Olli Rosenqvist
Katsaus 30.10.2023

Yliopistotoiminta ja Keski-Pohjanmaan koulutustaso

Keski-Pohjanmaalla harjoitetulla yliopistotoiminnalla on ollut myönteistä vaikutusta maakunnan koulutustason kehitykseen.

Yliopistotoiminta edustaa osaamisjärjestelmässä korkeinta osaamistasoa. Työvoiman koulutustaso on yksi mittari, jota voidaan käyttää osaamistason kuvaajana. Käytettävissä olevien tilastotietojen ja yliopistotoiminnan näkökulmista alueiden osaamistasoja voidaan vertailla tarkastelemalla alueilla työskentelevien työllisten koulutustasojakaumia ja erityisesti vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta työllisistä.

Dia5.PNG

Kun maakunnat asetetaan suuruusjärjestykseen vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden perusteella, voidaan havaita Keski-Pohjanmaan sijoittuvan listan häntäpäähän, kauas valtakunnallisesta keskiarvosta. Toki yllä olevista diagrammeista voidaan havaita, että vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus työllisistä on kehittynyt Keski-Pohjanmaalla myönteiseen suuntaan vuodesta 2010 vuoteen 2021. Maakunnassa harjoitetulla yliopistotoiminnalla on ollut tähän myönteiseen kehitykseen oma vaikutuksensa.

Alla olevissa kuvissa ovat esitettyinä yllä esitettyä vastaavat tiedot erikseen yksityisen ja julkisen sektorin osalta. Kuvista voidaan havaita, että Keski-Pohjanmaan koulutustason myönteinen kehitys johtuu pitkälti julkisen sektorin koulutustason myönteisestä kehityksestä. Maakunnan yksityinen sektori ei ole pysynyt koulutustason parantumisessa yleisen kehityksen tahdissa. Maakunnan kilpailukyvyn edistäminen yksityisen sektorin koulutustasoa parantamalla on yhteinen haaste maakunnan yritys- ja yliopistotoiminnalle.

Dia6.PNG

Dia7.PNG

Lisätietoja: