Kirjoituskutsu

Tutkijat kaipaavat yrittäjien näkemyksiä eläkeasioihin

Yrittäjän eläkkeelle siirtyminen on usein palkansaajan eläkkeelle siirtymistä monimutkaisempi tapahtuma. Yritystoiminnasta luopumisen harkinta, valmistelu ja siihen liittyvät monet järjestelyt saattavat kestää vuosia, eikä eläkeikä välttämättä hahmotu selkeänä. Eläkkeelle siirtymisprosessiin liittyviä tekijöitä tunnetaan kuitenkin huonosti, mikä hankaloittaa esimerkiksi yrittäjille sopivien tukitoimien kehittämistä. Ymmärryksen parantamiseksi tutkimme aihetta Jyväskylän yliopistossa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa.

Keräämme nyt tutkimustarkoitukseen omakohtaisiin kokemuksiin ja näkemyksiin perustuvia kirjoituksia eläkkeelle siirtymistä pohtivilta tai eläkkeelle jo siirtyneiltä yrittäjiltä. Kirjoittaja voi olla päätoiminen tai sivutoiminen yrittäjä millä tahansa toimialalla tai yrittäjyydestä jo luopunut eläkeläinen. Niin yksinyrittäjien kuin työnantajayrittäjienkin kokemukset ovat tutkimukselle arvokkaita.

Kirjoitus voi olla paperille kirjoitettu tai sähköisessä muodossa. Tekstin mitan voit itse päättää. Voit pohtia kirjoituksessasi esimerkiksi lähipiirisi, terveydentilasi, työhösi liittyvien seikkojen, taloudellisen tilanteen tai yhteiskunnan järjestelmien merkitystä eläkkeellesiirtymiseesi, sen ajoittumiseen tai kokemiisi yllätyksiin tai haasteisiin. Voit myös tuoda esiin yrittämisen ja yrityksesi merkityksen itsellesi niin henkisten kuin taloudellisten näkökulmien valossa (onko yrittäminen sivutoimista vai kokoaikainen työllistymisen muoto, mikä merkitys yrityksellä on oman toimeentulon ja varallisuuden muodostumisessa).

Johtopäätöstemme onnistumista edesauttaa, jos mainitset kirjoituksessasi seuraavat seikat:

  • Ikä
  • Sukupuoli
  • Perhesuhteet
  • Yritystoiminnan päätoimisuus / sivutoimisuus
  • Yrityksen toimiala
  • Yrityksen mahdollinen työntekijämäärä
  • Maakunta, jossa yritys sijaitsee tai sijaitsi

 

Kirjoituksia käsitellään ja säilytetään ilman henkilötietoja siten, ettei tutkittavia voida tunnistaa teksteistä. Niistä tehdyt analyysit julkaistaan sellaisessa muodossa, ettei yksittäistä henkilöä tai yritystä voida tunnistaa. Tutkimustulosten yhteydessä voidaan julkaista esimerkkiotteita kirjoituksista. Otteista poistetaan tai muutetaan toisiksi sellaiset tiedot, joista tutkittavat voitaisiin tunnistaa (koulut, yritykset, kaupungit).

Tutkimustuloksia julkaistaan sekä tieteellisillä foorumeilla että yleistajuisesti. Tulokset saatetaan myös päätöksentekijöiden tietoon, jotta kirjoittajien jakamat kokemukset hyödyttäisivät mahdollisimman hyvin myös muita eläkkeelle siirtymistä harkitsevia yrittäjiä.

Voit lähettää kirjoituksesi tutkija Anu Järvensivulle osoitteeseen anu.k.jarvensivu@jyu.fi (Anu Järvensivu, PL 35 (Kärki 358), 40014 Jyväskylän yliopisto) Lisätietoja voit halutessasi kysyä samasta sähköpostiosoitteesta tai puhelimella 040-7081270. Kiitos panostuksestasi yrittäjien eläkeasioiden kehittämiseen!

Tutkimuksesta vastaa

Monika von Bonsdorff,
Hankkeen vastuullinen johtaja,
040 851 4616, tai monika.bonsdorff@jyu.fi