Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kasvatustieteet

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos perjantai 03. tammikuuta 2014, 14.21

Tutkimuksen painoalueet kasvatustieteen yksikössä

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusstrategian mukaan tutkimuksen ja koulutuksen kohteena on elinikäinen oppiminen varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen. Yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteellinen tutkimus kytkeytyy pääsääntöisesti opettajankoulutukseen ja aikuispedagogiikkaan. Yliopistokeskuksessa järjestetään myös tohtorin tutkintoon tähtääviä jatko-opintoja.  Jatko-opinnot ovat osa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulua.

Opettajankoulutuksen kehittämisen tutkimus

Opettajankoulutuksen kehittämisen tutkimus on keskeinen painoalue kasvatustieteen yksikön tutkimustoiminnassa. Tutkimus tähtää erityisesti luokanopettajien aikuiskoulutuksen sisällölliseen ja pedagogiseen kehittämiseen. Tutkimushankkeita toteuttavat koulutuksen opettajat ohjaus- ja opetustyönsä ohessa ja näin tieteellinen tutkimus muodostaa luontevan perustan myös yksikössä tarjottavalle opettajien perus- ja täydennyskoulutukselle. Tutkimustoiminta suuntautuu mm. opetusharjoitteluun ja sen ohjaukseen, oppimistehtäviin, pienryhmätyöskentelyyn sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa.

Opettajuuden ja oppimisprosessien tutkimus

Opettajuuden ja oppimisprosessien tutkimuksen painoalueella tutkimusasetelmiin heijastuvat toisaalta opettajan ammatilliseen kehittymiseen liittyvät kysymykset, toisaalta yhteiskunnalliset muutokset ja koulun kehittämisen liittyvät odotukset. Painoalueeseen liittyen yksikössä tehdään mm. opettajaopiskelijoiden ammatilliseen kehittymiseen, inklusiiviseen kasvatukseen, autenttisiin oppimisen konteksteihin sekä uudistavan pedagogiikkaan liittyvää tutkimusta. Yksikössä tehdään myös matematiikan opetukseen liittyvää ainedidaktista tutkimusta.

Kasvatustieteen yksikössä kasvatustieteen jatko-opintoja tekeviä voi tyypillisesti luonnehtia ns. tutkiviksi opettajiksi, joiden väitöskirjojen aiheet sivuavat opettajan työssä keskeisiksi koettuja osa-alueita tai haasteita. Siten väitöskirjaopiskelijoiden tutkimukset suuntautuvat pääasiassa opettajuuden ja oppimisprosessien tutkimuksen alueelle.

Aikuispedagoginen tutkimus

Kokkolassa järjestettävä opettajankoulutus on luonteeltaan aikuiskoulutusta, ja myös tutkimuksessa opettajankoulutuksen ja opettajuuden kysymyksiä tarkastellaan usein nimenomaan aikuispedagogisesta näkökulmasta. Tutkimusta tehdään mm. koulutukselle ominaisten aikuispedagogisten piirteiden, kuten oppimistehtävien ja pienryhmätyöskentelyn kehittämiseksi. Osalle tutkimusta on luonteenomaista oppimisen, koulutuksen ja työelämän suhteiden keskinäinen tarkastelu. Tutkimuksellisen tarkastelun kohteena on mm. koulutusta edeltävän opettajakokemuksen merkitys opiskelussa sekä toisaalta se, miten koulutuksen loppuvaiheessa voidaan tukea opiskelijan siirtymistä opettajan tehtäviin. Yksikössä tehdään myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvää tutkimusta.

Jaa |