Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kasvatustiede

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos tiistai 18. helmikuuta 2014, 12.20

Jatkokoulutuksen tavoitteista

Kuinka jatko-opiskelijaksi haetaan?

Koulutuksen toteuttaminen

HOPS tukee jatko-opintoja

Jatko-opintojen ohjauksesta

Kokkolan yliopistokeskuksessa on mahdollista suorittaa tieteellisiä jatko-opintoja aina tohtorin tutkintoon saakka. Omalla kampuksella tarjottu kasvatustieteen jatkokoulutus edistää tärkeällä tavalla yliopistokeskuksen perustehtäviä Keski-Pohjanmaalla: tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista palvelutehtävää – kiinteässä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Kasvatustieteen jatkokoulutuksesta vastaa kasvatustieteen professori Juha Hakala. Professorin lisäksi yliopistokeskuksella on yksikön kokoon nähden melko monipuolinen kasvatustieteen väitöskirjojen ohjausresurssi.

Kasvatustieteen jatko-opintoja suunniteltaessa on tärkeä huomata, että yliopistokeskuksen tarjoama jatkokoulutus on koordinoitua ja se on täysin yhdenmukainen tiedekunnan tekemien linjausten kanssa. Niinpä jatkokoulutusta koskevat tavoitteet noudattavat kasvatustieteen osalta Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opintoja määrittävää opetussuunnitelmaa http://www.jyu.fi/edu/opiskelu/jatko-opinnot/tohtorikoulutus06-08.

Kasvatustieteen alalla toimii tällä hetkellä yksi jatko-opintoryhmä, joka kokoontuu professorin johdolla seminaari-istuntoihin syys- ja kevätlukukausina kerran kuussa. Istunnot ovat perjantai-iltana. Tutkijaseminaarien ja henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi kasvatustieteen jatkokoulutuksessa järjestetään metodiseminaareja, joihin kutsutaan asiantuntijaluennoitsijoita Jyväskylän yliopiston lisäksi myös muista yliopistoista. Metodiseminaareja järjestetään niin ikään kerran kuussa ja ne pidetään lauantaina. Kaikki väitöskirjat julkaistaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen omassa julkaisusarjassa.

Jatkokoulutuksen tavoitteista

Yliopistokeskus Chydeniuksessa korkea laatu on myös tärkeä jatko-opintojen järjestämisen tavoite. Omalta osaltaan tätä osoittaa se, että marraskuussa 2006 Suomen kasvatustieteellinen seura valitsi KT Aini Oravakankaan yliopistokeskus Chydeniuksessa laatiman tutkimuksen ”Koulun tuloksellisuus? Filosofisia valotuksia koulun tuloksellisuuden problematiikkaan suomalaisessa yhteiskunnassa” vuoden 2005 parhaaksi kasvatustieteen väitöskirjaksi.

Jatko-opintojen yleisenä tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja kykenee itsenäisesti luomaan uutta tieteellistä tietoa. Yliopistokeskuksen kasvatustieteiden yksiköllä on omat erityisalansa ja tämä heijastuu luonnollisesti myös jatkotutkielmien aiheisiin. Kasvatustieteen jatko-opiskelussa pyritään suuntaamaan keskeisin huomio opettajankoulutukseen sekä aikuisten oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena on rakentaa sellaista tieteellistä asiantuntijuutta, jonka avulla voidaan hahmottaa kasvatustodellisuudesta nousevia tutkimusteemoja ja muokata näistä oman alan tieteelliseen keskusteluun ankkuroituvia tutkimuskysymyksiä.

Jatko-opintojen käynnistyttyä tavoitteiden toteutumista seurataan selvittämällä opiskelijoiden oppimistulosten laatua ja opintojen etenemistä. Kasvatustieteen jatko-opiskelijat osallistuvat tulevan opetuksen suunnitteluun lukukausittain kootun palautteen kautta.

Kuinka jatko-opiskelijaksi haetaan?

Kasvatustieteen jatko-opinnot vaativat hyvän ja perustellun tutkimusaiheen, annoksen tutkimuksellista orientaatiota sekä vahvaa motivaatiota tieteelliseen työhön. Tieteellisen tiedon intressi merkitsee ennen muuta kiinnostusta ja valmiutta oman alan kehittämiseen tieteen keinoin.

Yliopistokeskus Chydeniuksessa kasvatustieteen opiskelija voi saada muodollisen jatko-opiskeluoikeuden samoin periaattein kuin Jyväskylän yliopiston pääkampuksella. Opintoihin valinta perustuu kasvatustieteiden tiedekunnassa etukäteen päätettyihin ja ilmoitettuihin valinta-kriteereihin. Yleisenä lähtökohtana on ylempi korkeakoulututkinto tai muu vastaavantasoinen koulutus. Kasvatustieteen tohtorin tutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään hyvin tiedoin suoritetut syventävät opinnot aikuiskasvatuksessa tai kasvatustieteessä. Perustutkintoon sisältyvän pro gradu–tutkielman arvosanan tulee olla pääsääntöisesti vähintään magna cum laude. Jatko-opintojen valintakriteerit, muut opintoihin liittyvät vaatimukset ja informaatio ovat yliopistokeskuksen käytössä ja ne ovat saatavissa tiedekunnan www-sivuilta (esimerkiksi: http://www.jyu.fi/edu/) kotimaisilla kielillä ja englanniksi. Yliopistokeskus täydentää informaatiota omilla www-sivuillaan muun muassa alueellisten rahoitusmahdollisuuksien osalta.

