Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

COPRA-projekti

tekijä: Jarkko Kentala Viimeisin muutos tiistai 19. elokuuta 2014, 09.53

Ajankohtaista

 

Huomio! COPRA hanke mahdollistaa tuetun IPR-konsultointipaketin yrityksille

 

IPR-konsultointi –paketti

  • COPRA-projektin kautta voimme subventoida patentti-/lakiasiaintoimiston yhden päivän mittaisen ja esityöt sisältävää konsultaatiopakettia.
  • Yrittäjälle tai yritykselle jää maksettavaa noin 500€ konsultoinnista sekä hänen tulee raportoida omien asiaan käyttämiensä tuntien kustannus (luontaissuoritus).
  • Oppimisen vuoksi on tärkeää, että saamme olla mukana prosessissa. Salassapitosopimus voidaan allekirjoittaa jos näin toivotaan.
  • Yritykseltä tarvitaan De minimis todistus ja sitoumus projektiin.

Prosessin kulku

  • Patentti-/lakiasiaintoimiston edustaja lähettää etukäteiskysymykset yrittäjälle ja tutustuu toimintaan ja ongelmiin.
  • Yrittäjä vastaa kysymyksiin -> keskustelua
  • Sovitaan yhdessä konsultointipalaveri
   • Voi olla myös etänä, (videopalaverissa on mahdollisuus, että toimistolla on useita eri alojen asiantuntijoita paikalla).
  • Myös COPRA-projekti osallistuu palaveriin. Tavoitteena oppiminen.
  • Noin puolen päivän yhteispalaverissa käydään yrityksen tarpeet läpi ja kartoitetaan mahdollisuuksia ja haetaan ratkaisuja
  • Yrittäjä saa toimistolta raportin toimintansa tilanteesta ja suojausmahdollisuuksista. Toimenpiteet ja kustannusarvion (mikäli mahdollista).

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on immateriaalioikeuksiin liittyvän osaamisen lisääminen projektin kohdealueen yrityksissä, yritysneuvojien keskuudessa sekä KyC:ssä ja Centria AMK:ssa.

Tavoitteena on myös isoimpien pk-yritysten sekä keskisuurten yritysten auttaminen innovaatio- / keksintöprosessin sekä IPR-strategian luomisessa ja erilaisten tekijän- ja teollisoikeuksien merkitysten hahmottamisessa omassa liiketoiminnassaan.

Projektin tavoitteena on myös yritysten kannustaminen avoimen lähdekoodin alustojen käyttöön, oman lähdekoodinsa avaamiseen sekä uusien innovatiivisten mallien käyttöönottoon liiketoiminnan rakentamisessa niiden päälle.

Tavoitteena on tuottaa projektissa vertailumenetelmä ja kriteerit, joita käyttäen voidaan vertailla avoimen lähdekoodin ohjelmistoja; a) omien ohjelmistojen liiketoiminnan perustaksi b) työkaluiksi yrityksen/yhteisön omaan tarpeeseen

Projektissa selvitetään alueen IPR-osaamiseen liittyvän tarpeen laajuus ja vaativuus sekä luodaan tarpeiden pohjalta palvelutoimintamalli immateriaalioikeuksista neuvontaan. IPR-palvelutoimintamalli sekä vertailumenetelmiä testataan soveltamalla sitä 2-5 eri yritykseen. Lisäksi vertailumenetelmiä sovelletaan olemassa olevaan ohjelmistoon ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen luomalla avoin LGPL-lisenssiin perustuva sensoriverkkoprotokolla-alusta. Erityisesti tässä projektin osuudessa Centria AMK on vahvasti mukana.

Projektin kannalta sensoriverkko on erittäin monipuolinen esimerkki, koska siinä esiin nousee sekä tekijänoikeuteen liittyviä asioita, kuten avoimen lähdekoodin lisenssit että teollisuusoikeuteen liittyviä tekijöitä, kuten patentit. Lisäksi laajentaen mukaan tulee myös design ja sen tekijänoikeudet. Tämän kaltaisen yritystoiminnan kehittymisen tukeminen alueella on toivottavaa. Projekti siis tukee myös langattomien sensoriverkkoprotokollien kaupallisen soveltamisen mahdollistamista ja jatkokehitystä avoimeen lähdekoodiin perustuen.

 

Toteutusalue ja hankkeen kohderyhmä

 

Hankkeen kohderyhmiä ovat:

1) Keski-Pohjanmaan alueella toimivat, immateriaalioikeuksista ja keksintö- ja innovaatioprosessista kiinnostuneet yritykset

2) Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa toimivat, erikseen nimetyt yritysasiamiehet ovat mukana ja projektin kohderyhmänä

3) Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian yksikön ja Centria AMK:n osaamisen kehittäminen

 

Hankkeen toteutusaika 1.8.2013 – 31.4.2015 ja se on Pohjois-Suomen EAKR toimenpideohjelman toimintalinja 2 sijoittuva kehittämishanke, jonka rahoittamiseen osallistuvat Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolanseuden Kehitys Oy, Kaustisen seutukunta, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria AMK sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset.

rahoittajalogot

Jaa |