Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Haku luokanopettajien aikuiskoulutukseen

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 22. joulukuuta 2016, 10.35

Tervetuloa opiskelijaksi!

Luokanopettajakoulutusta järjestetään yliopistokeskuksessa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan alaisena. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.  Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempia yliopisto-opintoja ja opettajakokemusta, ks. vuoden 2016 valintaperusteet.

Seuraava haku on syksyllä 2017. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa 6.9.-20.9.2017 klo 15.00. Koulutukseen otetaan 45 opiskelijaa. Opiskelu alkaa tammikuussa 2018. Lisätietoja koulutuksesta Opintopolku.fi-palvelussa (etsi 'Luokanopettajien aikuiskoulutus'). 

 

OPISKELIJAVALINTAPERUSTEET 2016

 

Luokanopettajien aikuiskoulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot tai pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinto, mikäli soveltuva yliopistotutkinto on aiemmin suoritettu. Pääaine on kasvatustiede ja opintoihin sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Koulutuksesta valmistutaan keskimäärin kahdessa vuodessa, josta ajasta puolitoista vuotta on läsnäoloa vaativaa kokopäiväopiskelua.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opettajan esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.–6. luokilla.  Suurin osa valmistuneista sijoittuu luokanopettajan tehtäviin. Tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana myös muilla kouluasteilla. Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua erilaisiin tehtäviin koululaitoksessa ja yhteiskunnassa.

Koulutukseen valittavilta edellytetään aiemmin suoritetuiksi 80 opintopisteen laajuiset yliopisto-opinnot sekä opettajakokemusta (ks. tarkemmin Hakukelpoisuus-kohta). Aiemmat opinnot luetaan soveltuvin osin hyväksi koulutuksessa suoritettaviin tutkintoihin. Tarkemmin tutkinnon/opintojen rakenteesta ja sisällöstä, ks. http://www.chydenius.fi/opiskelu/luokanopettajien-aikuiskoulutus/opetussuunnitelma

Hakeminen

Hakuaika 1.2. (klo 8.00) – 1.3.2016 (klo 15.00). Koulutukseen haetaan Opintopolku.fi -palvelussa.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään yleisen korkeakoulukelpoisuuden lisäksi aiempia yliopisto-opintoja ja opettajakokemusta.

Korkeakoulukelpoisuus

Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon hakevilta edellytetään (yliopistolaki 558/2009, 37 §):

1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitettu tutkinto;

2) vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot;

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto; taikka

4) ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto-opinnot ja opettajakokemus

 1. Kaikkiaan vähintään 80 opintopisteen laajuiset yliopisto-opinnot, joihin tulee si­sältyä

 • perusopinnot (väh. 25 opintopistettä) kasvatustieteessä, aikuiskasvatus­tieteessä tai varhaiskasvatustieteessä tai yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot 60 op, sekä
 • yksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus jossakin toisessa ai­neessa (ei vaadita aiemmin yliopistotutkinnon suorittaneilta)

2. Opettajakokemusta vähintään 4 kk.

Opintoviikkomääräiset opinnot muunnetaan hakuvaiheessa opintopisteiksi käyt­täen kerrointa 1,8.

Opettajakokemukseksi hyväksytään toimiminen päätoimisena (väh. 16 opetustun­tia/viikko) opettajana esiopetuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitok­sessa, korkeakoulussa tai aikuiskoulutuksessa. Opetuksen tulee olla ryhmäope­tusta. Sivutoiminen tuntiopetus muunnetaan vastaamaan päätoimista kuitenkin edellyttäen, että viikoittainen opetustuntien määrä on vähintään 10 ja että jakso on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden. Esiopetus hyväksy­tään opettaja­kokemukseksi silloin, kun kyseessä on lakiin 1288/1999 perustuva 1.8.2001 jäl­keen annettu esiopetus.

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavien tutkintojen sekä vaadittavien yliopisto-opintojen ja opettajakokemuksen tulee olla suoritettuna 1.3.2016 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista esimerkiksi kielikokeella seuraavasti:

 • Yleinen kielitutkinto: taitotaso 5 vähintään kolmesta osa-alueesta, tai
 • Valtionhallinnon kielitutkinto: hyvä taito.

Hakemuksen liitteet

Sähköisen hakulomakkeen lisäksi tulee lähettää kopiot:

1) korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta,

2) suoritettujen yliopistotutkintojen ja -opintojen todistuksista/opintosuoritusotteista, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetuista opettajan pedagogisista opinnoista sekä

3) opettajakokemuksen osoittavista työtodistuksista.

