Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Hankkeen perus- ja yhteystiedot

tekijä: Niina Rantamäki Viimeisin muutos tiistai 19. marraskuuta 2013, 13.22

Tästä pääset siirtymään:

Hankkeen perustiedotKAMPA logo

Hankkeen työntekijät ja heidän yhteystietonsa

Ohjausryhmä (sis. kokousmuistiot)

***

KAMPA-hankkeen perustiedot

KAMPA-hanke on Kaste-rahoitteinen Kolpeneen kuntayhtymän hallinnoiman PaKaste II-hankkeen osahanke, jota hallinnoi Kokkolan kaupunki. KAMPA-hankkeen toimialue on Kokkola ja Kruunupyy, JYTA-alue (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) ja Järvi-Pohjanmaa (Alajärvi, Vimpeli ja Soini). Hankkeessa työskentelee kolme alueellista kehittäjää (1/toimialue), kehittäjäkoordinaattorin ja tieteellisen ohjaajan palvelut hankkeelle tuottaa ostopalveluna Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

KAMPA-hankkeen tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittäminen:

  1. kehittämällä kansalaisvaikuttamisen menetelmiä ja asiakkaiden osallistumisen mahdollisuuksia
  2. vahvistamalla ehkäisevää ja osallistavaa työotetta sekä
  3. kehittämällä yhteisöllisiä ja eri sektorirajat ylittäviä palvelujen tuottamismalleja

Paikallisen kehittämistyön kautta hankkeessa tuotetaan valtakunnallisesti levitettävää uutta tietoa, osaamista ja mallinnuksia kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteissa, ajattelussa ja toimintakäytännöissä.

Hankkeen taustalla vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalveluja koskettavat ajankohtaiset muutokset: huoli siitä, mitä kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksille tapahtuu julkisten organisaatiorakenteiden murroksessa sekä erityisesti maaseutualueita koskettavat hyvinvointipalvelujen järjestämiseen liittyvät haasteet ja muutokset (palvelutarpeen ja vanhusten määrä lisääntyminen, kuntatalouden heikentyminen, haasteet työvoiman saatavuudessa, yksityinen palvelutuotannon lisääntyminen sekä ennaltaehkäisevän toiminnan jääminen korjaavan toiminnan varjoaan). 

KAMPA-hanketta on valmisteltu MMM:n (YTR), Keski-Pohjanmaan liiton ja Kokkolan kaupungin tuella ja rahoituksella Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa ajalla 7/2009–12/2010. 

Materiaalia:

KAMPA-hankkeen tarkennettu kehittämisprosessi

KAMPA-hankkeen viestintäsuunnitelma

KAMPA-hankkeen arviointisuunnitelma

 

KAMPA-hankkeen työntekijät ja heidän yhteystietonsa

KAMPA-hankkeessa toimii kolme kokopäiväistä alueellista kehittäjää, joiden vastuulla on hankkeen osatavoitteiden edistämisestä toiminta-alueellaan. Alueellinen kehittäjä vastaa alueellisten kehittämisen painopistealueiden täsmentämisestä ja toteuttamisesta käytännössä soveltamalla osallistavan toimintatutkimuksen menetelmiä. Yhteistyössä kehittäjäkoordinaattorin kanssa hän vastaa paikallisesta tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä alueellisen kehittämisryhmän kokoon kutsumisesta ja kokousten valmistelusta. Hän myös seuraa ja arvioi hankkeen etenemistä omalla alueellaan ja raportoi siitä muulle projektiorganisaatiolle.

Alueellisten kehittäjien työtä tukee kehittäjäkoordinaatoripalvelu, joka ostetaan hankkeelle Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselta. Kaksi osa-aikaista kehittäjäkoordinaattori toimivat alueellisten kehittäjien työparina sekä tukien toimintatutkimuksellisen tiedontuotannon kautta paikallista kehittämistyötä ja hankkeessa mukana olevien alueiden välistä tiedonvaihtoa. Kehittäjäkoordinaattorit vastaavat myös hankkeen sisällöllisestä hallinnoinnista ja raportoinnista. Kehittäjäkoordinaattorien työaikaa varataan myös järjestelmällisesti hankkeessa saavutetun osaamisen, tiedon ja mallinnusten levittämiseen.

