Väitös 19.3.2021 KM Sirkku Lähdesmäki (Kasvatustieteen ja Psykologian tiedekunta) VERKKOVÄLITTEINEN (Linkki videokuvassa)

Sirkku Lähdesmäen kasvatustieteen väitöstutkimus osoittaa suunnitteluprosessin ohjausmallin ja sen vaiheiden merkityksen ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaamisessa ja perustelee opetusharjoittelun autenttisuutta sekä suunnittelua yhteisöllisenä prosessina.

Linkki väitöskirjaan

 

ILO-suunnitteluprosessin mallintaminen opetusharjoittelun suunnittelun ohjaukseen

- Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelun juuret ulottuvat niin suomalaiseen kasvatusfilosofiseen ajatteluun kuin erityisesti John Deweyn kokemuksen tärkeyttä korostavaan pragmaattiseen pedagogiikkaan. Pohjimmiltaan kyse on arvokkaasta kasvatustehtävästä, jonka monipuoliseen toteuttamiseen ILO-suunnitteluprosessi johdattaa.  Esitän tutkimuksessani, että opetuksen suunnittelutaito on keskeinen opettajan ammatillinen valmius. Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelutaidon ohjaaminen opettajankoulutuksessa tarjoaa valmistuvalle opettajalle tulevaisuudentaitoja ja luo perustaa oppilaslähtöisen, kokemuksellisen ja yhteisöllisen opetuksen suunnittelutaidon jalostumiselle. 

ILO-suunnitteluprosessi haastaa ravistelemaan perinteistä oppiainejakoista ja opetuksen suunnittelusta yksin vastaavaa opettajakeskeistä opettamisen tapaa.

Opetusharjoittelussa yhteissuunnittelun ja ohjauksen merkitys korostuu

- Suunnittelun voimavarana yhteistyö on merkittävä asia ja opiskelijan ymmärrys ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelusta vahvistuu prosessin myötä. Opiskelijat kokevat  prosessin vaiheiden kautta yhteistä onnistumisen iloa. Myös asiantuntevan ohjauksen merkitys korostuu ja ohjausmalli auttaa jäsentämään ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden eri vaiheiden merkitystä. Huolella ja asiantuntevan ohjauksen varassa tehty suunnitelma luo perustan yhteisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiselle.

Lähdesmäen tutkimuksessa esitellään vaiheittain etenevä ILO-suunnitteluprosessin malli. Malli ja sen vaiheet ovat jäsentyneet kehittämistutkimuksen interventioiden kautta.  Lähdesmäki on rakentanut mallin kokemusta ja oppilaan itseohjautuvuutta korostaville kasvatusfilosofisille näkemyksille sekä autenttisen oppimisen ominaisuuksien painotuksille. Tutkimuksessa kuvataan opiskelijoiden pienryhmissä toteuttamia suunnitteluprosesseja ja  heidän laatimiaan ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitelmia kertomuksen kautta. Lähdesmäki kuvaa ilmiölähtöisen oppimisen nostavan päivänvaloon deweylaisen oppimiskäsityksen. 

Käytännönläheinen malli opettajankoulutukseen ja opettajille

Lähdesmäen työn keskeinen tavoite oli tuottaa kasvatus- ja opetusalalle konkreettinen ja toimiva malli. Kehittämistutkimuksen tavoite on tuoda ratkaisuja ja kehittää käytänteitä arjen opetustilanteisiin. ILO-suunnitteluprosessin malli antaa selkeät askelmerkit ilmiölähtöisen opetuksen yhteissuunnittelulle. Lähdesmäki on myös avannut teoreettisesti ilmiölähtöistä oppimista. Väitöskirjassaan Lähdesmäki kiinnittää mallin teoriaperustalle sekä esittää suoraan käytäntöön sovellettavat vaiheet. Hän myös kuvaa ydinkertomuksen avulla, miten mallin vaiheiden mukainen suunnittelu etenee. Mallia voi hyödyntää myös täydennyskoulutuksessa. 

KM Sirkku Lähdesmäen ”Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaavan mallin kehittäminen ILO-suunnitteluprosessin malliksi opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa” (Developing a model to guide the design of Phenomenon-Based learning entity into an ILO-design process model for student teachers in teaching practicesjulkinen tarkastustilaisuus on perjantaina 19.3.2021 klo 14 Kokkolan yliopistokeskuksessa. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaan kuuluvan väitöstutkimuksen vastaväittäjänä toimii professori (emer.) Eero Ropo Tampereen yliopistosta ja kustoksena toimii professori Heidi Harju-Luukkainen. Väitöstilaisuus on seurattavissa verkon välityksellä.

Sirkku Lähdesmäki pääsi ylioppilaaksi vuonna 1993 Alahärmän lukiosta ja valmistui Jyväskylän yliopistosta luokanopettajan koulutusohjelmasta kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 1998. Hän on toiminut luokanopettajana Mäntässä vuosina 1997-1998 ja Nokialla vuosina 1999-2001 sekä Kokkolassa 2004-2014. Hän siirtyi yliopistonopettajan tehtäviin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen vuonna 2014 ja on toiminut tehtävässä siitä lähtien. Sirkku asuu perheineen Kokkolassa ja harrastaa runojen sekä laululyriikoiden kirjoittamista. Hän laulaa miehensä kanssa perustamassaan houseband Trio SToPissa. Sirkku ylläpitää #ihanEtänä FB-sivustoa sekä ILOnsuunnittelu kotisivua.  Hän toimii musiikki- ja puhetaitoyhdistys He-Li-Kat ry:n puheenjohtajana.

Abstract

The purpose of this educational development study was to use qualitative methods to model the principles of guidance for the design of a Phenomenon-Based Learning (PhenoBL) entity and to produce a model for teacher education that guides the design of the PhenoBL entity. The theoretical approach to research is hermeneutic-pragmatic and encapsulates an experience-based learning perception. In this study, learning was understood as a communal process of active study of the real phenomena of everyday life and the experiences formed through them. The research assignments were 1. What kind of teaching PhenoBL entities do students produce using this guiding model? 2. What elements prove to be characteristic in the design of a PhenoBL entity? 3. How do the design of the PhenoBL entity and the principles of the design model guiding the teaching practice appear in the light of this study?

In accordance with the design research method, the research context was built on the teaching practice internships of an adult education for classroom teachers over three years. The research material consisted of a planning form guiding the advanced practice, the internship syntheses of the students, and plans for the PhenoBL entity produced by small groups. Data analysis was carried out between interventions using content analysis and finally using narrative plot analysis. The analysis proceeded on the basis of the researcher’s interpretation of weaving individual experiences into a great narrative conveying a shared experience.

As an empirical result of this study, a model of a PhenoBL entity (ILO) design process based on Dewey's pragmatic theory, the Finnish development of school pedagogy, authentic learning and the definition of PhenoBL origin has been constructed. Research has also assembled a theoretical model for Phenomenon-Based learning. This doctoral dissertation provides research-based information on the principles and theoretical foundations of designing learning-related entities that are characterised as phenomenon-driven, highlighting the coeducational aspect. Based on the findings, the ILO-design process and its theoretical justification are presented as a suitable design tool for teacher training and teacher continuing education.