Jatko-opinnot

tohtoriopinnot, jatko-opinnot

Yliopistokeskuksessa järjestetään myös tohtorin tutkintoon tähtääviä tieteellisiä jatko-opintoja. Jatko-opinnot ovat osa Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulua. Jatko-opintojen organisoinnista ja ohjauksesta vastaa kasvatustieteen professori. Jatko-opiskelijaryhmä kokontuu kerran kuukaudessa seminaariin keskustelemaan tutkimuksista. Tutkimusryhmässä tehdään poikkitieteellistä kansainvälistä tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä muun muassa järjestämällä kansainvälisiä tutkijatapaamisia sekä tohtoriopintoja yhteistyössä eri yliopistojen kanssa. Tutkimusyhteistyön kehittämistä tuetaan tutkimushankkeilla. Jatko-opintoryhmä on myös tiivissä yhteistyössä UArctic toiminnan kanssa, erityisesti teemaryhmän Teacher education for social justice and diversity in education.

 Jatko-opintoikeuden hakeminen

Mikäli harkitset jatko-opintoihin hakeutumista, ole ensin yhteydessä professoriin.

Lisätietoja
professori Heidi Harju-Luukkainen More about my research

Väitöskirjatutkijoiden esittely:

Santapakka, Paula, KM, lehtori.

Artikkeliväitöskirja aiheesta Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa kehittämässä - Pedagogista toimintaa ohjaavien strategisten dokumenttien ja ammattikorkeakouluissa opettavien näkökulma. Erityisosaamiseni liittyy ammattikorkeakouluopettajuuteen, pedagogiseen asiantuntijuuteen, (digi)pedagogiseen kehittämiseen ja opiskelijakeskeiseen opetukseen.

Master of Arts (Education), senior lecturer at University of Applied Sciences. Article based dissertation: Developing pedagogy of the Universities of Applied Sciences - The perspective of strategic documents guiding pedagogical activities and those teaching at Universities of Applied Sciences. My expertise is related to teacherhood in University of Applied sciences, pedagogical proficiency, pedagogical development and learner-centered pedagogy.

Yliopistokeskus_henkilöstö_Essi Korkeaniemi_web-5 (4).jpg

Korkeaniemi, Essi, KM, VO, yliopistonopettaja

Artikkeliväitöskirja, aiheena varhaiskasvatuksen opettajan toteuttama pedagogisen toiminnan johtaminen kasvattajatiimissä. Erityisosaamistani ovat varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen asiantuntijuus ja tiimin toiminnan johtaminen, tiimityö ja vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa sekä kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö. 

My research focuses on the pedagogical leadership of an early childhood teacher in a team of educators. My specific areas of expertise are the pedagogical expertise of the ECE teacher and team leadership, teamwork and interaction in early childhood education, and collaborative practices between home and early childhood education and care.  essi.e.korkeaniemi@jyu.fi

Kuva1.png

Pikkarainen, Merja, KM, erityisopettaja. Artikkeliväitöskirja aiheesta koulunkeskeyttäneiden koulukokemukset: Miksi he jättivät koulun kesken? Narratiivinen tutkimus kokemuksellisista tekijöistä heikkenevän kouluun sitoutumisen ja koulumotivaation taustalla. Erityisosaaminen: oppimisen haasteet alakoulussa, moniammatillinen yhteistyö, inklusiivinen pedagogiikka. Special Education Teacher, Master’s Degree in Education. Research topic: Why Did They Leave School? A Narrative Inquiry About Perceived Determinants Behind Diminishing School Engagement and Motivation. Expertise: support for children with special needs, multi-professional cooperation, inclusive pedagogic. merja.t.pikkarainen@student.jyu.fi +35850 4665822

IMG_1925.jpeg

Rauhala, Riitta FM, MO, yliopistonopettaja. Monografia aiheesta ”Ryhmämuotoinen soitonopetus luokanopettajien aikuiskoulutuksessa.” Erityisosaamiseni liittyy opettajankoulutuksen ja musiikkikasvatuksen kysymyksiin. University teacher. Monograph: Studying Music in Group Construction in Teacher Education for Adults. My experties include music education and teacher education. riitta.rauhala(at)anvianet.fi

