Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Projektin tuloksia

tekijä: Plone-support Viimeisin muutos keskiviikko 21. maaliskuuta 2012, 14.30
Verkotut projektin aikana 2009 - 2011 kertyneet tutkimustulokset on esitelty kansainvälisissä konferenseissa ja referee arvioituja julkaisuina. Osa töistä on myös julkaistu journaaliartikkeleina.

KaVeri Verkotut logo

TVT-palveluiden T&K JA TYÖLÄMÄRELEVANSSI JA JOUSTAVAT OPISKELUMUODOT TOIMENPITEIDEN TULOKSIA:

2009:

Julkaisu: The Effect of Time and Place Dependence When Utilizing Video Lectures

Esitetty ja julkaistu 2009 Espanjassa Valenciassa pidetyssä  20th EAEEIE:n eli European Association for Education in Electrical and Information Engineering Councilin konferenssissa.

Artikkelin tiivistelmä:

Opetuksen monimuotoistaminen teknologioiden avulla on monissa oppilaitoksissa vakiintunut jo olennaiseksi osaksi koulutusten järjestämistä. Verkon opetuskäytön hyödyntämisen lisääntyessä streaming-videot ovat yksi varteenotettavimmista mahdollisuuksista opintojen joustavuuden lisäämiseen. Erityisesti tallennetut on-demand videot tarjoavat opiskelijoille paremmat mahdollisuudet määritellä itse milloin, missä ja kuinka opiskelee. Opiskelijoiden on-demand videoiden käyttötapoihin liittyvää tietoa saadaan opiskelijakyselyiden lisäksi videoiden välitykseen käytetyn media serverin lokitiedostoista. Nämä lokitiedot tarjoavat monipuolisen, mutta toisaalta työlään ja vähemmän käytetyn informaatiolähteen videoiden käyttöön liittyen. Tässä artikkelissa keskitytään tarkastelemaan media serverin lokitiedostojen avulla ajan ja paikan merkitystä opiskelijoiden videoiden käyttössä.

Lue artikkeli tästä.

2010:

Julkaisu: The Motivation for Video Viewing in Blended Learning

Esitetty ja julkaistu Espanjassa Valenciassa INTED2010 (International Technology, Education and Development Conference) konferenssissa  8-10.3.2010

The general aim of the conference is to promote international collaboration in Education and Technology in all educational fields and disciplines. The attendance of more than 500 delegates from 70 different countries is expected.

Artikkelin tiivistelmä:

Tässä artikkelissa keskitytään tutkimaan opiskelijakyselystä saadun informaation pohjalta luentovideoiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Opiskelijakyselyn tuloksia yhdistetään videoiden käytöstä kerättyyn loki-informaatioon ja näin pyritään luomaan kuva ajan käytöstä ja etäisyyksistä johtuvien rajoitusten vaikutuksista opiskelijoiden v ideoiden käyttöön. Tässä julkaisussa tutkitaan myös, kuinka nykyisenlainen käytänne soveltuu videoiden osalta aikuiskoulutuksen monimuotoistamiseen.

Lue artikkeli tästä.

Julkaisu: The Effect of Lecture Videos on Participation in Teaching

Esitetty ja julkaistu Sharm El Sheikh:ssä Egyptissä pidetyssä   The Eighth IASTED International Conference on Web-based Education (WBE 2010)  konferenssissa 15 – 17.3.2010.

International Conference on Web-based Education (WBE 2010) tarjoaa tiedekunnille, tutkijoille ja hallinnoijille mahdollisuuden keskustella Web-pohjaiseen opetukseen liittyvistä asioista ja tutkimustuloksista noin 50:stä eri maasta paikalle saapuvien kollegoiden kanssa

Artikkelin tiivistelmä:

Tässä artikkelissa keskitytään tarkastelemaan opetukseen osallistumista kuudella tietotekniikan maisteriohjelmaan kuuluvalla kurssilla, joissa lähiopetusta oli monimuotoistettu videoiden avulla. Opetukseen osallistuminen määritellään ja luokitellaan videoluennot huomioiden ja kursseille osallistumista tarkastellaan eri osallistumistapojen näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan asuinpaikan ja kampuksen välisen etäisyyden vaikutusta osallistumistapoihin. Tulosten mukaan luentovideoilla on vaikutusta opetukseen osallistumiseen kokonaisuudessaan ja osallistumistapoihin, erityisesti lähiopetukseen osallistumiseen. Myös maantieteellisellä sijainnilla on vaikutusta osallistumistapoihin, mutta ei opetukseen osallistumiseen kokonaisuudessaan.

