Jatko-opinnot

tohtoriopinnot, jatko-opinnot

Yliopistokeskuksessa järjestetään myös tohtorin tutkintoon tähtääviä tieteellisiä jatko-opintoja. Jatko-opinnot ovat osa Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tohtorikoulua. Jatko-opintojen organisoinnista ja ohjauksesta vastaa kasvatustieteen professori. Jatko-opiskelijaryhmä kokontuu kerran kuukaudessa seminaariin keskustelemaan tutkimuksista. Tutkimusryhmässä tehdään poikkitieteellistä kansainvälistä tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä. Tutkimusyhteistyön kehittämistä tuetaan tutkimushankkeilla. 

 Jatko-opintoikeuden hakeminen

Mikäli harkitset jatko-opintoihin hakeutumista, ole ensin yhteydessä professoriin.

Lisätietoja
professori Heidi Harju-Luukkainen More about my research

Tohtoriopiskelijoiden esittely:

Taina Lehtonen 24.11.2018 B.jpg

Lehtonen, Taina, FM, kouluneuvos, emerita rehtori/school counselor, emerita principal. Monografia/ Monograph. ”Lukiokoulutuksen uudistamis- ja tulevaisuusdiskurssit.” ”Reformation and future discourses in Finnish upper secondary education” “Reformering och framtida diskurser i gymnasiet” taina.lehtonen(at)kaustinen.fi (#tainale) p. +358 400 276099

Kuva1.png

Pikkarainen, Merja, KM, erityisopettaja. Artikkeliväitöskirja aiheesta koulunkeskeyttäneiden koulukokemukset: Miksi he jättivät koulun kesken? Narratiivinen tutkimus kokemuksellisista tekijöistä heikkenevän kouluun sitoutumisen ja koulumotivaation taustalla. Erityisosaaminen: oppimisen haasteet alakoulussa, moniammatillinen yhteistyö, inklusiivinen pedagogiikka. Special Education Teacher, Master’s Degree in Education. Research topic: Why Did They Leave School? A Narrative Inquiry About Perceived Determinants Behind Diminishing School Engagement and Motivation. Expertise: support for children with special needs, multi-professional cooperation, inclusive pedagogic. merja.t.pikkarainen@student.jyu.fi +35850 4665822

IMG_1925.jpeg

Rauhala, Riitta FM, MO, yliopistonopettaja. Monografia aiheesta ”Ryhmämuotoinen soitonopetus luokanopettajien aikuiskoulutuksessa.” Erityisosaamiseni liittyy opettajankoulutuksen ja musiikkikasvatuksen kysymyksiin. University teacher. Monograph: Studying Music in Group Construction in Teacher Education for Adults. My experties include music education and teacher education. riitta.rauhala(at)anvianet.fi

IMG_1284.jpg

Riihimäki, Anni, KM, rehtori. Artikkeliväitöskirja: Tulevaisuuden opettajuus. My research focuses on examining future teaching as well how views of future skills are reflected in the teaching profession and the teacher´s professional identity. Työskentelen Perhon kunnassa yläkoulun ja lukion rehtorina.I work in the municipality of Perho as the principal of high school and secondary school. anni.riihimaki@perho.com p. 040 763 2303

Valli, Päivi KM, EO, yliopistonopettaja. Artikkeliväitöskirja aiheesta Oppijalähtöinen pedagogiikka perusopetuksessa. Erityisosaaminen: opettajan ammatillinen kehittyminen, oppijalähtöinen oppiminen, opetuksen eheyttäminen ja oppimisen arviointi. University Teacher, Master of Arts (Education), Special Education Teacher. Article-based dissertation: Learner-centred pedagogy in primary school. Expertise: teacher’s professional development, learner-centred learning, integrative instruction and assessment for learning. paivi.s.valli@jyu.fi +35840 514 9167

Väitelleet 2021-2022

Lähdesmäki, Sirkku, KT, yliopistonopettaja. Väitellyt 19.3.2021 Monografia aiheesta "Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaavan mallin kehittyminen ILO-suunnitteluprosessin malliksi opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa". Erityisosaamisalueita mm. opetuksen integraatio, eheyttäminen, kokonaisvaltaisen opetuksen suunnittelu, draama- ja mediakasvatus, TVT-pedagogiikka. University teacher. Monograph: The Development of Phenomenom Based Learning design into ILO-Design Process -model in Teacher Training. Experties include Phenomenom Based learning design, integration, drama pedagogy, media education, ICT pedagogy, multidisciplinary learning. sirkku.lahdesmaki@jyu.fi

Maunumäki, Minna, KT, yliopistonopettaja/avoin yliopisto. Väitellyt 11.6.2021. Monografian aihe: ”Diskurssianalyysi arvioinnista ja nyky-yliopistosta yliopistossa opettavien puhumina”. Mielenkiinnon kohteena erityisesti tutkimusperustaisen yliopisto-opetuksen, arvioinnin ja pedagogiikan kehittäminen. Master of Education, university teacher/open university. Monograph: Discourse analysis of assessment and the modern university as spoken by those taught at the university. minna.j.maunumaki@jyu.fi p. 40 6318 868

Marjokorpi, Annakaisa, YTM, KT, opinto-ohjaaja. Väitellyt 11.2.2022. Monografia: Oppimisen arviointi oppilaanohjauksen diskurssissa. Kiinnostuksen kohteena mm. ohjauksen strategiat, arviointi ohjauksessa ja ohjauksen diskursiiviset käytännöt. Monograph: Assessment of learning in student guidance discourse. I'm interested in student counseling strategies and assessment in the study guidance process. annakaisa.marjokorpi(at)edu.kokkola.fi