Lukeminen

Tieteellisen tekstin lukeminen

Yliopisto-opinnoissa luet tieteellistä kirjallisuutta, esim. tieteellisiä artikkeleita, tutkimusartikkeleita, tutkimusraportteja, väitöskirjoja, teorioita ja oppikirjoja. Tieteenaloilla on oma peruskäsitteistönsä, johon perehdyt opintojesi alussa. Peruskäsitteiden oppiminen auttaa sinua uuden tiedon ymmärtämisessä.

Ymmärtävä lukeminen

1. Silmäily

Tavoitteena on saada yleiskuva tekstin sisällöstä ja löytää sen pääajatus.

 • Silmäile sisällysluettelo, johdanto, yhteenvedot sekä lukujen ja kappaleiden pää- ja alaotsikot.
 • Silmäile tekstin korostuksia, kuten lihavointeja, kurssivointeja, taulukoita ja kuvia.
 • Pohdi, mitkä kohdat ovat keskeisiä osaamistavoitteiden ja omien tavoitteisesi kannalta.
 • Päätä, mitä kohtia luet tekstistä ja missä järjestyksessä.

2. Aktiivinen lukeminen

Tavoitteena on ymmärtää keskeinen sisältö. Muistiinpanojen tekeminen edistää ymmärtämistä.

 • Tee muistiinpanoja keskeisistä asioista, niiden välisistä syy-seuraussuhteista ja mielessäsi heränneistä kysymyksistä.
 • Etsi itsellesi sopiva muistiinpanotekniikka, esim. tiivistelmä, käsitekartta, marginaalimerkinnät, ranskalaiset viivat, muistilaput.
 • Laadi itsellesi kysymyksiä ja yritä lukiessasi löytää vastaukset kysymyksiisi.
 • Pohdi lukemaasi miettimällä, mikä on tekstin, kappaleen tai luvun pääajatus.
 • Arvioi kriittisesti tekstin sisältöä ja esitettyjä perusteluja.
 • Pohdi, mitä mieltä itse olet asiasta ja oletko samaa vai eri mieltä kirjoittajan kanssa.
 • Mieti, miten tietoa voisi soveltaa käytännössä.

3. Kertaus

Tavoitteena on palautaa mieleen tekstin pääasiat.

 • Kertaa jokaisen lukemasi luvun tai kappaleen jälkeen.
 • Kertaa tekemäsi muistiinpanot, joihin olet koonnut keskeisimmät asiat.
 • Kerratessasi pohdi asioita, liitä asioita toisiinsa ja luo vielä kokonaiskäsitys lukemastasi.
 • Kerro tai opeta asia toiselle henkilölle. Se on tehokas tapa selventää asia itselle.

Vieraskielisen kirjallisuuden lukeminen

Yliopisto-opinnoissa luet myös vieraskielistä tieteellistä kirjallisuutta. Tieteenalan vieraskielinen sanasto toistuu teksteissä ja sen oppii opintojen aikana. Internetistä löytyy tieteenalakohtaisia sanastoja, joita kannattaa käyttää. Myös sanakirjat ovat avuksi, mutta käytä sitä vain tarvittaessa. Kaikkia sanoja ei tarvitse kääntää, jos pystyt päättelemään sanan merkityksen tekstin asiayhteydestä. Ymmärtämisessä auttaa tekstin rakenne ja kielen vihjesanat.

 • Esipuheessa (preface), johdannossa (introduction) tai kappaleiden alussa (chapter overview) kerrotaan keskeinen sisältö.
 • Yhteenvetoluvuissa (summary, conclusion) vedetään yhteen pääasiat.
 • Vihjesanat auttavat monimutkaisten virkkeiden ymmärtämisessä. Englanninkielen vihjesanoja ovat esimerkiksi ”that is” (selostetaan sama asia ymmärrettävästi), ”in sum, finally”, (vedetään yhteen keskeisin asia), ”it is important, first, second, third" (korostetaan keskeisiä asioita).
 • Pitkien virkkeiden hahmottamista helpottaa lauseenjäsenten etsiminen (subjekti, predikaatti ja objekti). Kysy "kuka tekee mitä"?

Lähde:

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Verkkotutor. Lukeminen käytännön opiskelussa. Viitattu 15.10.2012 www.uta.fi/tyt/verkkotutor/lukupro.htm