HighBio Info

INFO FRÅN PROJEKTET

2011

 • INFO 76 - Installering av Stirling- motor för användning med produktgas, K Jarva ja M Niskanen (2011)
 • INFO 75 - Skogsrester och stubbar som råmaterial för bränsle vid slaggbildande förgasning av biomassa, A-C Johansson (2011)

2010

 • INFO 74 - Invigning av unik försöksanläggning vid ETC, M Marklund (2010)
 • INFO 73 - Prioritering av bioenergiresurser, H Snellman (2010)
 • INFO 72 - Doseringsförsök med skruvmatare, F Weiland (2010)
 • INFO 71 - Avlägsnande av tjära från produktgas, R Lahti och H Romar (2010)
 • INFO 70 - Bestämning av partikelstorleksdistributionen i bioaska, S Kilpimaa, T Kuokkanen och U Lassi (2010)
 • INFO 69 - Några använda förkortningar och termer, A Rönnskog (2010)
 • INFO 68 - Bränsleadditivs påverkan på förgasnings- processen (del 2 termokemiska modell- beräkningar) – effekter på slagg och beläggningsbildningen, M Öhman (2010)  
 • INFO 67 - Bränslesammansättningens påverkan på förgasningsprocessen (del 1 termokemiska modellberäkningar) – effekter på slagg och beläggningsbildningen, M Öhman (2010)
 • INFO 66 - Pneumatisk transport av biobränsle, F Weiland (2010)
 • INFO 65 - Matning av Biobränsle till trycksatt reaktor, H Salman och F Weiland (2010)
 • INFO 64 - Bestämning av värmevärdet med bombkalorimeter, I Jerkku, T Kuokkanen och U Lassi (2010)
 • INFO 63 - Förbehandling av biobränsle (Malning), H. Salman
 • INFO 62 - Bestämning av bionedbrytbarhet i fast fas med OxiTop-metoden, H Prokkola, M Kuokkanen och T Kuokkanen (2010)
 • INFO 61 - Gasreningstekniker,  O Öhrman (2010)
 • INFO 60 - Rening av produktgas till syntesgas, H Romar (2010)
 • INFO 59 - Framställning av katalysatorer, K Partanen och U Lassi (2010)
 • INFO 58 - Karakterisering av katalysatorer, K Partanen och U Lassi (2010)
 • INFO 57 - *only in English* Pre-treatment of hardwood via hot water extraction, J Lundgren (2010)
 • INFO 56 - Katalytisk konvertering av syntesgas till fordonsbränslen, R Lahti och H Romar (2010)
 • INFO 55 - Ändringsarbeten på forskningsutrustningen vid Centria, H Snellman (2010)
 • INFO 54 - Biobaserade fordonsbränslen, H Romar (2010)
 • INFO 53 - Förgasning av biomassa till bränsle, U-P Granö (2010)
 • INFO 52 - Kraft, Y Muilu (2010)
 • INFO 51 - Biogas/ Biometan, H Petäisto och H Snellman (2010)
 • INFO 50 - Exempel på tillverkare av förgasare för biomassa, U-P Granö (2010)
 • INFO 49 - *only in English*  Reactor design considerations for entrained flow biomass gasification, M Marklund (2010)
 • INFO 48 - Lagstiftning angående användningen av aska, S Kilpimaa, T Kuokkanen ja U Lassi (2010)
 • INFO 47 - Effektiv bränsleomvandling och askegenskaper vid entrained flow förgasning, M Stenberg (2010)
 • INFO 46 - Utveckling av Fischer-Tropsch syntes, H Romar och R Lahti (2010)
 • INFO 45 - CHP alternativ för energikooperativ, U-P Granö (2010)
 • INFO 44 - Exempel på tillverkare av utrustning för småskaliga CHP enheter, U-P Granö (2010)

