Luokanopettajien aikuiskoulutuksen valintaperusteet 2024

 

Luokanopettajan aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Pelkän maisteritutkinnon suorittaminen on mahdollista, mikäli soveltuva yliopistotutkinto on aiemmin suoritettu. Pääaine on kasvatustiede ja opintoihin sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta aiemmista opinnoista riippuen. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka rakentuu kontaktiopetuksena lähiviikoilla (Kokkolassa) sekä etäopetuksena (verkkovälitteinen lähiopetus). Opetukseen osallistuminen vaatii kokoaikaista läsnäoloa, myös etäviikoilla. Opiskelu on päätoimista.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opettajan esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.-6. luokilla.  Suurin osa valmistuneista sijoittuu luokanopettajan tehtäviin. Tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden toimia opettajana myös muilla kouluasteilla. Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua erilaisiin tehtäviin koululaitoksessa ja yhteiskunnassa.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Koulutus löytyy opintopolusta nimellä Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v).

Syksyllä 2024 hakuaika on 28.8.-11.9.2024. Hakemuksen on oltava tallennettuna hakujärjestelmässä tai perillä korkeakoulussa viimeistään 11.9.2024 klo 15.00.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään yleisen korkeakoulukelpoisuuden lisäksi aiempia yliopisto-opintoja.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Voit hakea, jos olet suorittanut tai suoritat hakusyksynä:

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon,
 • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA) tai Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon,
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

 • jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
 • jos sinulla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon tulee olla suoritettu 11.9.2024 mennessä.

 Yliopisto-opinnot

Ilman aiempaa yliopistotutkintoa hakevat 

Voit hakea yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla, jos

 • sinulla ei ole yliopistotutkintoa 11.9.2024 mennessä,
 • olet suorittanut yhteensä vähintään 80 opintopistettä yliopisto-opintoja,
 • olet suorittanut perusopinnot (vähintään 25 opintopistettä) kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä tai varhaiskasvatustieteessä tai opettajan pedagogiset opinnot 60 op ja
 • olet suorittanut jonkin muun vähintään 25 opintopisteen laajuisen perusopintokokonaisuuden,
 • olet suorittanut edellä mainitut opinnot ja opintokokonaisuudet niin, että voit toimittaa niistä liitteet 18.9.2024 klo 15.00 mennessä.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ammattikorkeakoulussa suorittaneille lasketaan opinnoista yliopisto-opintoihin enintään 25 opintopistettä. Ammattikorkeakoulussa pedagogiset opinnot suorittaneilta ei lasketa opintopistekertymään kasvatustieteen perusopintoja, vaikka ne olisi suoritettu erikseen esim. ennen pedagogisia opintoja.

Päällekkäiset (esim. sisällytetyt tai hyväksiluetut) opinnot lasketaan opintopisteisiin vain kertaalleen. Opintoviikkomääräiset opinnot muunnetaan hakuvaiheessa opintopisteiksi käyttäen kerrointa 1,8.

Aiemmalla yliopistotutkinnolla hakevat

Voit hakea yliopistotutkinnon suorittaneiden ryhmässä, jos

 •  olet suorittanut kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon 11.9.2024 mennessä,
 • olet suorittanut perusopinnot (vähintään 25 opintopistettä) kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä tai varhaiskasvatustieteessä tai opettajan pedagogiset opinnot 60 op
 • olet suorittanut edellä mainitun tutkinnon ja opintokokonaisuuden niin, että voit toimittaa niistä liitteet 18.9.2024 klo 15.00 mennessä.

Vuodesta 2025 lähtien on suunnitelmissa edellyttää aiemman yliopistotutkinnon suorittaneilta kasvatustieteen aineopinnot.

Tarkemmat edellytykset valituksi tulemiselle kerrotaan kohdassa: "Valintatavat".

