13.07.2017

Anders Chydenius Samlade Skrifter

Hela Anders Chydenius litterära produktion finns nu utgiven i en textkritisk, kommenterad utgåva på originalspråket svenska, i finsk översättning och i urval på engelska. Utgivningsprojektet pågick 2006–2016 och resulterade i sammanlagt 11 band, 6045 sidor.

Samlade skrifter band 1

Dessa band ligger som grund för den e-version som finns på webbadressen chydenius.kootutteokset.fi. För tillfället är två tredjedelar av materialet tillgängligt och den resterande delen kommer att läggas ut på nätet före utgången av 2017. Senare kompletteras sidorna med sådant material som relaterar till Chydenius men inte har kunnat medtas i bokbanden.

Chydenius skrifter har hittills inte funnits samlade i sin helhet på originalspråket och de finska översättningar som gjorts tidigare motsvarar inte de krav som ställs i dag. På engelska har det tidigare endast funnits en publicerad text. En samlingsutgåva är därför ett viktigt tillskott till vår nationella litteratur. Skrifterna är inte enbart av historiskt intresse, utan kan även bidra till den debatt som förs i dagens samhälle.

Det sista och femte bandet i bokserien utkom i december 2016.

Innehållet i banden är följande:

eanders_paasivu_500px_sve.jpgAnders Chydenius Samlade skrifter 1 1751–65
Anders Chydenius Samlade skrifter 2 1765–76
Anders Chydenius Samlade skrifter 3 1777–1803
Anders Chydenius Samlade skrifter 4 Budordspredikningar 1781–82
Anders Chydenius Samlade skrifter 5 Religiösa skrifter 1775–93

Det första bandet som utkom i september 2011 på det engelska förlaget Taylor & Francis (Routledge) var Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803, som innehåller elva av de mest centrala Chydeniustexterna översatta till engelska av Peter C. Hogg. Professor Lars Magnusson vid Uppsala universitet har skrivit kommentarerna till varje text och en längre, kontextualiserande introduktion om Chydenius liv och tidsperiod.

Projektet har genomförts av Anders Chydenius stiftelse, Garantiföreningen för Chydenius-Institutet rf. och Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius, där det redaktionella arbetet haft sin hemvist. Projektet har sysselsatt två personer på heltid. Översättar- och experttjänster har köpts in.

Chydenius-stiftelsens ordförande, professor emeritus Gustav Björkstrand har varit The Selected Works of Anders Chydenius, kansiordförande för redaktionsrådet och arbetet har följts upp av en styrgrupp med representanter för projektparterna och finansiärerna.

Vetenskapliga kommentatorer och experter

teol.dr, fil.dr h.c., professor emeritus Gustav Björkstrand
fil.dr, professor Carl-Johan Gadd
fil.dr, professor emeritus Peter Holmberg
fil.dr, professor Kaisa Häkkinen
fil.dr, professor emeritus Pekka Isoviita
fil.dr, docent Henrik Knif
teol.dr, professor Jyrki Knuutila
fil.dr, professor emeritus Bo Lindberg
fil.dr, professor Lars Magnusson
fil.dr, teol.dr Carola Nordbäck
fil.dr Jouko Nurmiainen
fil.dr, professor Jari Ojala
fil.dr, docent Krista Ojutkangas
fil.dr Päivi Maria Pihlaja
fil.dr, docent Kaj Sandberg
fil.dr, docent Henrika Tandefelt
teol.dr, biskop emeritus Erik Vikström
fil.dr, professor Nils Erik Villstrand
fil.dr Patrik Winton
fil.dr, professor emeritus Pentti Virrankoski
med.dr, docent Heikki S. Vuorinen

Översättare
fil.dr Heikki Eskelinen
B.A. Peter C. Hogg
fil.dr Jouko Nurmiainen
lic. i samhällsvetenskaper Eero Ojanen
fil.mag. Veli-Matti Pussinen
översättare Antero Tiusanen
fil.dr, docent Charlotta Wolff

Redaktionsråd
teol.dr, fil.dr h.c., professor emeritus Gustav Björkstrand (ordf.)
fil.dr, docent Henrik Knif
fil.dr, professor emeritus Bo Lindberg
fil.dr, professor emeritus Juha Manninen
fil.dr, professor Jari Ojala


Styrgrupp
professor emeritus Gustav Björkstrand (ordf.)
ordförande Antti Isotalus, Garantiföreningen för Chydenius-Institutet r.f.
överinspektör Eeva Kaunismaa, Undervisnings- och kulturministeriet (2013–2014)
docent Henrik Knif, Svenska litteratursällskapet i Finland
direktör Kari Kumpulainen, Karleby universitetscenter Chydenius (2009–2011)
professor emeritus Bo Lindberg
professor emeritus Juha Manninen
professor Jari Ojala, Jyväskylä universitet
kulturdirektör Sampo Purontaus, Karleby stad
direktör Tanja Risikko, Karleby universitetscenter Chydenius (2012–)
specialforskare Markku Suvanen, Undervisnings- och kulturministeriet (2006–2012)
direktör Mikko Viitasalo, Karleby universitetscenter Chydenius (2006–2009)

Redaktion
fil.mag., huvudredaktör Maren Jonasson
hum.kand., redaktionssekreterare Pertti Hyttinen

Assistenter
fil.mag. Mats Björkstrand
fil.mag. Magnus Nylund
fil.mag. Ann-Charlotte Söderman

De sammanlagda kostnaderna för projektet uppskattas bli 1 615 800 euro. Undervisningsministeriet har understött projektet med 545 000 euro. Övriga finansiärer är Karleby stad, Finlands Bank, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelins stiftelse, Konstsamfundet, Mellersta Österbottens kulturfond, Otto A. Malms Donationsfond, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarleby, Jenny och Antti Wihuris fond, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga Vitterhetsakademien samt några privata företag.

 

Ladda ner en broschyr om Samlade skrifter (pdf).

Nya subskriptioner på Samlade skrifter tas inte mera emot. Alla förhandsbeställningar som redan har gjorts levereras på överenskommet sätt.

Samlade skrifter kan du köpa t. ex. från Vetenskapsbokhandeln:

https://www.tiedekirja.fi/swedish/anders-chydenius-samlade-skrifter-band-4.html

email tiedekirja@tsv.fi
tfn 09 635 177
fax 09 635 017

Det går ännu att subskribera på den finska översättningen Kootut teokset.

Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 Routledges websida.

 

Mera om Chydenius: Chydenius-stiftelsen

Närmare upplysningar ger forskaren Pertti Hyttinen.