IMG_1284.jpg

Riihimäki, Anni, KM, rehtori. Artikkeliväitöskirja: Tulevaisuuden opettajuus. My research focuses on examining future teaching as well how views of future skills are reflected in the teaching profession and the teacher´s professional identity. Työskentelen Perhon kunnassa yläkoulun ja lukion rehtorina.I work in the municipality of Perho as the principal of high school and secondary school. anni.riihimaki@perho.com p. 040 763 2303

Valli, Päivi KM, EO, yliopistonopettaja. Artikkeliväitöskirja aiheesta Oppijalähtöinen pedagogiikka perusopetuksessa. Erityisosaaminen: opettajan ammatillinen kehittyminen, oppijalähtöinen oppiminen, opetuksen eheyttäminen ja oppimisen arviointi. University Teacher, Master of Arts (Education), Special Education Teacher. Article-based dissertation: Learner-centred pedagogy in primary school. Expertise: teacher’s professional development, learner-centred learning, integrative instruction and assessment for learning. paivi.s.valli@jyu.fi +35840 514 9167

Ulla_0323.png
Hietamäki, Ulla, KM, yliopistonopettaja, M.Ed., university teacher. Artikkeliväitöskirja aiheesta luokanopettajien käsityksiä oppimisen arvioinnista monialaisessa oppimiskokonaisuudessa. Erityisosaaminen: monialaisen oppimisen suunnittelu ja toteuttaminen, oppimisen arviointi sekä opettaja-oppilasvuorovaikus ja opetuksen vuorovaikutteisuus. Article-based dissertation: Finnish primary school teacher’s perceptions of assessment in multidisciplinary learning modules. Expertise: planning and implementation of multidisciplinary learning modules, learning assessment, student-teacher interaction and classroom interaction during learning.
 
 

Väitelleet 2021-2022

Lähdesmäki, Sirkku, KT, yliopistonopettaja. Väitellyt 19.3.2021 Monografia aiheesta "Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaavan mallin kehittyminen ILO-suunnitteluprosessin malliksi opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa". Erityisosaamisalueita mm. opetuksen integraatio, eheyttäminen, kokonaisvaltaisen opetuksen suunnittelu, draama- ja mediakasvatus, TVT-pedagogiikka. University teacher. Monograph: The Development of Phenomenom Based Learning design into ILO-Design Process -model in Teacher Training. Experties include Phenomenom Based learning design, integration, drama pedagogy, media education, ICT pedagogy, multidisciplinary learning. sirkku.lahdesmaki@jyu.fi

Maunumäki, Minna, KT, yliopistonopettaja/avoin yliopisto. Väitellyt 11.6.2021. Monografian aihe: ”Diskurssianalyysi arvioinnista ja nyky-yliopistosta yliopistossa opettavien puhumina”. Mielenkiinnon kohteena erityisesti tutkimusperustaisen yliopisto-opetuksen, arvioinnin ja pedagogiikan kehittäminen. Master of Education, university teacher/open university. Monograph: Discourse analysis of assessment and the modern university as spoken by those taught at the university. minna.j.maunumaki@jyu.fi p. 40 6318 868

Marjokorpi, Annakaisa, YTM, KT, opinto-ohjaaja. Väitellyt 11.2.2022. Monografia: Oppimisen arviointi oppilaanohjauksen diskurssissa. Kiinnostuksen kohteena mm. ohjauksen strategiat, arviointi ohjauksessa ja ohjauksen diskursiiviset käytännöt. Monograph: Assessment of learning in student guidance discourse. I'm interested in student counseling strategies and assessment in the study guidance process. annakaisa.marjokorpi(at)edu.kokkola.fi

Taina Lehtonen 24.11.2018 B.jpg

Lehtonen, Taina, FM, kouluneuvos, emerita rehtori/school counselor, emerita principal. Väitellyt 17.2. 2023. Monografia/ Monograph. ”Lukiokoulutuksen uudistamis- ja tulevaisuusdiskurssit.” ”Reformation and future discourses in Finnish upper secondary education” “Reformering och framtida diskurser i gymnasiet” taina.lehtonen(at)kaustinen.fi (#tainale) p. +358 400 276099