Karleby universitetscenter Chydenius

Anders Chydenius Samlade Skrifter

av Pertti Hyttinen Senast ändrad 2016-08-15 16:06

Målsättningen är att under åren 2006-2016 publicera samtliga skrifter av Anders Chydenius (ca. 2500 sidor) i en vetenskaplig kommenterad utgåva såväl i svensk originaltext som i finsk översättning. Dessutom skall ett omfattande urval ges ut i engelsk översättning. Sammanlagt blir det frågan om 11 band, samt en elektronisk utgåva av hela materialet.

Samlade skrifter band 1Chydenius skrifter finns för närvarande inte tillgängliga i original, och de finska översättningarna motsvarar inte de krav som ställs i dag. På engelska finns endast en publicerad text. En samlingsutgåva skulle därför innebära ett viktigt tillskott till vår nationella litteratur. Skrifterna är inte enbart av historiskt intresse, utan kan även bidra till den debatt som förs i dagens samhälle.

I projektet deltar Anders Chydenius stiftelse, Garantiföreningen för Chydenius-Institutet rf. samt Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius, som står för det praktiska arbetet med projektet. Projektet sysselsätter två personer på heltid, vartill översättar- och experttjänster köps in.

Till redaktionsrådet hör biskop emeritus, Chydenius-stiftelsens ordförande Gustav Björkstrand (ordförande), professor emeriti Juha Manninen och Bo Lindberg, docent Henrik Knif (Svenska Litteratursällskapet) och professor Jari Ojala (Jyväskylä universitet).

Projektet följas upp av en styrningsgrupp, där representanter för bl. a. finansiärerna och Undervisningsministeriet ingår.

Tutkimuskahvit 15042015

De sammanlagda kostnaderna för projektet uppskattas bli 1 615 800 euro. Undervisningsministeriet har beslutat understöda projektet med en sammanlagd summa på maximalt 545 000 euro. Övriga finansiärer är Karleby stad, Finlands Bank, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Mellersta Österbottens kulturfond, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarleby, Alfred Kordelin stiftelsen, Jenny och Antti Wihuris fond, Otto A. Malms Donationsfond, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga Vitterhetsakademien samt några privatföretag.

Den vetenskapliga utgåvan Anders Chydenius samlade skrifter bestående av fem band på ca 500 sidor var innefattar hela Chydenius skriftliga produktion i ursprunglig språkdräkt och försedd med vetenskapliga kommentarer och förklaringar. Bokserien ges ut av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Likaledes i fem band utkommer Anders Chydeniuksen kootut teokset som grundar sig på den vetenskapliga utgåvan och innehåller hela Chydenius produktion i ny finsk översättning. Bokserien ges ut av Edita Publishing Ab.

Enligt de nuvarande planerna skall alla delar ha utkommit till slutet av juni år 2016.

Innehållet i banden är följande:

Anders Chydenius Samlade skrifter 1 1751–65 (utkommit)
Anders Chydenius Samlade skrifter 2 1765–76 (utkommit)
Anders Chydenius Samlade skrifter 3 1777–1803 (utkommit)
Anders Chydenius Samlade skrifter 4 Budordspredikningar 1781–82 (utkommit)
Anders Chydenius Samlade skrifter 5 Religiösa skrifter 1775–93 (beräknad utgivningstid 9/2016)

Upplagan är begränsad. Anders Chydenius samlade skrifter ingår i vår nationallitteratur och dess värde och betydelse kommer att bestå långt fram i tiden. Bokserierna är även värdefulla presentartiklar.

Ladda en broschyr om Samlade skrifter (pdf).

Nya subskriptioner på Samlade skrifter tas inte mera emot. Alla förhandsbeställningar som redan har gjorts levereras på överenskommet sätt.

Samlade skrifter kan du köpa t. ex. från Vetenskapsbokhandeln:

https://www.tiedekirja.fi/swedish/anders-chydenius-samlade-skrifter-band-4.html

email tiedekirja@tsv.fi
tfn 09 635 177
fax 09 635 017

Det går ännu att subskribera på den finska översättningen Kootut teokset.

The Selected Works of Anders Chydenius, kansiI september 2011 gav det engelska förlaget Routledge ut Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803, som innehåller Chydenius mest centrala skrifter.

Den breda internationella läsekretsen har nu via Anticipating The Wealth of Nations för första gången möjlighet att stifta bekantskap med Chydenius skriftliga produktion. Förutom de centrala texterna, i vilka Chydenius krävde ekonomisk frihet, presenteras också hans tankar om såväl uttrycksfrihet och offentlighet som mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Bakgrunden till varje text belyses av professor Lars Magnussons (Uppsala universitet) kommentarer och boken innehåller också en omfattande översikt över Chydenius liv och tidsperiod författad av professor Magnusson. Chydenius texter har översatts till smidig engelska av Peter Hogg med bibehållen respekt för tidsandan i originaltexterna.

Närmare upplysningar ger forskarna Maren Jonasson och Pertti Hyttinen.

Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 Routledges websida.

Mera om Chydenius: Chydenius-stiftelsen

Share |