Kirsi Seppälä

Kirsi Seppälä

Kokemuksia suorituksen arvioinnin oikeudenmukaisuudesta: Suoritukseen perustuva palkitseminen seurakunnissa (2020)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052438838

Organisaatiot ovat yhä enemmän omaksuneet käytäntöjä palkita työntekijöitä suorituksen perusteella. Suoritusperusteisen palkitsemisen haasteet liittyvät etenkin suorituksen arviointiin - yhdenmukaisten ja oikeudenmukaisten arviointikriteerien ja menettelytapojen luominen on hankalaa. Suoritusperusteisen palkitsemisen onnistumisen on todettu riippuvan siitä, kuinka oikeudenmukaiseksi työntekijät kokevat palkitsemisjärjestelmän ja suorituksen arvioinnin.

Pro gradu -tutkielmassa haastateltiin seurakuntien työntekijöitä ja lähijohtajia, lisäksi hyödynnettiin blogikirjoituksia ja verkkokeskusteluja.

Tulokset osoittivat suoritusperusteisen palkitsemisen haasteiden liittyvän suoriutumisen objektiiviseen arviointiin, suorituksen arvioinnin mittarien kehittämiseen, organisaation ja erityisesti lähijohtajien osaamiseen sekä näkemysten yhteensovittamiseen. Tulokset vahvistivat aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja, joiden mukaan suurinta osaa tehtävistä ei voida arvioida ainoastaan tulosten perusteella. Oikeudenmukaisuuden kokemuksiin merkittävin vaikuttava tekijä on menettelytavat.