Anders Chydenius samlade skrifter

Subskribera på Samlade skrifter nu! Läs mera

Anders Chydeniuksen kootut teoksetMålsättningen är att under åren 2006-2014 publicera samtliga skrifter av Anders Chydenius (ca. 2500 sidor) i en vetenskaplig kommenterad utgåva såväl i svensk originaltext som i finsk översättning. Dessutom skall ett omfattande urval ges ut i engelsk översättning. Sammanlagt blir det frågan om 11 band, samt en elektronisk utgåva av hela materialet.

Chydenius skrifter finns för närvarande inte tillgängliga i original, och de finska översättningarna motsvarar inte de krav som ställs i dag. På engelska finns endast en publicerad text. En samlingsutgåva skulle därför innebära ett viktigt tillskott till vår nationella litteratur. Skrifterna är inte enbart av historiskt intresse, utan kan även bidra till den debatt som förs i dagens samhälle.

I projektet deltar Anders Chydenius stiftelse, Garantiföreningen för Chydenius-Institutet rf. samt Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius, som står för det praktiska arbetet med projektet. Projektet sysselsätter två personer på heltid, vartill översättar- och experttjänster köps in.

Till redaktionsrådet hör biskop emeritus, Chydenius-stiftelsens ordförande Gustav Björkstrand (ordförande), professor emeritus Juha Manninen (Uleåborg universitet), professor Bo Lindberg (Göteborgs universitet), chefredaktör Henrik Knif (Svenska Litteratursällskapet) och professor Jari Ojala (Jyväskylä universitet).

Projektet följas upp av en styrningsgrupp, där representanter för bl. a. finansiärerna och Undervisningsministeriet ingår.

De sammanlagda kostnaderna för projektet uppskattas bli 1 336 000 euro. Undervisningsministeriet har beslutat understöda projektet med en sammanlagd summa på maximalt 525 000 euro. Övriga finansiärer är Karleby stad, Finlands Bank, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Mellersta Österbottens kulturfond, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarleby, Alfred Kordelin stiftelsen, Jenny och Antti Wihuris fond, Otto A. Malms Donationsfond, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga Vitterhetsakademien samt några privatföretag.

Ladda en broschyr om Samlade skrifter (pdf).

Vill du subskribera på Samlade skrifter? Läs mera här.

The Selected=I september 2011 ger det engelska förlaget Routledge ut Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803, som innehåller Chydenius mest centrala skrifter.

Den breda internationella läsekretsen har nu via Anticipating The Wealth of Nations för första gången möjlighet att stifta bekantskap med Chydenius skriftliga produktion. Förutom de centrala texterna, i vilka Chydenius krävde ekonomisk frihet, presenteras också hans tankar om såväl uttrycksfrihet och offentlighet som mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Bakgrunden till varje text belyses av professor Lars Magnussons (Uppsala universitet) kommentarer och boken innehåller också en omfattande översikt över Chydenius liv och tidsperiod författad av professor Magnusson. Chydenius texter har översatts till smidig engelska av Peter Hogg med bibehållen respekt för tidsandan i originaltexterna.

Närmare upplysningar ger forskarna Maren Jonasson och Pertti Hyttinen

Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 Routledges websida.

Mera om Chydenius: Chydenius-stiftelsen