Petra Jämsä

Petra Jämsä

Pk-yrityksen kansainvälistyminen viennin kautta: Tuloksellisen vientitoiminnan avaimia etsimässä (2019)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001041175

Suomalaisista yrityksistä valtaosa on pieniä tai keskisuuria ja ne ovat kansaintaloudellisesti merkittävä työllistäjä. Suomi on kuitenkin pieni sisämarkkina, mikä pakottaa yhä useamman pk-yrityksen kansainvälistymään viennin kautta. Kansainvälistymistä resurssiperustaisesta näkökulmasta tutkineet ovat todenneet, että yrityksen on kansainvälistyessään organisoitava resurssit tehokkaasti kilpailuedun saavuttamiseksi. Näihin resursseihin liittyvät läheisesti sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen pääoma.

Pro gradu-tutkielmassa kansainvälistymisen näkökulmana on yksittäinen yritys sekä sen vientitoiminnasta vastaava henkilö. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Tuloksista ilmeni selvästi resurssien organisoimisen tärkeys vientiä aloitettaessa sekä sitä tehdessä. Lisäksi haastattelut toivat esiin sosiaalisten verkostojen merkittävyyden viennin onnistumisen kannalta - niiden puuttuminen oli tärkein vientiä hidastava seikka vientipolullaan alussa olevissa yrityksissä.