Hankkeen valmisteluvaihetta ohjannut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön professori toimii hankkeen tieteellisenä asiantuntijana ja hankkeen tiedontuotannollisen osuuden ohjaajana sekä osallistuu hankkeessa tarvittavan koulutuksen suunnitteluun. Hän tekee myös hankkeeseen liittyvää tutkimusta osana vakinaista työtään.

Kokkolan ja Kruunupyyn alueellisena kehittäjänä toimii Johanna Lång, jonka työskentelypiste sijaitsee Yhteisöklubi Sillan tiloissa. Johannan yhteystiedot ovat johanna.lang(a)kokkola.fi. ja puh. 040 4882 991.

JYTA-alueen alueellisena kehittäjänä toimii Kai-Eerik Känsälä, jonka työskentelypiste sijaitsee Vetelin kunnantalolla. Kai-Eerikin yhteystiedot ovat kai-eerik.kansala(a)kpshp.fi ja puh. 0400 145 221.

Järvi-Pohjanmaan alueellisena kehittäjänä toimii Saara Perälä, jonka työskentelypiste sijaitsee Alajärvellä. Saaran yhteystiedot ovat saara.perala(a)alajarvi.fi. ja puh. 0400 157 199.

Kehittäjäkoordinaattorina toimii Niina Rantamäki, niina.rantamaki(a)chydenius.fi. ja puh.  040 054 6504

Hankkeen tieteellisenä ohjaajana toimii Sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta, aila-leena.matthies(a)chydenius.fi. ja puh. 040 742 2199.

KAMPA-hankkeen alueelliset kehittäjät Kai-Eerik Känsälä, Saara Perälä ja Johanna Lång 

KAMPA-hankkeen alueelliset kehittäjät Kai-Eerik Känsälä, Saara Perälä ja Johanna Lång.

 

Ohjausryhmä

KAMPA-hankkeen toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina hankkeen rahoittaja, mukana olevat alueet (sekä viranomais- että kansalaisedustajia) sekä hankkeen valmistelusta vastannut ja siihen liittyen erillisellä rahoituksella tutkimusta tekevä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen toteuttamissuunnitelman hyväksyminen sekä toiminnan ja talouden toteutumisen seuranta ja arviointi. Ohjausryhmän jäsenet toimivat myös yhteyshenkilöinä hankkeen sekä edustamiensa organisaatioiden välillä. 

Ohjausryhmän jäsenet:

Lukkarinen Margita, toimitusjohtaja, Kokkotyö-Säätiö, ohjausryhmän pj.

Korte Terttu, kaupunginjohtaja, Kannuksen kaupunki, ohjausryhmän vpj.,

Erkkilä Esa, puheenjohtaja, Keskipohjalaiset Kylät ry

Kellokoski-Kari Eija, tilaajajohtaja, Peruspalveluliikelaitos JYTA

Klemola Jouko, yhteysjohtaja, Kokkolan kaupunki (31.12.2012 saakka)

Kostamo-Pääkkö Kaisa, kehitysjohtaja, Poske (PaKaste 2 -hankkeen edustaja)

Lanamäki, Rauni, peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue

Matthies Aila-Leena, sosiaalityön professori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Mesiäislehto-Soukka Helinä, perusturvalautakunnan pj. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue

Mämmi Timo, kansliapäällikkö, Kokkolan kaupunki (1.1.2013 alkaen)

Määttä, Reino, kunnanjohtaja, Soini

Saari Leo, peruspalvelulautakunnan varapuheenjohtaja, JYTA

Widjeskog Marketta, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Kruunupyyn kunta

Pirjo Sarvimäki, sosiaalineuvos, STM

Asiantuntijajäsen:

Tuorila Tuija, kehittämisjohtaja, Kokkola / Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus sekä vs. kehittämissuunnittelija, SONet BOTNIA (Pirjo Knifin sijainen)

Muut osallistujat:

Känsälä Kai-Eerik, alueellinen kehittäjä, Peruspalveluliikelaitos JYTA

Lång Johanna, alueellinen kehittäjä, Kokkola ja Kruunupyy

Perälä Saara, alueellinen kehittäjä, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue

Rantamäki Niina, projektitutkija, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, siht.

Ruuttula-Vasari Anne, projektitutkija, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 

Ohjausryhmän kokoukset

13.10.2011 muistio

17.1.2012 muistio

21.2.2012 muistio

16.5.2012 muistio

11.10.2012 muistio

16.1.2013 muistio

15.5.2013 muistio

7.10.2013 muistio

 

 

 

 

Jaa |