Etätyö ja joustavuuden normit

Norms of Remote Work and Flexibility (NORF)
Etätyö ja joustavuuden normit

Tausta

Etätyötä tekevien määrä on moninkertaistunut pandemian myötä ja samalla etätyöstä on tullut sallitumpaa kuin ennen. Etätyön myötä työyhteisön väliset tai työhön liittyvät vuorovaikutustilanteet ovat siirtyneet videoyhteyksillä toteutettaviksi etätapaamisiksi. Vaikka käytössä olisi videoyhteys, jolloin osallistujat voivat nähdä toisensa, etätapaamisten etiketti vaihtelee. Kuvayhteyden rinnalla, monessa etätapaamisessa vuorovaikutuksen onnistumiseksi voi riittää pelkkä ääni. Äänen kautta syntyvä vuorovaikutteisuus voi tapahtua lisäksi sanallisena keskusteluna tai jopa pelkästään äänen kuulumisena, johon voi sekoittua kirjallinen keskustelu (esim. chatin kautta) tai joka voi tarkoittaa pelkästään kuuntelua. Osallistujan vuorovaikutusroolista riippuen mikä tahansa näistä saattaa mahdollistaa työtehtävien kannalta riittävän vuorovaikutteisuuden.

Tavoite

Tutkimuksemme tarkoituksena on lähestyä videoyhteydellä toteutettuja etätapaamisia joustavuuden normien näkökulmasta. Tarkastelemme etätapaamisia jännitteisinä vuorovaikutustilanteina, joihin rakentuu sisään jännite työelämän (ja vuorovaikutustilanteiden) normien ja kaavamaisuuden ja joustavuuden välille. Tutkimuksessa selvitämme, millä tavoin etätapaamisten mahdollistamaa joustavuutta hyödynnetään erilaisissa etätapaamisten vuorovaikutustilanteissa. Lähestymme työyhteisön normien rakentumista viestintätilanteiden kautta diskurssiyhteisön toimintana. Työnteon normit nähdään sekä yhteisön, organisaation että yhteiskunnan määrittäminä. Normit rajaavat ja rakentavat myös viestintätilanteiden normeja määrittäen, mikä viestintätilanteissa on tavanomaista, hyväksyttyä ja ihanteellista toimintaa sekä vastaavasti mitä normeja rikotaan, salataan tai miksi joitakin peitellään.

Toteutus

Tutkimuksessamme viestintätilanteiden normeja selvitetään vuorovaikutustilanteisiin osallistuneiden etätyöntekijöiden kokemuksia selvittämällä. Kyselytutkimus toteutetaan marras-joulukuussa 2020.

► Tässä linkki kyselyyn!

Lisätietoja

  • FT Heli Katajamäki, yliopistonlehtori, Kielikeskus, Vaasan yliopisto, +029 449 8371, heli.katajamaki@univaasa.fi
  • FT Jenni Kantola, yliopistonlehtori, Johtamisen yksikkö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopisto, +029 449 8502, jenni.kantola@univaasa.fi