Vaikuttavuutta Leader-toimintaan – Leaderin lisäarvo ja sen mittaaminen

Hankkeen toteuttajat: Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutusaika: 1.4.2016 - 30.6.2018

  • Hankkeen tavoitteena on tuottaa todistusaineistoa siitä, mitä lisäarvoa Leader-toimintatavan soveltaminen maaseudun kehittämistyössä tuottaa. Samalla kehitetään Leader-toiminnan tuottamaa lisäarvoa mittaavia ja todentavia välineitä.
  • Leader-toiminnan vaikutuksia arvioidaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Laadullisen osion haastatteluilla paljastetaan hankkeiden toteuttajien käsitykset siitä, miten Leader-lähestymistapa tuottaa lisäarvoa. Määrällisessä osiossa tarkastellaan erityyppisten hankkeiden vaikutusketjuja ja arvioidaan vaikutuksia taloustieteen menetelmiä hyödyntäen. Tuloksena saadaan esitys mittareista ja arvio Leader-toimintatavan arvosta suhteessa tehtyyn lisäpanostukseen. Yhdessä tarkasteltuna erilaiset menetelmät antavat kattavan kuvan Leaderin tuottamasta lisäarvosta.
  • Hanke tuottaa Leader-toiminnan tueksi työkaluja ja tekee Leaderin vaikuttavuutta lisääviä kehittämisehdotuksia.

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella. Hanketta rahoittavat Leader-ryhmät ovat Pirityiset ry, Pirkan Helmi ry, PoKo ry ja Rieska-Leader ry.

Lisätietoja: Yliopistotutkija Jouni Kaipainen

vaikuttavuutta-leader-toimintaan-logo.PNG