Julkaisu on maksullinen konferenssijärjestäjän puolesta ja sen voi ostaa osoitteessa

http://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=38399

 

Julkaisu: Diversification of adult education with the help of video lectures

Esitetty ja julkaistu Cappadociassa Turkissa pidetyssä 9th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ITHET 29.4 - 1.5.2010 konferensissa.

Artikkelin tiivistelmä:

Aikuisopiskelu tuo mukanaan erityispiirteitä, kuten rajoitteita ajankäytölle, jotka on otettava huomioon heille suunnattua koulutusta toteutettaessa. Koulutukseen osallistumisesta on tehtävä ennen kaikkea entistä joustavampaa. Kokkolan yliopistokeskuksen tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteydessä joustavuutta on pyritty lisäämään jo usean vuoden ajan monimuotoistamalla perinteistä luento-opetusta reaaliaikaisten ja tallennettujen videoluentojen avulla. Tässä paperissa esitettyjen tulosten avulla pyritään arvioimaan videoluentoihin liittyvän käytänteen soveltuvuutta sellaisen koulutuksen monimuotoistamiseen, jossa opiskelijat ovat työssä käyviä aikuisia ja osa heistä lisäksi asuu kaukana kampusalueelta. Tulosten mukaan videoiden avulla opiskelu sopii hyvin työssä käyville aikuisopiskelijoille. Videoiden käyttöönotto vähentää lähiopetukseen osallistumista, mutta kokonaisuutena tarkasteltuna osallistuminen jopa lisääntyy videotarjonnan myötä. Videoiden käytön suurin motivaatio on selkeästi lähiopetuksesta poissaolon korvaaminen. Tähän tarkoitukseen sopivat joustavuutensa vuoksi erittäin hyvin on-demand videot. Myös reaaliaikainen opetukseen osallistuminen joko videon tai lähiopetuksen avulla näyttää olevan suosittua.

Lue artikkeli tästä.

 

Julkaisu: Enquiry into cooperation between Master's IT Programme and companies

Esitetty ja julkaistu Palangassa Liettuassa pidetyssä 21th EAEEIE:n eli European Association for Education in Electrical and Information Engineering Councilin konferensissa 28. - 30.6.2010.

Artikkelin tiivistelmä:

Verkotut-projektin yhtenä osakokonaisuutena on tietotekniikan opetuksen ja työelämän integrointi. Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti projektin tavoitteita ja keskitytään opetuksen ja työelämän integrointia käsittelevässä osakokonaisuudessa tehtyyn yrityskyselyyn ja sen alustaviin tuloksiin. Kyselyssä kartoitetaan koulutuksen ja eri osaamisalueitten merkitystä yrityksille sekä työn ja opiskelun integroimiseen liittyviä tekijöitä. Lopuksi esitetään johtopäätöksiä ja suuntaviivoja tulevalle työlle.

Lue artikkeli tästä.


Julkaisu: Learning styles and the use of lecture videos in adult education

Esitetty ja julkaistu Palangassa Liettuassa pidetyssä 21th EAEEIE:n eli European Association for Education in Electrical and Information Engineering Councilin konferensissa 28. - 30.6.2010.

Artikkelin tiivistelmä:

Verkotut-projektin TVT-palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta osuudessa tutkitaan projektisuunnitelman mukaisesti mm. TVT-palvelujen vaikuttavuutta ja soveltuvuutta työn ohessa tapahtuvaan koulutukseen. Tässä artikkelissa keskitytään tutkimaan luentovideoiden käyttöä opiskelijoiden oppimistyylien näkökulmasta. Artikkelissa esitetään aluksi lyhyesti oppimistyylikartoitukseen valittu Felder-Silvermannin oppimistyylimalli. Tämän jälkeen tarkastellaan tietotekniikan maisteriohjelman opiskelijoille tehdyn oppimistyylikartoituksen tuloksia ja saatuja tuloksia vertaillaan myös aikaisemmin julkaistuihin tuloksiin. Kyselyn avulla tarkastellaan valikoituuko koulutukseen tietyn oppimistyylin omaavia opiskelijoita, onko sukupuolten välillä eroja ja voidaanko oppimistyylimieltymysten perusteella ennakoida opiskelussa edistymistä. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi eroja lähellä ja kaukana kampuksesta asuvien opiskelijoiden välillä. Lopuksi pohditaan tuovatko luentovideot opiskelijalle helpotusta oppimistyylin kannalta.

Lue artikkeli tästä.

 

Julkaisu: Impacts of video lectures on learning outcomes

Esitetty ja julkaistu 25.11 - 30.11.2010 Wuhanissa Kiinassa pidetyssä ETT (Third International Conference on Education Technology and Training)  konferenssissa. http://www.ieee-ett.cn/ett2010/index.htm.

