Sosiaalisesti kestävä kehitys sosiaali- ja terveyspalveluiden murroksessa – tarkastelukontekstina maaseudun paikallisyhteisöt

Niina Rantamäki

Väitöskirjatutkimuksessani käsittelee ihmisten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen välistä yhteyttä. Erityisenä tarkastelunäkökulmanani on meneillään oleva hyvinvointivaltion murros, ja kuinka se kuvastaa sosiaalisesti kestävää ja kestämätöntä kehitystä maaseudun näkökulmasta. Kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien tiukan erottelun ja rajaamisen sijaan tutkimukseni pohjautuu näkemykselle, jonka mukaan sosiaalinen kestävyys on arjen konkretiassa taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä yhdistävä ja tasapainottava elementti. Tavoitteenani on analysoida, millä tavoin hyvinvointipalveluiden uudistamiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat yhteiskunnallisen reiluuden ja yhteisöllisen kestävyyden toteutumiseen maaseudun paikallisyhteisöissä, sekä toisaalta tunnistaa ne uudet sosiaalisesti kestävän kehityksen suunnat ja näköalat, joita muutoksen myötä avautuu. Pyrkimyksenäni on näin luoda alustavaa teoriapohjaa uudenlaiselle sosiaalisesti kestävän kehityksen paikalliselle mallille.