Elintarvikeala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Elintarvikealan yritystoimintaa ei pystytty ATIK-hankkeessa hahmottamaan yritystilastoista kokonaisuutena, koska jo maatalouden sinänsä jalostusarvot ja liikevaihdot jouduttiin arvioimaan laskennallisesti Tilastokeskuksen aluetilinpidon tietojen perusteella. Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan näkökulmasta maatalous jakautuu kahden merkittävän toimialaryhmän, elintarvikealan (K01) ja tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan (K02) (turkistarhaus) kesken niin, että aluetilinpidon perusteella arvioidut jalostusarvo- ja liikevaihtotiedot olisi pitänyt vielä jyvittää elintarvikealan ja tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan kesken. Tällaista kaksinkertaista laskennallista arviointia ei katsottu luotettavaksi, joten maatalous jätettiin sekä elintarvikealan että tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan kokonaistarkasteluissa huomioon ottamatta. Näin ollen elintarvikealan alkutuotantona näkyy KP-YRTI-palvelussa ainoastaan kalatalous (K01a=A1b).

Vuonna 2016 elintarvikealan (pl. maatalous) (K01) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 101 miljoonaa euroa. Tästä reilusti alle miljoonaa euroa tuli alkutuotannosta, 29 miljoonaa euroa jalostuksesta ja 71 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma pystyi Keski-Pohjanmaalla ennallaan vuodesta 2014 vuoteen 2016. Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa ja Lapissa alan jalostusarvosumma kasvoi, kun taas Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa jalostusarvosumma pienentyi.

Jalostusarvolla mitaten elintarvikealaa (pl. maatalous) (K01) kokonaisuutena voidaan luonnehtia Keski-Pohjanmaan erikoistumisalaksi. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 elintarvikealan (pl. maatalous) (K01) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 8,5 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli Keski-Pohjanmaalla 63 000 euroa, joka on suurempi kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Koska maatalous* (A1a), johon kuuluvat siis sekä elintarvikkeiden että tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteiden alkutuotanto, on Keski-Pohjanmaan suuri erikoistumisala, KP-YRTI-palvelussa maatalouden tietoja esitetään erikseen elintarvikealan tietojen yhteydessä. Maatalouden* (A1a) Keski-Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaan naapuriseutukuntia koskevien arvioitujen jalostusarvotietojen osalta Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston ja aluetilinpidon tiedoissa näyttää olevan ilmeistä epätarkkuutta vuoden 2014 tietojen osalta: näyttää siltä, että vuonna 2014 osa Keski-Pohjanmaalla tuotetusta jalostusarvosta on kirjautunut Keski-Pohjanmaan naapuriseutukuntien alueelle. Maatalouden* (A1a) jalostusarvo ja jalostusarvo per henkilötyövuosi kasvoivat vuodesta 2015 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Liikevaihto

Vuonna 2016 elintarvikealan (pl. maatalous) (K01) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 514 miljoonaa euroa. Tästä alle puoli miljoonaa euroa tuli alkutuotannosta, 142 miljoonaa euroa jalostuksesta ja 372 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Lapissa. Etelä-Suomessa liikevaihtosumma kasvoi ja Itä-Suomessa se pysyi ennallaan.

Liikevaihdolla mitaten elintarvikealaa (pl. maatalous) (K01) voidaan luonnehtia Keski-Pohjanmaan erikoistumisalaksi. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 elintarvikealan (pl. maatalous) (K01) osuus alueen liikevaihtosummasta oli 12,2 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 324 000 euroa, joka on suurempi tehokkuusluku kuin vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 elintarvikealan (pl. maatalous) (K01) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 1 586 henkilötyövuotta (htv). Tästä 2 htv:tä käytettiin alkutuotannossa, 546 htv:tä jalostuksessa ja 1 038 htv:tä palveluissa. Yhteen laskettu alan henkilöstömääräsumma kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa. Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa henkilöstömääräsumma pienentyi.

Vuonna 2016 elintarvikealan (pl. maatalous) (K01) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (9,7 %) oli hieman suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 6,0 htv:tä eli yhtä suuri kuin vastaava luku Etelä-Suomessa mutta suurempi kuin Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 elintarvikealalla (pl. maatalous) (K01) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 263 yritystoimipaikkaa. Näistä 11 oli alkutuotannossa, 28 jalostuksessa ja 224 palveluissa. Toimipaikkamäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

► Tilastokuviot