Muut hakuedellytykset

Lisäksi sinulta edellytetään, 

Hakijalle ei myönnetä uudelleen samaa tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta, joka hänellä jo on Jyväskylän yliopistossa.

Luokanopettajan aikuiskoulutus kuuluu nk. SORA-lainsäädännön piiriin, mikä asettaa rajoituksia opiskelijaksi ottamiselle. Lue lisää yliopistovalinnat.fi -sivustolta.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, lue tietoa hakemisesta tältä Jyväskylän yliopiston hakemisen ohjesivulta kohdasta Korkeakoulukelpoisuuden todistaminen poikkeustilanteessa.

Valintaperusteen kuvaus

Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa. Syksyllä 2024 hakuaika on 28.8.-11.9.2024. Hakemuksen on oltava tallennettuna hakujärjestelmässä tai perillä korkeakoulussa viimeistään 11.9.2024 klo 15.00.

Valinta luokanopettajan aikuiskoulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Koulutukseen valitaan 45 uutta opiskelijaa.

Koulutukseen valitaan neljässä jonossa:

Jono Aloituspaikat
1. Valintakoejono ensikertalaisille hakijoille 10
2. Valintakoejono kaikille hakijoille, joilla ei ole aiempaa yliopistollista tutkintoa 20
3. Valintakoejono yliopistotutkinnon suorittaneille hakijoille (pois lukien KM-tutkinnon suorittaneet) 10
4. Valintakoejono kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneille hakijoille 5

 

Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakukelpoisia hakijoita hyväksyttävien määrään nähden. Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on tätä enemmän, käytetään esivalintaa. Kokeeseen kutsutaan esipisteytyksessä eniten pisteitä saaneet hakijat niin, että ilman aiempaa yliopistotutkintoa hakevia kutsutaan 90 (jonot 1 ja 2) ja yliopistotutkinnon suorittaneita (jonot 3 ja 4) kutsutaan 45, joista KM-tutkinnon suorittaneita enintään 15. Tästä voidaan poiketa, jos kutsuttavien määrät eivät muutoin täyty.

Myönnettävä opiskeluoikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmassa.

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Valintatapa

1. vaihe: Esivalinta soveltuvuuskokeeseen

Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin soveltuvuuskokeeseen voidaan kutsua, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen esivalinnan pistemäärän mukaisesti. Jos useampi kuin yksi hakija on hakuryhmässään kutsurajalla tasatilanteessa, kutsutaan kaikki tasatilanteessa olevat. Kaikissa ryhmissä lisäpisteitä annetaan opettajakokemuksesta. Aiemmat opinnot pisteytetään eri hakijaryhmissä eri tavalla. Esivalinnan maksimipistemäärät:

Hakuryhmä Pisteet opettajakokemuksesta Pisteet opinnoista Pisteet yhteensä
Ilman aiempaa yliopistollista tutkintoa hakevat 0 - 4 p 0 - 4 p 0 - 8 p
Aiemmalla yliopistollisella tutkinnolla hakevat 0 - 4 p 0 - 15 p 0 - 19 p

 

Pisteet opettajakokemuksesta

Opettajakokemus (0 - 4 pistettä)opettajakokemus esi- ja perusopetuksessa   0,5 p./4 kk

Opettajakokemukseksi hyväksytään toimiminen päätoimisena (vähintään 16 opetustuntia/viikko) opettajana esiopetuksessa tai perusopetuksessa. Opetuksen tulee olla ryhmäopetusta. Esiopetus hyväksytään opettajakokemukseksi silloin, kun kyseessä on lakiin 1288/1999 perustuva 1.8.2001 jälkeen annettu esiopetus. Vain päätoimiset ja yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden kestäneet jaksot esi- ja perusopetuksessa otetaan huomioon. 

