RuralLWS

Tutkimushanke maaseudun paikallisista hyvinvointijärjestelmistä

Hyvinvointipalvelujen järjestämiseen liittyviin haasteisiin on Suomessa etsitty ratkaisua erityisesti hallinnollisten reformien kautta. Keskeisenä ajatuksena on ollut parantaa palvelujen taloudellista tehokkuutta, laatua ja saatavuutta keskittämällä hallinto- ja tuotantorakenteita, vahvistamalla kansallista ohjausta sekä syventämällä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota. Samanaikaisesti eri puolilla Eurooppaa on vahvistumassa näkemys siitä, että tulevaisuudessa hyvinvointipalvelujen järjestämisessä keskeisessä roolissa tulevat olemaan paikalliset, eri toimijoita yhdistävästä joustavat yhteistyömallit. Suomessa paikallisuudelle rakentuvan kehittämisen kärkijoukoissa kulkevat maaseudun paikallisyhteisöt, jotka ovat määrätietoisesti lähteneet etsimään keinoja vastata alueella asuvien ihmisten hyvinvointitarpeisiin sektori- ja toimijarajat ylittävän yhteistyön kautta paikallisista lähtökohdista.

Keväällä 2014 käynnistyneessä ”Maaseudulle rakentuvat paikalliset hyvinvointijärjestelmät” -tutkimushankkeessa kiinnostuksemme kohteena ovat kansallisen hyvinvointimallin kontekstissa suomalaisella maaseudulla syntyneet paikalliset hyvinvointimallit. Lähestymme hyvinvoinnin ja paikallisuuden välistä suhdetta Mingionen ja Obertin (2003, ks. myös Andreotti, Mingione & Polizzi 2012 sekä Andreotti & Mingione 2013 ja 2014) kehittämän paikallinen hyvinvointijärjestelmä -käsitteen (LWS, Local Welfare Systems) kautta, joka avaa kokonaisvaltaisen näkökulman niin hyvinvointitarpeiden muotoutumiseen kuin keinoihin, joilla niihin pyritään vastaamaan. Paikallisen hyvinvointijärjestelmän käsite ei viittaa pelkästään eri sektoreiden tuottamiin palveluihin, vaan myös osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vahvistaviin toimintoihin sekä tarpeiden ja resurssien muotoutumiseen vaikuttavien paikkaan liittyvien tekijöiden ymmärtämiseen. Kyse on uudenlaisesta paikkaperustaiseen ajatteluun sitoutuneeseen keskinäisen huolenpidon kulttuurista, jossa lähtökohtana on ihmisten arjen sujuvuuden turvaaminen ja tukeminen heidän omassa elinympäristössään.

Pyrimme vertailevan tapaustutkimuksen kautta ymmärtämään paikallisen hyvinvointijärjestelmän muodostumiseen, rakenteeseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä suomalaisella maaseudulla. Tutkimuskohteenamme on länsi- ja itäsuomalaisia maaseutuyhteisöjä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta sekä Kainuusta. Tutkimus tuottaa laajasti sovellettavaa tietoa ihmisten hyvinvoinnin ja tähän kiinteästi kytkeytyvien lähipalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi erityisesti maaseutualueilla mutta myös laajemmin. Tutkimustamme ohjaa kysymys, voisivatko maaseudulla rakentuvat paikalliset hyvinvointijärjestelmät toimia edelläkävijöinä uudenlaiselle paikkaperustaiseen kehittämiseen rakentuvalle hyvinvointikulttuurille?

Vuoden 2015 loppuun kestävää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen (JYU) ja Karjalan tutkimuslaitoksen (UEF) yhteistyössä toteuttamaa tutkimushanketta rahoittaa TEM/Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä.

Hankkeen julkaisut:
- Kansainvälinen kongressijulkaisu, s. 75 – 76 

Tapahtumat:
- Sosiologipäivät 5.-6.3.2015, Helsinki, Paikalliset hyvinvointijärjestelmät suomalaisella maaseudulla, YTL, projektitutkija Mari Kattilakoski
- Lionsien kuvernöörineuvoston kokous 22.11.2014, Ylivieska, Vapaaehtoistyö maalaismaakunnan elämässä, Niina Rantamäki

Lisätietoa:
Hankkeen tieteellinen johtaja sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies
Projektitutkija Niina Rantamäki, (Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa)
Projektitutkija Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos,