Luokanopettajien aikuiskoulutuksen valintaperusteet 2023

 

Luokanopettajan aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Pelkän maisteritutkinnon suorittaminen on mahdollista, mikäli soveltuva yliopistotutkinto on aiemmin suoritettu. Pääaine on kasvatustiede ja opintoihin sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opettajan esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.-6. luokilla.  Suurin osa valmistuneista sijoittuu luokanopettajan tehtäviin. Tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden toimia opettajana myös muilla kouluasteilla. Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua erilaisiin tehtäviin koululaitoksessa ja yhteiskunnassa.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Koulutus löytyy opintopolusta nimellä Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v).

Hakuaika on 4.9.2023 klo 8.00 - 14.9.2023 klo 15.00. Hakemusten tulee olla tallennettuina järjestelmään viimeistään 14.9.2023 klo 15.00. 

Hakukelpoisuus

Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään yleisen korkeakoulukelpoisuuden lisäksi aiempia yliopisto-opintoja.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Voit hakea, jos olet suorittanut tai suoritat hakusyksynä:

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon,
 • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA) tai Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon,
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai
 • jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
 • jos sinulla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon tulee olla suoritettu 14.9.2023 mennessä. 

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, lue tietoa hakemisesta tältä Jyväskylän yliopiston hakemisen ohjesivulta kohdasta Korkeakoulukelpoisuuden todistaminen poikkeustilanteessa. 

 Yliopisto-opinnot

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut kaikkiaan vähintään 80 opintopisteen laajuiset yliopisto-opinnot, joihin tulee sisältyä:

 • perusopinnot (vähintään 25 opintopistettä) kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä tai varhaiskasvatustieteessä tai opettajan pedagogiset opinnot 60 op, sekä
 • yksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus jossakin toisessa aineessa (ei vaadita aiemmin yliopistotutkinnon suorittaneilta)

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ammattikorkeakoulussa suorittaneille lasketaan opinnoista yliopisto-opintoihin enintään 25 opintopistettä. Ammattikorkeakoulussa suoritetuista opettajan pedagogisista opinnoista annettavista opintopisteistä vähennetään mahdolliset päällekkäisyydet yliopistossa suoritettujen opintojen kanssa. 

Päällekkäiset (esim. sisällytetyt tai hyväksiluetut) opinnot lasketaan opintopisteisiin vain kertaalleen. Opintoviikkomääräiset opinnot muunnetaan hakuvaiheessa opintopisteiksi käyttäen kerrointa 1,8.

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavien tutkintojen sekä vaadittavien yliopisto-opintojen ja opettajakokemuksen tulee olla suoritettuna 14.9.2023 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Sinun on osoitettava riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa. Kielitaidon osoittamisen tavat on kerrottu tällä Jyväskylän yliopiston hakemisen ohjesivulla.

Tutkinnonsuoritusoikeus

Jos haet samaa tutkinnonsuoritusoikeutta, joka sinulla jo on Jyväskylän yliopistossa, sinulle ei myönnetä uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Opiskelijavalinta

Valinta luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Koulutukseen valitaan 45 uutta opiskelijaa. Aloituspaikoista kahdeksan varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Koulutukseen valitaan enintään viisi kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanutta hakijaa. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakukelpoisia hakijoita hyväksyttävien määrään nähden. Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on tätä enemmän, käytetään esivalintaa.

Myönnettävä opiskeluoikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmassa.

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Valintatapa

1. vaihe: esivalinta soveltuvuuskokeeseen

Mikäli hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin soveltuvuuskokeeseen voidaan kutsua,  hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen esivalinnan pistemäärän mukaisesti. 

Opettajakokemus (0 - 4 pistettä)opettajakokemus esi- ja perusopetuksessa   0,5 p./4 kk

Opettajakokemukseksi hyväksytään toimiminen päätoimisena (vähintään 16 opetustuntia/viikko) opettajana esiopetuksessa tai perusopetuksessa. Opetuksen tulee olla ryhmäopetusta. Esiopetus hyväksytään opettajakokemukseksi silloin, kun kyseessä on lakiin 1288/1999 perustuva 1.8.2001 jälkeen annettu esiopetus. Vain päätoimiset ja yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden kestäneet jaksot esi- ja perusopetuksessa otetaan huomioon. 

Yliopistolliset opintokokonaisuudet (0 - 4 pistettä):

Opintokokonaisuus Annettavat pisteet
Perusopinnot 25 op / 15 ov (tai approbatur) 0,5 p
Perus- ja aineopinnot 60 op / 35 ov (tai cum laude approbatur) 1 p

 

Tasapistetilanteessa valinnan ensimmäisessä vaiheessa (soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien valinta) tasapisteissä olevista valitaan kaikki. Valinnan ensimmäisessä vaiheessa ei valita hakijoita varasijoille.

Sinulle lähetetään tieto esivalinnan tuloksesta sekä mahdollisesta pääsystä soveltuvuuskokeeseen sähköpostitse 13.10.2023 mennessä. 

2. vaihe: soveltuvuuskoe

Lopullinen valinta opiskelijaksi tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. 

Soveltuvuuskokeen pisteytys

Soveltuvuuskoe sisältää haastattelun. 

 • Haastattelu  1-40 pistettä  

Lopullinen valinta tapahtuu haastattelusta saadun pistemäärän perusteella. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen, hakijan on saavutettava haastattelusta vähintään 5,0 pistettä. Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat.

Valinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2023. Lopullisessa valinnassa valitaan enintään 15 hakijaa varasijoille. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.12.2023 klo 15.00. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.12.2023 klo 15.00. Kevätlukukaudeksi 2024 poissa olevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tilalle ei oteta varasijalta opiskelijaa.

Soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskoe järjestetään 1.-2.11.2023 Kokkolassa. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Soveltuvuuskoekutsun saaneen hakijan on vahvistettava tai peruutettava osallistumisensa kokeeseen 23.10.2023 mennessä soveltuvuuskoekutsun ohjeiden mukaisesti.

Kokeeseen osallistuvien tulee laatia ennakkotehtävänä omien kokemustensa ja ajatustensa pohjalta motivaatiokirje. Motivaatiokirjeestä ei anneta pisteitä eikä sitä arvostella, se toimii haastattelun tausta- ja oheismateriaalina. Motivaatiokirje tulee palauttaa 23.10.2023 (klo 15.00) mennessä. Tarkemmat ohjeet motivaatiokirjeestä ja sen palauttamisesta annetaan soveltuvuuskoekutsussa.

Toisen vaiheen kokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta luokanopettajan ammattiin sekä motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella luokanopettajakoulutuksessa. Kokeeseen ei liity valintakoekirjallisuutta eikä aineistokoetta. Aikaisempien vuosien soveltuvuuskokeiden tehtävänantoja ei ole saatavissa.

Ohjeet yksilöllisiin erityisjärjestelyihin

Valintakokeen yksilöllisten järjestelyjen hakemisen määräaika: 21.9.2023 ennen klo 15.00.

Tutustu yksilöllisten järjestelyjen hakemista koskeviin ohjeisiin, jos tarvitset valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä esim. terveydellisistä syistä.

Tarvittavat liitteet

Opintopolun hakulomakkeelle tulee ilmoitus, jos sinun tulee toimittaa liitteitä. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ja valmistumisen määräajat Jyväskylän yliopiston hakemusliitteitä koskevalta ohjesivulta.

Korkeakoulukelpoisuuden osoittaminen

Yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan opintojen suoritusrekisteristä, jos olet suorittanut

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen
 • ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen
 • ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen

Jos osoitat korkeakoulukelpoisuutesi jollain muulla kuin edellä mainitulla tavalla, katso yliopiston verkkosivuilta, mitä liitteitä sinun tulee toimittaa ja milloin.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaitosi erillisellä todistuksella, hakulomakkeelle tulee pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä. Suomen kielen taidon osoittamiseksi tarvittava todistus tulee liittää hakulomakkeelle 21.9.2023 mennessä.

Todistukset yliopisto-opinnoista ja työkokemuksesta 21.9.2023 mennessä

Hakemuksen liitteeksi skannataan viralliset opintorekisteriotteet, opintokokonaisuustodistukset
ja/tai tutkintotodistukset sekä työtodistukset.

Opintokokonaisuuksien tulee olla suoritusotteessa koostettuina kokonaisuuksiksi, jotta niistä voidaan antaa pisteitä. Työtodistuksista tulee ilmetä tarkka aika. Päätoimisuuden tai sivutoimisessa tehtävässä viikoittaisen opetustuntimäärän ja tehtävän laadun tulee käydä selvästi ilmi (esim. esiopetus, merkintä lastentarhanopettaja ei ole riittävä). Työsopimuksia, palkkatodistuksia tai epäselviä todistuksia ei oteta huomioon.

Lue tältä Jyväskylän yliopiston hakemusliitteitä koskevalta ohjesivulta, mitä opintokokonaisuusmerkinnällä tarkoitetaan.

Valintaperusteen lisätiedot

Hakutoiveiden järjestys hakulomakkeella

Aseta koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että asetat ensimmäiseksi hakutoiveeksi sen, johon haluat eniten. Sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa vain siitä koulutuksesta, joka on mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalla ja johon valintamenestyksesi riittää.

Valintatapajonot

Opiskelijavalinta tapahtuu seuraavissa jonoissa:
1. Valintakoejono ensikertalaisille hakijoille
2. Valintakoejono kaikille hakijoille*

* Kaikki hakijat pitävät sisällään sekä ensikertalaisia että ei-ensikertalaisia hakijoita, jotka asetetaan pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Aloituspaikkojen siirtäminen

Jos ensikertalaisille varattuja aloituspaikkoja jää täyttämättä, täytetään paikat muilla hakijoilla.

Ehdollinen valinta

Jos tulet hyväksytyksi, sinulle kerrotaan Opintopolun tuloskirjeessä ja Oma Opintopolku –palvelussa, jos valintasi on ehdollinen. Jos et täytä ehtoa määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan. Lue lisää ehdollisesti valituksi tulemisesta.

Oikaisumenettely

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua tulosten julkaisun jälkeen 24.11.2023-8.12.2023 ennen klo 15.00. Lue lisää oikaisun hakemisesta.

Terveydelliset vaatimukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on rajoituksia. Opettajankoulutuksissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Toimintaympäristön kuvaus

Opettajan ja ohjaajan työ on vaativa asiantuntija- ja ihmissuhdetyö, jossa tieto ja ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa. Opettajan kelpoisuuden saaneita ohjaajia työskentelee edellisten lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus. Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävävuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikostaustaote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikostaustasta. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (siveellisyys- ja seksuaalirikokset, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja muut huumausainerikokset kuin käyttörikos).

Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat Kokkolassa 9.1.2024.

Neuvonta ja lisätiedot

Hakija- ja opiskelijapalvelut
HelpJYU
Puhelinpalvelu avoinna ma, ke ja to klo 12.00-15.00 puh. 029 441 8050
http://www.jyu.fi/hae

Luokanopettajien aikuiskoulutus
opintoasiat-laiko(at)jyu.fi