SEMUKAS - Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma

Yritysverkostot ja –palvelut elinvoiman ja vaikuttavan muutoksen moottoreina

Toteutusaika: 1.1.2024 – 30.4.2025
Toiminta-alue: Sydänsuomessa-alue ja Kaustisen seutu
Toteuttajat: Päähankkeen toteuttajana on Kaustisen seutukunta.  Osahankkeen toteuttajina toimivat Kehittämisyhtiö Witas Oy sekä Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Rahoitus: Keski-Pohjanmaan liitto Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Kokonaisbudjetti on 61 682 €, josta EU- ja valtion rahoituksen osuus on 49 345 € ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen osuus 12 337 €.

Hankkeessa luodaan uusia vahvempia yritysverkostoja Kaustisen seutukunnan ja Sydänsuomessa alueiden sisällä ja alueiden välillä. Hankkeessa kehitetään myös kuntien yrityspalveluita suurten energiahankkeiden osaltaan muokkaamassa uudessa toimintaympäristössä, joka painottaa erityisesti maaseutualueiden yritysten uudistumis- ja muutoskyvykkyyksiä sekä näihin liittyvien verkostoitumispalveluiden implementointia osaksi alueen yrityspalveluita. Hankkeessa levitetään digitaalista verkostoitumisalustaa Suurhanketoimisto.fi, jolla voidaan auttaa luomaan uusia vertikaalisia ja horisontaalisia yritysverkostoja niin paikallisten, alueiden välisten kuin kansainvälistenkin yritysten välille. Tehtävä aluetalousvaikutusten ennakkoarviointi antaa alueen kehittäjille tutkimustietoon perustuvan näkemyksen alueiden vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä suorista, välillisistä että johdannaisvaikutuksista eri toimialoille, kuntiin ja työllisyyteen.

Kohderyhmät
Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Sydänsuomessa ja Kaustisen seutukunnassa toimivat yritykset ja yrittäjät, alueilla toimivien yrityspalveluiden henkilöstö sekä kuntien asukkaat, erityisesti nuoret. Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat alueilla toimivien yritysten henkilöstö, työmarkkinoilla olevat henkilöt sekä alueiden kuntien palveluksessa oleva henkilöstö.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen osuus
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteuttaa omassa osahankkeessaan itsenäisenä toimijana aluetalousvaikutusten ennakkoarvioinnin, jonka tavoitteena on antaa erityisesti alueen kehittäjille tutkimustietoon perustuva näkemys alueiden vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä suorista, välillisistä että johdannaisvaikutuksista eri toimialoille, kuntiin ja työllisyyteen. Lisäksi ennakkoarvioinnin tavoitteena on auttaa tunnistamaan alueellisia, lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia ja vahvistamaan positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia uusiutuvien energiaratkaisujen investointi- ja tuotantovaiheissa.

Ennakkoarvioinnilla pyritään varmistamaan työvoiman saatavuus alueiden välillä, erityisesti tunnistamalla energiasektorin tulevaisuuden ennakoitu ja akuutti työvoimatarve. Ennakointiraportti tukee alueen vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin perustuvaa analyysiä aluetalouden, työllisyyden ja kuntien näkökulmista ja auttaa yritysten tukipalveluiden kohdentamista ennakointitiedon mukaisesti avaintoimialoille. Uusien energia-alan suurhankkeiden vaikutusten ennakkoarvioinnin tulokset kiteytetään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kustantamaksi, avoimesti saatavilla olevaksi julkaisuksi, joka julkaistaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa.

Lue lisää hankkeesta:
Kaustisen seutukunta
Witas Oy
Suurhanketoimisto.fi

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Seppo Penttilä, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius