Forskning

Universitetscentrets samhällsvetenskapliga enhet

  • bedriver kultur-, landsbygds- och regional forskning,
  • undervisning och forskning i socialt arbete samt
  • vårdar Anders Chydenius livsgärning.

Det mångsidiga samhällsvetenskapliga kunnandet gagnar Mellersta Österbottens regionala utvecklingsarbete och universitetscentrets utbildningsverksamhet.   Förutom regionala uppgifter deltar samhällsvetarna aktivt i den vetenskapliga diskursen på det akademiska fältet. Vid universitetscentret finns det tre team inom samhällsvetenskap:

Teamet för kultur-, landsbygds- och regional forskning (KMA)

Teamet för kultur-, landsbygds- och regional forskning (KMA) är en tvärvetenskaplig sakkunniggrupp, vars kunnande betonar studier av kulturella, lokala och regionala förändringar, problem och styrkor. Man utgår från ett brett kulturbegrepp med avseende på praxis, målsättningar, attityder och värden som delas av olika grupper av människor.

Teamet arbetar med långsiktig akademisk grundforskning på det nationella och internationella planet, men också med utvecklingsforskning, evalueringsutredningar och konsultationer som stödjer den lokala utvecklingen. Utöver forsknings- och utvecklingsarbete erbjuder teamet föredrag och andra utbildningstjänster, såsom handledning av doktorander.

I teamet satsar man på att stärka och utvidga nationella och internationella nätverk. Teamets vision är att utveckla enheten till en vitt känd forskningsenhet som har en särskilt god förståelse för faktorer som påverkar samhällets förändringar, för landsbygdens kulturer och för lokala aktörer.

Socialt arbete

Forskning och undervisning i socialt arbete vid universitetscentret profilerar sig inom studier av människors välfärd och livsmiljö ur ett helhetsperspektiv. En speciellt central plats intar teman som medborgarmedverkan och delaktighet. Som bäst håller vi på att genomföra projekt som finansieras bl a av Finlands Akademi och Kaste-programmet. Därtill är vi en aktiv aktör i internationella forskningsnätverk samt deltar i utvecklandet av en undervisnings- och forskningsklinik för den regionala sociala sektorn.

Anders Chydenius samlade skrifter