Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan ja Kruunupyyn alueella tehtävä kehittämistyö

tekijä: Niina Rantamäki Viimeisin muutos tiistai 23. lokakuuta 2012, 15.40

Uusia menetelmiä asiakasarviointiin

(3.10.2012)

Asiakasarvioinnin kehittäminen on edennyt kohden konkreettisten toimintakäytäntöjen pilotointia. Kartoitusvaiheessa käytyjen keskustelujen sekä tehtyjen selvitys perusteella Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo tällä hetkellä käytössä monenlaisia menetelmiä, joiden kautta kuntalaiset ja palvelujen käyttäjät voivat antaa palautetta palvelujen toimivuudesta. Nämä tuottavat kuitenkin enemmän tietoa siitä, mikä ei toimi, kuin siitä, mikä toimii tai miten palveluja voitaisiin kehittää. Palautteen antamisen mahdollisuudet ovat "tavallisen palveluja käyttävän kuntalaisen" näkökulmasta suhteellisen näkymättömiä, etenkin niille, joille sähköinen asiointi ei ole arkipäivää. Kehitettäviltä menetelmiltä toivotaankin monipuolisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Erityisen tärkeänä osana asiakasarviointiprosessia nostettiin esiin tarve saada tietoa siitä, millaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin annettu palaute on johtanut.

Asiakasarvioija-menetelmän kehittämiseen liittyen KAMPA-hankkeessa lähdetään yhteistyössä kuntalaisten ja viranomaisten kanssa kehittämään seuraavia toimintakäytäntöjä:

Kehittämispilotti Suunnitellut toimenpiteet
Sosiaali- ja terveystoimen palveluprosessien kehittäminen viranomaisten ja palvelun käyttäjien yhteistyönä
 • Kehittämiskohteena olevien palveluprosessien valinta (palaveri 24.10.2012)
 • Kansalaisten/yhdistysten löytäminen yhteistyökumppaneiksi
 • Yhteisen työskentelyprosessin suunnittelu ja koordinointi
Asiakasvaikuttamisen opas Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Kuntalaisten ja palvelun käyttäjien vaikuttamismahdollisuuksien kokoaminen "yksiin kansiin" sis. lakisääteiset ja Kokkolan sotessa käytössä olevat vaikuttamiskanavat
 • Oppaan oikoluettaminen kuntalaisilla ja viranomaisilla
 • Oppaan julkaiseminen (sähköinen ja painettu versio)
 • Sekä palvelujen käyttäjien että alan ammattilaisten hyödynnettävissä
Facebookin hyödyntäminen asiakasosallisuuden kehittämisessä
 • Facebookin käyttöön liittyvien reunaehtojen selvittäminen (käyttökokemukset, rajoitukset, toimintakäytännöt
 • Toimintamallin kehittämisestä kiinnostuneen toimintayksikön etsiminen
 • Toiminnan tavoitteiden ja järjestämisen tarkempi määrittely
 • Toiminnan käynnistäminen
Sote-palvelujen kansalaiskeskustelut
 • Kansaiskeskustelujen toimintakäytännön suunnittelu ja kuvaaminen alkaen tavoitteista sekä konkreettisista järjestelyissä huomioon otettavista asioista
 • Paikallistason yhdistysten/yhteisöjen etsiminen yhteistyökumppaneiksi tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestelyihin
 • Tavoitteena eri puolilla Kokkolaa ja Kruunupyytä säännöllisesti järjestettävät teemalliset keskustelutilaisuudet jotka kokoavat yhteisen aiheen äärelle niin palveluja käyttäviä kuntalaisia, luottamushenkilöitä, yhdistysaktiiveja kuin viranomaisia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia
Asiakas-näkökulman huomioimisen vahvistaminen arjen työkäytännöissä
 • Asian ylläpitäminen yleisessä keskustelussa sekä meneillään olevista kehittämispiloteista tiedottaminen
 • Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kouluttavien oppilaitosten kanssa -> näkökulman huomioiminen osana opetusta sekä erityisesti opetuksen, tutkimuksen sekä käytännön työelämän kohtaamispinnoilla

 

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA:

1.Tarkennetut kehittämistarpeet

2. Kehittämisen painopistealueet:

2.1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavien viranomaisten, luottamushenkilöiden sekä kuntalaisten kesken

2.2. Asiakasarvioija -mallin kehittäminen

2.3. Paikallisten yhdistysten ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa

3. Lisätietoja:

3.1 Yhteystiedot

3.2 Toimintaympäristön esittely

***

Tarkennetut kehittämistarpeet: 

 1. Vuorovaikutuksen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden, asioista päättävien luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kesken (molemminpuolinen tutustuminen ja keskusteluyhteyden kehittäminen, olemassa olevien yhteistyörakenteiden toimintamahdollisuuksien kehittäminen ja linkkien kehittäminen paikallistason ja kuntaorganisaation välille).
 2. Sosiaali- ja terveyspalveluissa olevien erilaisten toimintakulttuurien (liitoskunnat – Kanta-Kokkola, ammattilais- ja asiakasnäkökulma) välisten raja-aitojen madaltaminen ja yhteistyön kehittäminen.
 3. Sektorirajat ylittävän yhteistyön kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveluja järjestettäessä (eri toimijoiden toiminnan näkyväksi tekeminen, paikallisnäkökulman huomioiminen palveluja kehitettäessä, paikalliset palvelukokonseptit ja yhteisölliset toiminnat, aluetoiminta ja paikallisesti hallinnoitava budjetti).

