Vad är ett universitetscenter

I början av år 2004 inrättades sex universitetscenter i Finland: i Björneborg, Kajana, Karleby, Lahtis, S:t Michel och Seinäjoki. Universitetscentren har inrättats på sådana orter där det inte finns något universitet, men där flera universitet har lokal verksamhet. Universitetscentren är paraplyorganisationer som samordnar universitetens regionala verksamhet. Syftet är göra universitetens verksamhet synligare i regionerna. Synergifördelar kan uppnås med gemensamt tillhandahållna tjänster. Förhoppningen är att universitetscentren ska bilda nätverk i sin region med andra utbildningsanordnare och med näringslivet.

Vid varje universitetscenter har ett universitet rollen som koordinerande universitet. Verksamheten vid Karleby universitetscenter koordineras av Jyväskylä universitet.

Den tredje uppgiften

Universitetscentren fullgör särskilt universitetens s.k. tredje uppgift. Den tredje uppgiften innebär att universiteten ska främja sin utbildnings- och sin forskningsverksamhets genomslagskraft i samhället.