Harjoittelu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutuksessa 2020-2023 (voimassa vielä vuoden 2024).

Kehittämistyö

Harjoittelun kehittäminen vastaamaan yhteiskunnan muuttuvia vaatimuksia ja opiskelijan tarpeita on koulutuksessamme jatkuva prosessi.  Kehittämistyöstä vastaa opetusharjoittelujen kehittämistyöryhmä (OHKT), joka kokoontuu säännöllisesti 2-3 kertaa lukukaudessa. Kehittämistyöryhmään kuuluvat yliopistonopettaja Sirkku Lähdesmäki, puheenjohtaja, yliopistonopettaja Päivi Valli, yliopistonopettaja Ulla Hietamäki, yliopistonopettaja Lassi Lavanti, yliopistonlehtori Leena Isosomppi ja yliopistonopettaja Kati Keski-Mäenpää.

Lisätietoja

Yliopistonlehtori Minna Maunula, minna.r.h.maunula@jyu.fi +358 40 8054 424