Artikkelin tiivistelmä:

Luentovideoihin ja lähiopetukseen pohjautuva sulautettu ratkaisu luo opiskelijoille hyvät edellytykset opetuksen saatavuuteen ja siihen osallistumiseen. Luentovideoiden käyttö korkeakoulutuksen yhteydessä on jo yleistä. Luentovideot soveltuvat hyvin opetuksen joustavuuden lisäämiseen tarjoamalla monipuoliset mahdollisuudet osallistua opetukseen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tässä paperissa tarkastellaan tällaisen sulautetun opetuksen ratkaisun käytön motivaatioita sekä sen vaikutuksia opiskelijoiden oppimistuloksiin tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteydessä.  Saatujen tulosten mukaan pääasiallisena motivaationa videoiden käytölle on satunnaisten poissaolojen korvaaminen. Tulosten mukaan luennoille osallistumistavalla on myös vaikutuksia osallistumisaktiivisuuteen. Sekä luentovideoita, että lähiopetusta osallistumistavoissaan yhdistelevät opiskelijat osallistuvat aktiivisimmin luennoille ja siten myös suoriutuvat kursseista parhaiten.

Lue artikkeli tästä.

2011

Julkaisu: Hakala, I., Myllymäki, M., “Blended Learning in Master Studies in Mathematical Information Technology: Impacts on Attendance and Learning Outcomes”, Proceedings of the 2nd IEEE EDUCON conference, Amman, Jordan, 2011.

Artikkelin tiivistelmä:

Luentovideoihin ja lähiopetukseen pohjautuva blended learning ratkaisu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet opetukseen osallistumiseen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Artikkelissa tarkastellaan tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteyteen muodostuneen blended learning ratkaisun vaikutuksia opetukseen osallistumiseen ja oppimistuloksiin. Käytetty ratkaisu perustuu lähiopetukseen ja streaming-luentovideoiden käyttöön. Tulosten mukaan luentovideoiden käyttö lisää osallistumisaktiivisuutta ja osallistumisen lisääntymisellä on positiivinen vaikutus kurssien suorittamiseen. Tarkasteltaessa arvosanoja, videoiden käytöllä ei näyttäsi olevan selkeätä vaikutusta.

 

Julkaisu: Hakala I., Myllymäki, M., “A Blended Learning Solution and the Impacts on Attendance and Learning Outcomes”, International Journal of Emerging Technologies in Learning, vol. 6, 2011

Artikkelin tiivistelmä:

Tässä artikkelissa keskitytään tutkimaan opiskelijakyselystä saadun informaation pohjalta luentovideoiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Opiskelijakyselyn tuloksia yhdistetään videoiden käytöstä kerättyyn loki-informaatioon ja näin pyritään luomaan kuva ajan käytöstä ja etäisyyksistä johtuvien rajoitusten vaikutuksista opiskelijoiden v ideoiden käyttöön. Tässä julkaisussa tutkitaan myös, kuinka nykyisenlainen käytänne soveltuu videoiden osalta aikuiskoulutuksen monimuotoistamiseen.

Julkaisu: Hakala, I., Härmänmaa, T., Myllymäki, M., “CiNetVideo: Video Sharing Application for Educational Use”, Proceedings of the 22th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Maribor, Slovenia, 2011.

Artikkelin tiivistelmä:

Videoteknologiat soveltuvat hyvin opetukseen osallistumisen joustavuuden lisäämiseen. Toisaalta videoiden käyttö rajoittaa opetuksen vuorovaikutteisuutta. Videoiden avulla opiskelun mielekkyyttä ja toimivuutta voidaan tehostaa tekemällä etäopiskelijoiden etäläsnäolo näkyväksi lähiopetustilanteessa sekä luomalla mahdollisuus vuorovaikutukseen videoiden katselun yhteydessä. Näin voidaan tukea sekä opiskelua, että opiskelijoiden ryhmäytymistä. Parhaiten näiden toimintojen toteuttamiseen soveltuu juuri tähän tarkoitukseen kehitetty videonjakosovellus. Sovelluksen on tuettava sekä on-demand videoiden katselua että lähiopetukseen osallistumista reaaliaikaisten videoiden avulla. Sovelluksen on myös tarjottava luokkahuoneeseen soveltuva luonteva käyttöliittymä luennoitsijalle. Tässä tutkimuksessa kuvataan näihin tarkoituksiin rakennetun videonjakosovelluksen (CiNetVideo) ensimmäisen kehitysvaiheen toteutusta ja siihen liittyviä käytänteitä. Lisäksi tarkastellaan videosovelluksen opetuskäytön pilotista saatuja kokemuksia.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,