Kehittämisen painopistealueet:

1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavien viranomaisten, luottamushenkilöiden sekä kuntalaisten kesken

Alueella järjestetään jatkossa säännöllisesti kerran vuodessa sosiaali- ja terveystoimen johtavien viranhaltijoiden ”kyläkierroksia”. Tavoitteena on luoda käytäntö, jossa johtavat viranhaltijat, kunnalliset päättäjät ja kuntalaiset kokoontuvat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kuntalaisten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Vuosittaisten kyläkierrosten ohella aktivoidaan paikallisten järjestöjen ja sosiaali- ja terveystoimen välistä yhteistyötä järjestämällä yhteisiä teemallisia keskustelutilaisuuksia.

2. Asiakasarvioija -mallin kehittäminen

Luodaan toimintakäytäntö, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien sekä palvelujen kehittämisessä voidaan yhä enemmän hyödyntää palvelun käyttäjien osaamista ja tieto-taitoa. Pyrkimyksenä on kouluttaa hankkeessa ”asiakasarvioijia”, jotka osallistuvat palvelujen arviointiin ja niiden kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten kanssa.

3. Paikallisten yhdistysten ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa

Kartoitetaan, millaisia hyvinvointiin liittyviä palveluja ja toimintoja eri yhdistykset ja paikalliset yhteisöt alueella järjestävät sekä tähän liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on lisätä paikallisten toimijoiden kuin viranomaisten ja alueen päättäjien tietoisuutta olemassa olevasta toiminnasta, levittää nk. hyviä käytäntöjä sekä luoda pohjaa yhteistyön kehittämiselle. Tämän lisäksi tuetaan paikallisille tarpeille ja vahvuuksille rakentuvia eri toimijoita, erilaista osaamista ja erilaisia resursseja yhdistäviä hyvinvointia ja terveyttä ylläpitäviä ja edistäviä toimintamalleja esim. Kanta-Kokkolassa toimiva Seniorikahvila. 

Seniorikahvilatoiminta

Seniorikahvilatoiminta on käynnistynyt Kokkolassa KAMPA-hankkeen ja Yhteisöklubi Sillan yhteistyönä yhteisöklubin tiloissa. Tiistai-iltapäivisin, samaan aikaan viereisessä huoneistossa toimivan seniorineuvola Daalain aikavarauksettoman vastaanoton kanssa, avoinna oleva Seniorikahvila on kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Kahvilassa on kahvittelun lomassa mahdollisuus tavata muita ikätovereita ja keskustella niin henkilökohtaisista kuin yleismaailmallisista asioista. Kahvilatoiminnan yhteyteen on kehitteillä myös muuta yhteistoimintaa, mm. yhteislenkit. Pietarsaaren sanomat kertoi kahvilatoiminnasta maaliskuussa 2012 otsikolla "Kahvitellen tutuksi Yhteisölubilla".

 

Yhteystiedot:

Kokkolan ja Kruunupyyn alueellisena kehittäjänä toimii Johanna Lång, jonka työskentelypiste sijaitsee Yhteisöklubi Sillan tiloissa. Johannan yhteystiedot ovat johanna.lang(a)kokkola.fi. ja puh. 040 4882 991.

 

Toimintaympäristön esittely:

Kokkola on kaksikielinen rannikkokaupunki Keski-Pohjanmaalla. Vuoden 2009 alussa Kokkolaan yhdistyi kolme sitä ympäröivää kuntaa: ydinmaaseutuun lukeutuvat Kälviä, Ullava ja Lohtaja. Liitoksen myötä kaupungin väkiluku lisääntyi noin 8100 hengellä ollen nyt noin 47 000. Äidinkieleltään ruotsinkielisten osuus on vajaat 14 prosenttia. Kokkola on muutaman vuosikymmenen aikana muuttunut teollisuuskaupungista yhä enemmän kaupan, palvelujen, koulutuksen ja tutkimuksen kaupungiksi. Kuntaliitoksen myötä kaupungista on tullut myös valtakunnallisesti merkittävä maataloustuotannon keskus – Suomen suurin maitopitäjä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta Kokkola tekee yhteistyötä pääosiltaan ruotsinkielisen (83 prosenttia asukkaista) Kruunupyyn kanssa, jolle se tuottaa palveluja isäntäkuntasopimuksen perusteella. Kruunupyy on kolmen kuntakeskuksen pitäjä, sillä 1969 siihen liittyneet Alaveteli ja Teerijärvi muodostavat kunnan sisällä edelleen omat toiminnalliset keskuksensa. Kokkolan ja Kruunupyyn alueella perusterveydenhuollon vastaanottoja toimii tällä hetkellä kahdeksan: kaupunkialueella pääterveysasemalla ja Koivuhaan kaupunginosassa, Kokkolaan liittyneissä entiskuntien keskuksissa sekä Kruunupyyn kolmessa kuntakeskuksessa.  Sosiaalihuollon palvelujen osalta palvelutarpeen arviointiin sekä ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät palvelut on keskitetty Kokkolan ja Kruunupyyn keskustoihin. Palveluja tuottavia yksiköitä ja työntekijöitä toimii sen sijaan koko kaupungin ja kunnan alueella (mm. vanhusten asumispalveluyksiköt). Myös kotihoidon tiimit toimivat alueittain. Erikoissairaanhoidon palvelut kunnat ostavat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurulta.

 

 

Jaa |