Kasvatustieteen jatko-opintoihin valittaessa varmistetaan, että opiskelija voi saada oman väitöskirjansa aihepiiristä korkeatasoista ohjausta ja tukea. Yksikkötasolla päätöksen opiskelijan rekrytoimisesta tekee kasvatustieteen professori ja kasvatustieteiden tiedekunnan tasolla tiedekuntaneuvosto. Mikäli jokin edellä mainituista jatko-opintojen ehdoista ei täyty, kannattaa ottaa yhteyttä kasvatustieteen professoriin.

Koulutuksen toteuttaminen

Kasvatustieteen jatkokoulutuksessa pyritään tarkoituksenmukaisuuteen ts. siihen, että opinnot tukevat tehokkaasti väitöskirjatyötä ja tarjoavat valmiuksia vaativiin asiantuntijatehtäviin, mutta tarvittaessa myös tutkijan tehtäviin. Koska valtaosa yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen jatkokoulutettavista toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä korkeakoululaitoksen ulkopuolella, opetuksessa pyritään huomioimaan myös tiedeyhteisön ulkopuolisen työelämän vaatimukset.

Yliopistokeskus vastaa kasvatustieteiden jatko-opiskelijoille suunnatusta opetustarjonnasta, mutta koulutus koordinoidaan ja se toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. Tieteenfilosofia, hyvä tieteellinen käytäntö (tutkimusetiikka) ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelu ovat luonteva osa jokaisen kasvatustieteen jatko-opiskelijan opintoja. Näiden lisäksi opintoihin sisällytetään muita pääaineen opintoja ja esimerkiksi konferenssiesiintymisiä, mutta myös oman asiantuntijuuden kehittämiseen valmentavia osuuksia, esim. johtamisen, pedagogiikan ja viestinnän alueilta.

On tärkeä huomata, että yliopistokeskus Chydenius keskittyy jatkokoulutuksen keskeisten sisältöjen tarjoamiseen. Se ei tarjoa omana opetuksenaan kaikkea jatko-opintoihin liittyvää, toisinaan hyvinkin eriytynyttä metodologista koulutusta. Metodologisen koulutuksen toteutuksessa tehdäänkin yhteistyötä erityisesti Jyväskylän yliopiston pääkampuksen kanssa. Tärkein metodologisen yhteistyön muoto on ihmistieteiden metodologinen yksikkö (IHME). Kasvatustieteen jatko-opiskelijat saavat IHMEen tarjoamasta menetelmällisestä koulutuksesta ajantasaista tietoa kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opiskelijoiden ja ohjaajien yhteiseltä tutkijankoulutuksen listalta ktk-tuko@lists.jyu.fi.

HOPS tukee jatko-opintoja

Kasvatustieteen jatkokoulutusoikeutta hakeva opiskelija liittää hakemukseensa tutkimussuunnitelman ja kasvatustieteen professorin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Henkilökohtainen opintosuunnitelma on eräänlainen tutkimusta ja tutkintoa tukeva toimintasuunnitelma. Siihen merkitään jatkotutkintoon sisällytettävät opinnot sekä aikataulu- ja rahoitussuunnitelma.

Jatko-opintoja suoritettaessa ei kannata kiirehtiä liiaksi. Tärkeintä on motivaatio yhdistettynä hyvään tutkimusaiheeseen ja perusteelliseen suunnitteluun. Niinpä opintoihin liittyvien suunnitelmien (HOPS ja tutkimussuunnitelma) laatiminen voi hyvinkin viedä ensimmäisen lukuvuoden jatko-opinnoista. Vielä ennen hakemuksen jättöä kasvatustieteiden tiedekunnalle kannattaa neuvotella HOPSista sekä tutkimussuunnitelmasta pääohjaajana toimivan kasvatustieteen professorin kanssa sekä muiden mahdollisten, tutkimuksen asiasisältöön perehtyneiden ohjaajien kanssa. Näin vahvistetaan molemminpuolinen ohjaussitoumus ja varmistetaan ohjauksen toimivuus läpi monivuotisen tutkimusprosessin. Opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen jatko-opintojen etenemistä seurataan ajan tasalla olevan opintorekisterin avulla. Kaikki jatko-opiskelijat rekisteröidään ja heistä tulee samalla Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opiskelijoita.

Jatko-opintojen ohjauksesta

Yliopistokeskus Chydeniuksessa pidetään arvossa tutkimustyön ja opintojen ohjauksen yleisiä periaatteita. Näihin periaatteisiin sisältyvät opiskelijan ja ohjaajan oikeudet sekä velvollisuudet. Niinpä jokaiselle kasvatustieteen jatko-opiskelijalle nimetään vähintään yksi ohjaaja. Kasvatustieteen osalta pääohjaajana toimii kaikissa tapauksissa yliopistokeskuksen kasvatustieteen professori Juha Hakala. Opiskelijalla voi lisäksi olla yksi tai useampi väitellyt asiantuntijaohjaaja omalta tutkimusalueeltaan. Hedelmällisen ohjausprosessin lähtökohta on, että jatko-opintoja suorittava opiskelija tuntee tohtorin tutkintoon kuuluvan väitöskirjatyön tavoitteet ja sen tekijälleen asettamat vaatimukset.

Jaa |