Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Vaikuttavuutta Leader-toimintaan – Leaderin lisäarvo ja sen mittaaminen

tekijä: Anu Rantamäki Viimeisin muutos keskiviikko 13. huhtikuuta 2016, 15.29

Hankkeen toteuttajat:

Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Toteutusaika: 1.4. - 30.6.2018

  • NumerotauluHankkeen tavoitteena on tuottaa todistusaineistoa siitä, mitä lisäarvoa Leader-toimintatavan soveltaminen maaseudun kehittämistyössä tuottaa. Samalla kehitetään Leader-toiminnan tuottamaa lisäarvoa mittaavia ja todentavia välineitä.
  • Leader-toiminnan vaikutuksia arvioidaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Laadullisen osion haastatteluilla paljastetaan hankkeiden toteuttajien käsitykset siitä, miten Leader-lähestymistapa tuottaa lisäarvoa. Määrällisessä osiossa tarkastellaan erityyppisten hankkeiden vaikutusketjuja ja  arvioidaan vaikutuksia taloustieteen menetelmiä hyödyntäen. Tuloksena saadaan esitys mittareista ja  arvio Leader-toimintatavan arvosta suhteessa tehtyyn lisäpanostukseen. Yhdessä tarkasteltuna erilaiset menetelmät antavat kattavan kuvan Leaderin tuottamasta lisäarvosta.
  • Hanke tuottaa Leader-toiminnan tueksi  työkaluja ja tekee Leaderin vaikuttavuutta lisääviä kehittämisehdotuksia.

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella. Hanketta rahoittavat Leader-ryhmät ovat Pirityiset ry, Pirkan Helmi ry, PoKo ry ja Rieska-Leader ry.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Jouni Kaipainen

maaseuturahasto  leader lippu

Leader logo  maaseutu 2020

Jaa |