Vaikuttavuuden kehittäminen

Vaikuttavuutta voidaan kehittää esteitä poistamalla ja mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Haasteena yliopistotoiminnan hyödyntäminen alueella

Yliopistotoiminta on aina luonteeltaan globaalia niin, että osa yliopistokeskuksenkin toiminnan vaikutuksista ulottuu lähitoiminta-alueen ulkopuolelle. Keski-Pohjanmaan keskeisenä haasteena on, kuinka hyvin alueen toimijat ja alueelle houkuteltavat uudet toimijat saadaan hyödyntämään yliopistokeskuksen ja koko yliopistoverkoston kautta tarjolla olevaa osaamista.

Osaamistason kohottaminen mahdollisuutena

Keski-Pohjanmaalla työskentelevät yliopistotutkinnon suorittaneet painottuvat julkiselle sektorille. Maakunnan koulutus- ja osaamistason nostamiseksi ja TKI-toiminnan bruttokansantuoteosuuden kasvattamiseksi tarvittaisiin erityisesti yksityisen sektorin panosta, sillä sen kautta maakunnan osaaminen ja kilpailukyky kehittyisivät tehokkaimmin. Pitäisi rakentaa polkuja, joita pitkin yksityinen sektori motivoituisi kehittämään kasvu- ja innovaatiohalukkuuttaan ja -kyvykkyyttään Keski-Pohjanmaalla niin, että se voisi nykyistä enemmän suuntautua myös yliopistotasoista osaamista edellyttävien ja korkeaa arvonlisää tuottavien hyödykkeiden ja palvelujen käyttöön ja tuotantoon.

Parhaimmillaan yksityinen sektori synnyttäisi ns. hyvän kierteen, jossa se rekrytoisi nykyistä enemmän yliopistokoulutettuja palvelukseensa. Yliopistokoulutettujen lisääntyessä toiminnan taso, laatu ja tuottavuus paranisivat. Kilpailu yliopistotason työpaikoista kiristyisi alueella, ja alue alkaisi näyttäytyä mielenkiintoisena ja jopa vetovoimaisena kohteena yliopistokoulutettujen näkökulmasta. Maakunnan korkealla koulutustasolla olisi monia etuja, sillä se toisi kilpailukyvyn, osaamisen ja vetovoiman lisäksi alueelle kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yleistä uudistumishalukkuutta ja -kyvykkyyttä.

Edellyttää erityisiä panostuksia

Koulutustason kehitystä kuvaavista tilastoista on löydettävissä viitteitä siitä, että yliopistokeskuksella on koulutus- ja toimialoillaan ollut myönteistä vaikutusta Keski-Pohjanmaan koulutustason kehitykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutustason kehitykseen on mahdollista vaikuttaa. On kuitenkin muistettava, että työvoiman koulutustaso paranee nykyisin tasatahtia Suomen kaikissa maakunnissa. Jos Keski-Pohjanmaan kilpailukykyä ja asemaa maakuntien joukossa halutaan merkittävästi parantaa, koulutustason kohottaminen tulisi ottaa alueen toimijatahojen yhteiseksi tavoitteeksi ja erityispanostusten kohteeksi.

Yliopistokeskukselle ja yliopistoille on luontevaa olla mukana alueellisissa yhteistyöprosesseissa, joissa tieteellistä tietoa sovelletaan toiminta-alueen rakenteellisten ongelmien, kuten alhaisen koulutustason, ratkaisemiseen. Koulutuksen ja TKI-toiminnan tarjonnan kehittämisen lisäksi tarvitaan toimenpiteitä korkeasti koulutetun työvoiman ja TKI-toiminnan kysynnän edistämiseksi. Yliopistokeskus on syksystä 2022 lähtien ryhtynyt aktiivisin toimenpitein selvittämään ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vaikuttavammaksi.