Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Korkeakoulututkinto

tekijä: tanja_isoaho — Viimeisin muutos tiistai 01. joulukuuta 2015, 12.31

Korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään heidän taustatutkintonsa mukaan:

1. Jyväskylän yliopiston LuK-tutkinnon suorittaneet

Opiskelijalla on vastaava osaaminen kuin tietotekniikan laitoksen oman kandidaatin tutkinnon suorittaneella, joten maisterin tutkintoa ei tarvitse täydentää pääaineen osalta.

2. Tietotekniikan alan korkeakoulututkinto

Opiskelijalla on tietotekniikan tai erittäin läheisesti siihen liittyvän alan korkeakoulututkinto. Opiskelijalla on oltava riittävän hyvä ohjelmointitaito. (Tarvittaessa ohjelmointiosaamista on täydennettävä opintojen aikana TIEP111 Ohjelmointi 2 -kurssilla.) Tähän ryhmään kuuluville opiskelijoille voidaan määrätä täydentäviksi opinnoiksi seuraavat opintojaksot, jos hänellä ei ole osoittaa niiden mukaista osaamista.

  • Sensoriverkot (SV)
   • TIEA322 Tietoliikenneprotokollat 3 op
   • TIEA241 Automaatit ja kieliopit 5 op
   • (TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op)
  • Koulutusteknologia (KT), pedagogiset opinnot oltava suoritettuina tai suoritettavana 
   • TIEP161 Opetusteknologia 3op
   • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa 2 op
   • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä 5 op
   • TIEA218 Web-sovellukset 5 op
   • (TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op)

  1. ja 2. kategorian hakijat voidaan valita suoraan maisterikoulutuksen opiskelijaksi tutustumiskurssien suorittamisen jälkeen, mikäli aiemman tutkinnon opintojen opintokokonaisuuksien arvosana on vähintään hyvä tai kaikkien opintosuoritusten arvosanojen keskiarvo on vähintään 3,2. Hakija voi korottaa aiemman tutkinnon opintosuoritusten arvosanojen keskiarvoa suorittamalla maisterin tutkinnon pääaineeseen kuuluvia opintoja. (HUOM! Tarvittavien opintojen määrä ei lisäänny, ainoastaan varsinainen opiskelijavalinta siirtyy myöhemmäksi.)

  3. Muu korkeakoulututkinto

  Mikäli aiempi korkeakoulututkinto ei ole riittävän soveltuva, täydentäviä opintoja määrätään siten, että opiskelijalla on taustaosaaminen mukaan luettuna tietotekniikan sivuainevaatimusten mukaisesti perus- ja aineopintoja vastaava osaaminen.

  Kategorian 3 hakijat suorittavat osan täydentävistä opinnoista avoimen yliopiston opiskelijana TICO-ryhmässä. Tarvittava opintopistemäärä ennen varsinaista valintaa määritellään jokaisen hakijan kanssa erikseen (max n. 34 op).

  Lisätietoja maisteriopintojen sisällöstä.

  Jaa |
  Ilmoittaudu koulutukseen!

  Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.