Pisteet opinnoista: 

Ilman aiempaa yliopistollista tutkintoa hakevat

Yliopistolliset opintokokonaisuudet (0 - 4 pistettä):

Opintokokonaisuus Annettavat pisteet
Perusopinnot 25 op / 15 ov (tai approbatur) 0,5 p
Perus- ja aineopinnot 60 op / 35 ov (tai cum laude approbatur) 1 p

 

Opinnot (perus-/aineopinnot) pisteytetään siten, että oppiaineen korkein opintokokonaisuus pisteytetään. Opintokokonaisuudet voivat olla tutkintoon sisältyviä tai tutkinnon ulkopuolella suoritettuja. Niiden tulee olla kokonaisia ja niistä tulee olla kokonaismerkintä/arviointi. Huomioon otetaan vain ne opintokokonaisuudet, jotka on suoritettu hakuajan päättymiseen 11.9.2024 mennessä ja jotka ovat laajuudeltaan vähintään 25 op/15 ov.

Moduuleiksi merkityt vähintään 25 opintopisteen laajuiset kokonaisuudet pisteytetään perusopintojen mukaan. Opintokokonaisuuksien pisteytyksessä huomioidaan päällekkäisyydet eli samalla opintojaksolla voi saada pisteitä vain yhteen kertaan.

Opintokokonaisuuksista perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisista opinnoista (POM-opinnot), varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (VAAM-opinnot), erityisopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (erityisopettajan opinnot) tai oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista ei anneta pisteitä. Opettajan pedagogisista opinnoista annetaan pisteet vain, mikäli ne vastaavat kasvatustieteen aineopintoja. Tästä tulee olla merkintä todistuksella tai opinto-otteella tai erillinen yliopiston edustajan antama selvitys.

Aiemmalla yliopistollisella tutkinnolla hakevat

Pisteytyksessä arvioidaan opintomenestystä. Maksimipistemäärä on 15 pistettä. 

Pisteytettävä opintojakso/opintokokonaisuus Pisteytys
Kasvatustieteellisten perusopintojen / opettajan pedagogisten opintojen arvosana hyvä (3) / hyväksytty = 1 p. kiitettävä (4) = 3 p, erinomainen (5) = 5 p.
Kandidaatin tutkielman arvosana hyvä (3) / hyväksytty = 1 p. kiitettävä (4) = 3 p. erinomainen (5) = 5 p.
Suoritetut kasvatustieteelliset aineopinnot 5 p

 

Pisteitä annetaan vain yliopistossa suoritetuista opinnoista.

Sinulle lähetetään tieto esivalinnan tuloksesta sekä mahdollisesta pääsystä soveltuvuuskokeeseen sähköpostitse 25.10.2024 mennessä.

2. vaihe: Soveltuvuuskoe

Lopullinen valinta opiskelijaksi tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskoe sisältää haastattelun.

 •  Haastattelu  0 - 40 pistettä  

Lopullinen valinta tapahtuu haastattelusta saadun pistemäärän perusteella. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen, hakijan on saavutettava haastattelusta vähintään 5,0 pistettä. 

Soveltuvuuskoe järjestetään 12.-13.11.2024 Kokkolassa. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Soveltuvuus- koekutsun saaneen hakijan on vahvistettava tai peruutettava osallistumisensa kokeeseen 1.11.2024 (klo 15.00) mennessä soveltuvuuskoekutsun ohjeiden mukaisesti.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta luokanopettajan ammattiin sekä motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella luokanopettajakoulutuksessa. Kokeeseen ei liity valintakoekirjallisuutta eikä aineistokoetta. Aikaisempien vuosien soveltuvuuskokeiden tehtävänantoja ei ole saatavissa.

Materiaali- ja valmistautumisohjeet hakijalle

Kokeeseen osallistuvien tulee laatia ennakkotehtävänä omien kokemustensa ja ajatustensa pohjalta motivaatiokirje. Motivaatiokirjeestä ei anneta pisteitä eikä sitä arvostella, se toimii haastattelun tausta- ja oheismateriaalina. Motivaatiokirje tulee palauttaa 1.11.2024 (klo 15.00) mennessä. Tarkemmat ohjeet motivaatiokirjeestä ja sen palauttamisesta annetaan soveltuvuuskoekutsussa.

