Luokanopettajien aikuiskoulutus

Luokanopettajien aikuiskoulutusta on järjestetty Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa yli kolmekymmentä vuotta. Luokanopettajakoulutusta järjestetään yliopistokeskuksessa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaisena. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä luokanopettajan kelpoisuuteen. Hae koulutukseen syksyn yhteishaussa 31.8.–14.9.2022

 

IMG_0753.jpg

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot. Tutkintoon sisältyvät kasvatustieteen pääaineopinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä viestintä-, kieli- ja yleisopintoja. Tarjoamme lisäksi valinnaisena opintokokonaisuutena esi- ja alkuopetuksen perusopintoja. Opinnoissa voi hyödyntää myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston tarjontaa sekä Jyväskylän yliopiston tarjontaa.

Opiskelijoiksi hyväksytyillä on jo aiempia yliopisto-opintoja sekä opettajakokemusta, jotka huomioidaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) tehdessä. Opiskelun sujuvuutta tuetaan lukujärjestykseen sovituissa ryhmäohjauksissa sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Opintojen perustana on kontaktiopetus, jonka lisäksi keskeisenä on omatoiminen opiskelu. Opiskelijat ja opettajat muodostavat pedagogisen yhteisön, jossa asiantuntijuutta jaetaan keskustelujen ja yhteistoiminnan kautta. Opiskelijat kuuluvat koko opintojensa ajan pienryhmään, jossa hyödynnetään jokaisen jäsenen osaamista ja elämänkokemusta.

Opiskelu luokanopettajien aikuiskoulutuksessa on päätoimista opiskelua Kokkolassa. Koulutus kestää vajaat kaksi vuotta, josta puolitoista vuotta on päätoimista opiskelua Kokkolassa. Opinnot alkavat tammikuussa. Aikuiskoulutuksessa valmistumisprosentti on korkea. Maisterin tutkinnon suorittanut saa kelpoisuuden toimia opettajana esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.6. luokilla. 

Koulutuksessa korostetaan teorian ja käytännön yhteyttä sekä oppimisen yhteisöllisyyttä. Koulutuksen aikana opiskellaan pienryhmissä, joissa opiskelijat hyödyntävät toistensa osaamista ja elämänkokemusta. Yhteinen prosessointi on keskeinen voimavara käsiteltävien ilmiöiden tarkastelussa. Opintojen aikana tuetaan kasvua opettajuuteen ja luokanopettajan ammatti-identiteetin rakentumiseen.

Tutustu opetussuunnitelmaan 2020–2023