Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tekeillä olevat väitöstutkimukset

tekijä: Maija Siika-aho Viimeisin muutos keskiviikko 28. tammikuuta 2015, 15.39

Tukiperhe lastensuojelun avohuollon interventiona – ohjelmateoria ja vaikutukset

Anu-Riina Svenlin

Tarkastelen sosiaalityön tieteenalalle kuuluvassa väitöstutkimuksessani lastensuojelun tukiperhetoimintaa ja sen vaikuttavuutta. Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, miten tukiperhetoiminta voidaan käsitteellistää interventiona ja millaisiin oletuksiin toiminta perustuu. Toiminnan vaikuttuvuutta lähestyn seuraamalla kahden vuoden ajan käynnissä olevia tukiperheasiakkuuksia. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa tukiperhetoiminnasta lastensuojelun avohuollon tukimuotona. Tutkimus vahvistaa lastensuojelun avohuollon tutkimusta ja tuottaa lastensuojelun ytimeen keskittyvää tietoa, jonka kautta voidaan havainnollistaa, millaista tukea lastensuojelun avohuollon asiakkaat saavat, millaisia lasten ja perheiden reitit lastensuojelujärjestelmässä ovat ja miten palvelujärjestelmää tulisi kehittää (vrt. Eronen 2007, 6).

Kasvatus- ja perheneuvolat lapsiperheitä tukemassa. Narratiivinen tutkimus vuosien 1990-2010 kasvatus- ja perheneuvolatoiminnasta

Sirkka Alho-Konu

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on muodostaa kuvaa kasvatus- ja perheneuvoloista ja niissä tehtävästä psykososiaalisesta asiantuntijatyöstä lapsiperheiden tukemisen muotona. Samalla pyritään tarkastelemaan ajalle tyypillisiä lapsiperheiden ongelmakenttiä ja haasteita, joita tutkimuksen kohteena olevassa kasvatus- ja perheneuvolatyössä kohdataan. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujärjestelmä on tällä hetkellä yhteiskunnassamme monenlaisten rakenteellisten ja hallinnollisten reformien kohteena. Tarkasteluajankohta 1990-luvulta nykypäivään antaa mahdollisuuden tutkia edellä kuvattuja kysymyksiä myös lähihistorian valossa. Tavoitteena on antaa ääni ja puheenvuoro perheneuvonnan asiantuntijoille (sosiaalityöntekijät, psykologit), jotka tulkitsevat omaa työtään suhteessa lasten ja perheiden, asiakkaidensa tilanteisiin ja avuntarpeeseen. Tutkimuskysymys kuluu: Minkälainen kertomus muodostuu vuosien 1990-2010 kasvatus- ja perheneuvolatoiminnasta työntekijöiden haastattelujen, tekstien, ammattilehden ja virallisten dokumenttien valossa?

Hyvän hoivan elementit

Helky Häkli

Valmistelen artikkeliväitöskirjaa vanhusten  laitoshoivasta. Vaikka laitoshoivasta keskustellaan paljon, sitä tutkitaan harvoin. Julkisessa keskustelussa on tuotu esille lähinnä ongelmia ja epäonnistunutta hoivaa, mikä onkin ollut perusteltua - markkinatalouden ja medikalisaation ylikorostuminen ovat heikentäneet vanhusten palveluyksiköiden arkea siinä määrin, että usein etenkin sosiaalinen aspekti on kadonnut lähes kokonaan. Hyvästä ja erinomaisesta hoivasta tiedetään vähemmän vaikka sitä löytyy edelleen paljon. Tästä syystä keskityn väitöskirjahankkeessani etsimään niitä osatekijöitä, joiden vallitessa huolenpito koetaan hyväksi.

Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooli sosiaalipalveluissa

Niina Rantamäki

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän välistä yhteistyötä palvelujärjestelmän demokraattisen hallinnan, toimintakulttuurin ja yhteisöllisen palvelutuotannon tasoilla (ks. Matthies ym. 2011b, 72). Erityinen tarkastelunäkökulma on kansalaisuuden demokraattinen ulottuvuus ihmisten arkeen kiinteästi liittyvissä sosiaalihuollon lähipalveluissa. Pyrkimyksenäni on tuottaa tietoa siitä, millainen on sosiaalipalvelujärjestelmän ja sen erilaisten toimintaprosessien kyky edistää, uusintaa ja jalostaa kansalaisuutta. Eli miten demokraattinen kansalaisuus toteutuu palvelujärjestelmän käytännöissä ja millaista kansalaisuutta palvelujärjestelmän käytännöt tukevat? Tutkimukseni pyrkii laajentamaan ymmärrystä sosiaalipalvelujen yhteiskunnallisesta merkityksestä kansalaisuuden näkökulmasta ja toisaalta palvelun käyttäjien merkityksestä niin asiakkaina kuin kansalaisina. Sen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää sosiaalipalvelujärjestelmän ja sen käytäntöjen kehittämisessä järjestelmän eri tasoilla. Väitöskirjani on artikkeliväitöskirja, joka koostuu viidestä tieteellisessä julkaisussa julkaistavasta artikkelista. Jokainen artikkeli on eräänlainen oma pienoistutkimuksensa, joka tarkastelee tutkittavaa ilmiötä omasta erityisestä näkökulmastaan.

Jaa |