Ohjeet yksilöllisiin erityisjärjestelyihin

Valintakokeen yksilöllisten järjestelyjen hakemisen määräaika: 18.9.2024 ennen klo 15.00.

Tutustu yksilöllisten järjestelyjen hakemista koskeviin ohjeisiin, jos tarvitset valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä esim. terveydellisistä syistä.

Soveltuvuuskokeeseen ei myönnetä lisäaikaa.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 21.11.2024. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.12.2024 klo 15.00. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 28.11.2024 klo 15.00. Kevätlukukaudeksi 2025 poissa olevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tilalle ei oteta varasijalta opiskelijaa.

Tarvittavat liitteet

Opintopolun hakulomakkeelle tulee ilmoitus, jos sinun tulee toimittaa liitteitä. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ja valmistumisen määräajat Jyväskylän yliopiston hakemusliitteitä koskevalta ohjesivulta kohdasta liitteiden toimittaminen.

Korkeakoulukelpoisuuden osoittaminen

Yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan opintojen suoritusrekisteristä, jos olet suorittanut

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen
 • ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen
 • ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen

Jos osoitat korkeakoulukelpoisuutesi jollain muulla kuin edellä mainitulla tavalla, katso yliopiston verkkosivuilta, mitä liitteitä sinun tulee toimittaa ja milloin.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaitosi erillisellä todistuksella, hakulomakkeelle tulee pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä. Suomen kielen taidon osoittamiseksi tarvittava todistus tulee liittää hakulomakkeelle 18.9.2024 mennessä.

Todistukset yliopisto-opinnoista ja työkokemuksesta 

Todistukset yliopisto-opinnoista ja työkokemuksesta on toimitettava 18.9.2024 mennessä. Hakemuksen liitteeksi skannataan viralliset opintorekisteriotteet, opintokokonaisuustodistukset ja/tai tutkintotodistukset sekä työtodistukset.

Opintokokonaisuuksien tulee olla suoritusotteessa koostettuina kokonaisuuksiksi, jotta niistä voidaan antaa pisteitä. Työtodistuksista tulee ilmetä tarkka aika. Päätoimisuuden tai sivutoimisessa tehtävässä viikoittaisen opetustuntimäärän ja tehtävän laadun tulee käydä selvästi ilmi (esim. esiopetus, merkintä lastentarhanopettaja ei ole riittävä). Työsopimuksia, palkkatodistuksia tai epäselviä todistuksia ei oteta huomioon. Työtodistuksen tulee olla työantajan edustajan allekirjoittama.

Lue tältä Jyväskylän yliopiston hakemusliitteitä koskevalta ohjesivulta, mitä opintokokonaisuusmerkinnällä tarkoitetaan.

Valintaperusteen lisätiedot

Hakutoiveiden järjestys hakulomakkeella

Aseta koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että asetat ensimmäiseksi hakutoiveeksi sen, johon haluat eniten. Sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa vain siitä koulutuksesta, joka on mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalla ja johon valintamenestyksesi riittää.

Valintatapajonot

Opiskelijavalinta tapahtuu seuraavissa jonoissa ja seuraavassa järjestyksessä:
1. Valintakoejono ensikertalaisille hakijoille
2. Valintakoejono kaikille hakijoille, joilla ei ole aiempaa yliopistotutkintoa*
3. Valintakoejono yliopistotutkinnon suorittaneille hakijoille (pl. KM-tutkinnon suorittaneet)
4. Valintakoejono kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneille hakijoille

* Kaikki hakijat pitävät sisällään sekä ensikertalaisia että ei-ensikertalaisia hakijoita, jotka asetetaan pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Aloituspaikkojen siirtäminen