2009

 • INFO 43 - Målsättning: nyttoanvändning av bioaska genom användning av kemiska metoder, S Kilpimaa, T Kuokkanen och U Lassi (2009)
 • INFO 42 - En utlokaliserad CHP-förädling av biomassa, U-P Granö (2009)
 • INFO 41 - Integrering av biobränsleförgasning i industriella processer, J Lundgren (2009)
 • INFO 40 - Bestämning av biologisk nedbrytbarhet i vatten, H Prokkola och T Kuokkanen (2009)
 • INFO 39 - Torrefiering av biobränsle, H Salman (2009)
 • INFO 38 - Användning av bioaska är en miljögärning, M Kuokkanen och T Kuokkanen (2009)
 • INFO 37 - En undersökning om nyttoanvändning av den aska som uppkommer vid förbränning av träpellets och flis vid värmecentraler i nordöstra Finland, M Kuokkanen och T Kuokkanen (2009)
 • INFO 36 - Trä-förgasande vedpanna, U-P Granö (2009)
 • INFO 35 - Integrerad förädling av biomassa, U-P Granö (2009)
 • INFO 34 - CHEMPLANT -projektet, R Puskala (2009)
 • INFO 33 - Ny förgasningsanläggning vid ETC, M Marklund (2009)
 • INFO 32 - Framställning av bioetanol från avfallspotatis, T Kuokkanen och S Kilpimaa (2009)
 • INFO 31 - Uleåborgs universitet, Institutionen för kemi, A Heponiemi och S Kilpimaa (2009)
 • INFO 30 - Bestämning av totalhalten tjära, K Pieniniemi (2009)
 • INFO 29 - Bestämning av totalhalten tjära i produktgas. Provtagning, K Pieniniemi (2009)
 • INFO 28 - Fermentering av Bio-Syngas, U-P Granö (2009)
 • INFO 27 - Förädling genom värme - Pyrolys, U-P Granö (2009)
 • INFO 26 - Motoreffekt med trägas, Y Muilu (2009)
 • INFO 25 - Flisförbrukning vid gasbrännardift, Y Muilu (2009)
 • INFO 24 - Forskningsmiljön vid Centria, Y Muilu (2009)
 • INFO 23 - Utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på hälsan, H Snellman (2009)
 • INFO 22 -  FoU vid avdelningen för energiteknik, LTU, J Lundgren (2009)
 • INFO 21 - HighBio forskning inom ETC i Piteå, H Hedman (2009)
 • INFO 20 - Förgasning av biprodukter från skogen för tillverkning av drivmedel, O Öhrman (2009)
 • INFO 19 - Utvecklingen av Fischer-Tropsch-syntesen, A Rönnskog (2009)

2008

 • INFO 18 - Kyoto-avtalet, A Rönnskog (2008)
 • INFO 17 - Biobränslen från syntesgas, H Romar (2008)
 • INFO 16 - Produktion av kraftvärme via förgasning av biomassa, J Lundgren (2008)
 • INFO 15 - CHP genom direkt förbränning av biomassa, U-P Granö (2008)
 • INFO 14 - Eftertorkning av skogsflis för förgasning, U-P Granö (2008)
 • INFO 13 - Utrustning för sönderdelning av biomassa, U-P Granö (2008)
 • INFO 12 - Exempel på Logistik för biomassan, U-P Granö (2008)
 • INFO 11 - Mätning av gasflöden, U Lassi (2008)
 • INFO 10 - Provtagning av gaser, U Lassi (2008)
 • INFO 9 - Katalys och katalysatorer, U Lassi (2008)
 • INFO 8 - Fossil gas och Gas från biomassa, U-P Granö (2008)
 • INFO 7 - Förnyelsebar energi - Grön energi, U-P Granö (2008)
 • INFO 6 - Några använda förkortningar och termer, U-P Granö (2008)
 • INFO 5 - Mindre CHP anläggningar, U-P Granö (2008)
 • INFO 4 - Förädling av bioenergiråvaror, U-P Granö (2008)
 • INFO 3 - Projektet HighBio - Interreg Nord, U-P Granö (2008)
 • INFO 2 - Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, U-P Granö (2008)
 • INFO 1 - Nytt projekt startar, HighBio - Interreg Nord