15.01.2018

Lukeminen

Tieteellisen tekstin lukeminen

Yliopisto-opintoihin sisältyy tieteellisen kirjallisuuden lukemista, esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita, tutkimusartikkeleita, tutkimusraportteja, väitöskirjoja, teorioita ja oppikirjoja. Tavoitteena on oppia ymmärtämään tieteellistä tekstiä.

Tieteenaloilla ja oppiaineilla on oma peruskäsitteistönsä, johon kannattaa perehtyä opintojen alussa. Peruskäsitteiden oppiminen helpottaa uuden tiedon ymmärtämistä.

Tieteellisen tekstin lukemisessa voit soveltaa ymmärtävän lukemisen tekniikkaa, joka edistää oppimista.

Ymmärtävä lukeminen

1. Silmäily

Silmäilyn tavoitteena on saada yleiskuva tekstin sisällöstä ja löytää sen pääajatus.

 • Silmäile sisällysluettelo, johdanto, yhteenvedot sekä lukujen ja kappaleiden pää- ja alaotsikot.
 • Silmäile tekstin korostuksia, kuten lihavointeja, kurssivointeja, taulukoita ja kuvia.
 • Pohdi, mitkä kohdat ovat keskeisiä opintojen osaamistavoitteiden ja omien tavoitteisesi kannalta.
 • Päätä, mitä kohtia luet tekstistä ja missä järjestyksessä.

2. Aktiivinen lukeminen

Aktiivisen lukemisen tavoitteena on ymmärtää tekstin keskeinen sisältö. Muistiinpanojen tekeminen lukemisen aikana on tärkeää, sillä se edistää asian ymmärtämistä.

 • Tee muistiinpanoja keskeisistä asioista, niiden välisistä syy-seuraussuhteista ja mielessäsi heränneistä kysymyksistä.
 • Etsi itsellesi sopiva muistiinpanotekniikka. Muistiinpanoja voit tehdä esimerkiksi tiivistelmällä, käsitekartalla, marginaalimerkinnöillä, ranskalaisin viivoin tai käyttämällä muistilappuja.
 • Laadi itsellesi kysymyksiä ja yritä lukiessasi löytää vastaukset kysymyksiisi.
 • Pohdi lukemaasi miettimällä, mikä on tekstin, kappaleen tai luvun pääajatus.
 • Arvioi kriittisesti tekstin sisältöä ja esitettyjä perusteluja.
 • Pohdi, mitä mieltä itse olet asiasta ja oletko samaa vai eri mieltä kirjoittajan kanssa.
 • Mieti, miten tietoa voisi soveltaa käytännössä.

3. Kertaus

 • Kertaamisen tavoitteena on tekstin pääasioiden mieleen palautus.
 • Kertaa jokaisen lukemasi luvun tai kappaleen jälkeen
 • Kertaa tekemäsi muistiinpanot, joihin olet koonnut keskeisimmät asiat.
 • Kerratessasi pohdi asioita, liitä asioita toisiinsa ja luo vielä kokonaiskäsitys lukemastasi.
 • Kerro tai opeta asia toiselle henkilölle. Se on tehokas tapa selventää asia itselle.

Vieraskielisen kirjallisuuden lukeminen

Yliopisto-opinnoissa luetaan myös vieraskielistä tieteellistä kirjallisuutta. Oppiaineen vieraskielinen sanasto toistuu teksteissä ja sen oppii opintojen aikana. Internetistä löytyy tieteenalakohtaisia sanastoja, joita voit hyödyntää. Myös sanakirjoja kannattaa käyttää, mutta ota sanakirja avuksi vain tarvittaessa. Kaikkia sanoja ei tarvitse kääntää, jos sanan merkityksen pystyy päättelemään tekstin asiayhteydestä. Tärkeintä on, että ymmärrät tekstin pääasiat. Ymmärtämisessä auttaa tekstin rakenteen ja kielen vihjesanojen hyödyntäminen.

 • Englanninkielisissä kirjoissa kerrotaan esipuheessa (preface), johdannossa (introduction) tai kappaleiden alussa (chapter overview) keskeinen sisältö.
 • Yhteenvetoluvuissa (summary, conclusion) vedetään yhteen keskeisimmät asiat.
 • Vihjesanat auttavat monimutkaisten virkkeiden ymmärtämisessä. Englanninkielen vihjesanoja ovat esimerkiksi ”that is” (selostetaan sama asia ymmärrettävästi), ”in sum, finally”, (vedetään yhteen keskeisin asia), ”it is important, first, second, third" (korostetaan keskeisiä asioita).
 • Pitkien virkkeiden hahmottamisessa auttaa myös lauseenjäsenten etsiminen (subjekti, predikaatti ja objekti). Kysy "kuka tekee mitä"?

Lähde:

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Verkkotutor. Lukeminen käytännön opiskelussa. Viitattu 15.10.2012 www.uta.fi/tyt/verkkotutor/lukupro.htm