Mikäli aloituspaikka jäisi hakukohteessa muuten täyttämättä, aloituspaikka voidaan siirtää alkuperäisestä jonostaan uuteen jonoon seuraavan taulukon mukaisesti:

Alkuperäinen jono Mahdolliset uudet jonot ensisijaisuusjärjestyksessä
Valintakoejono ensikertalaisille hakijoille 1. Valintakoejono kaikille hakijoille, joilla ei ole aiempaa yliopistotutkintoa
2. Valintakoejono yliopistotutkinnon suorittaneille hakijoille
3. Valintakoejono kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneille hakijoille
Valintakoejono kaikille hakijoille, joilla ei ole aiempaa yliopistotutkintoa 1. Valintakoejono ensikertalaisille hakijoille
2. Valintakoejono yliopistotutkinnon suorittaneille hakijoille
3. Valintakoejono kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneille hakijoille
Valintakoejono yliopistotutkinnon suorittaneille hakijoille (pl. KM-tutkinnon suorittaneet) 1. Valintakoejono ensikertalaisille hakijoille
2. Valintakoejono kaikille hakijoille, joilla ei ole aiempaa yliopistotutkintoa
3. Valintakoejono kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneille hakijoille
Valintakoejono kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneille hakijoille 1. Valintakoejono ensikertalaisille hakijoille
2. Valintakoejono kaikille hakijoille, joilla ei ole aiempaa yliopistotutkintoa
3. Valintakoejono yliopistotutkinnon suorittaneille hakijoille

 

Tasapistesäännöt

Tasapistetilanteessa valinnan ensimmäisessä vaiheessa tasapisteissä olevista valitaan kaikki. Valinnan ensimmäisessä vaiheessa ei valita hakijoita varasijoille.

Lopullisessa soveltuvuuskoevalinnassa tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ilman yliopistotutkintoa hakevien ryhmässä ja yliopistotutkinnon suorittaneiden ryhmässä seuraavien kriteerien perusteella:
1. esivalinnasta saadut yhteispisteet
2. esivalinnassa opinnoista saadut pisteet
3. esivalinnasta työkokemuksesta saadut pisteet

Jos hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasatilanteessa olevat.

Varasijat

Huomioitavien varasijojen määrä on rajattu seuraavasti:
1. Valintakoejono ensikertalaisille hakijoille: 10 varasijaa
2. Valintakoejono kaikille hakijoille, joilla ei ole aiempaa yliopistotutkintoa: 20 varasijaa
3. Valintakoejono yliopistotutkinnon suorittaneille hakijoille: 10 varasijaa
4. Valintakoejono kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneille hakijoille: 5 varasijaa

Ehdollinen valinta

Jos tulet hyväksytyksi, sinulle kerrotaan Opintopolun tuloskirjeessä ja Oma Opintopolku –palvelussa, jos valintasi on ehdollinen. Jos et täytä ehtoa määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan. Lue lisää ehdollisesti valituksi tulemisesta.

Oikaisumenettely

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua tulosten julkaisun jälkeen 21.11.2024-5.12.2024 ennen klo 15.00. Lue lisää oikaisun vaatimisesta.

Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat Kokkolassa 7.1.2025 lähiopetuksessa.

Ensimmäisenä keväänä lähiopetusta Kokkolassa on viikoilla 2, 3, 4 (osittain), 6, 11, 15, 21 ja 24. Viikoilla 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 ja 23 on etäopetusta (verkkovälitteinen lähiopetus). Viikot 9 ja 16 ovat itsenäisen opiskelun viikkoja.  Opiskelu koulutuksessa on päätoimista ja aktiivista läsnäoloa vaativaa. 

Neuvonta ja lisätiedot

Hakija- ja opiskelijapalvelut
HelpJYU
Puhelinpalvelu avoinna ma, ke ja to klo 12.00-15.00 puh. 029 441 8050
http://www.jyu.fi/hae

Luokanopettajien aikuiskoulutus
opintoasiat-laiko(at)jyu.fi