Todistuskopiot on toimitettava 8.3.2016 klo 15.00 mennessä osoitteella:  Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Luokanopettajien aikuiskoulutus, PL 567, 67701 Kokkola.

Työtodistuksista tulee ilmetä tarkka aika. Päätoimisuuden tai sivutoimisessa tehtävässä viikoittaisen opetustuntimäärän ja tehtävän laadun tulee käydä selvästi ilmi (esim. esiopetus, merkintä lastentarhanopettaja ei ole riittävä).

Ulkomailla suoritetuista tutkintotodistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englanninkielisiä, tulee toimittaa myös virallisesti oikeaksi todistettu suomen, ruotsin tai englanninkielinen käännös. Virallinen käännös (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) voi olla joko,

 • todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös,
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä (kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari (maistraatissa),
 • virallisen kääntäjän tekemä käännös tai
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä

Pisteet lasketaan toimitettujen todistuskopioiden perusteella, joten olethan huolellinen liitteitä postittaessasi!

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Terveydentila ja toimintakyky

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset kos­kevat Jyväskylän yliopistossa seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö ja opettajan­koulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilal­taan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opis­kelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä henkilöiden koulutukseen pääsylle vamman tai muun fyysisen tai psyyk­kisen rajoitteen takia. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottami­selle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikostaustaote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tietty­jen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös rikostaustaotetta. Otetta voi­daan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään en­nen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimer­kintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Valintamenettely

Koulutukseen valitaan 40 opiskelijaa soveltuvuuskokeen perusteella. Hakemusten perusteella kokeeseen kutsutaan hyväksyttävien määrään nähden noin kolminkertainen määrä hakukelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. Lopulli­nen valinta tapahtuu pelkästään valintakokeen perus­teella.

Valintakokeeseen kutsuminen

Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin valintakokeeseen voidaan kutsua, kutsuminen tapahtuu seuraavien tekijöiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella

Opettajakokemus (0–7 pistettä):

 

opettajakokemus perusopetuksessa

0,5 p./2 kk

muu opettajakokemus

0,5 p./4 kk

Yliopisto-opinnot (0–4 pistettä):

 

Perusopinnot 25 op/15 ov/ approbatur

0,5 p.

Perus- ja aineopinnot 60 op/35 ov/cum laude approbatur

1 p.

Perus-, aine- ja syventävät opinnot 120 op/55 ov/laudatur

2 p.

Muut opinnot (0,5 pistettä):

 

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut

opettajan pedagogiset opinnot

 0,5 p.

Saman pistemäärän saavuttaneista hakijoista soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 10.–11.5.2016 Kokkolassa. Koe on hakijalle yksipäiväinen.

Valintakoe sisältää opetustuokion ja haastattelun. Haastattelun pohjaksi hakijat kirjoittavat kirjoitelman aiheesta ”Minä opettajana”. Kirjoitelmasta ja sen pa­lautta­misesta annetaan lisäohjeet valintakoekutsun yhteydessä.

Lopullinen valinta

Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella. Opetustuokiosta ja haastattelusta annetaan kummastakin pisteitä asteikolla 1–40. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijan on saavutettava kummastakin osi­osta vähintään 5,0 pistettä.

Jos useampi hakija saa valintakokeessa saman piste­määrän, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan ensisijaisesti opetustuokion perusteella, toissijaisesti arvalla.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa, näistä on tehtävä hakemus 15.3.2016 mennessä. Hakulomake (https://www.jyu.fi/hae/erityisjarjestely)  lähetetään osoitteeseen: Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa hakijan on oltava yhteydessä suoraan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajakoulutuksen toimistoon.

Erityisjärjestelyjä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Erityisjärjestelyjen tarvetta ei tarvitse osoittaa erillisellä liitteellä, jos hakija tarvitsee pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä.

Valinnan tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat julkaistaan tiistaina 19.4.2016.

Valinnan lopulliset tulokset julkistetaan 3.6.2016.

Kummassakin vaiheessa tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakeneille/kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille kirjeitse.

Tulokset julkaistaan myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikön ilmoitustaululla (käyntiosoite: Talonpojankatu 2 b, Kokkola) ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Ruusupuisto-rakennus, käyntiosoite: Alvar Aallon katu 9) sekä luvan antaneiden osalta verkossa. Ensimmäisessä vaiheessa osoitteessa https://www.chydenius.fi/opiskelu/luokanopettajien-aikuiskoulutus/valintakokeeseen_kutsuttavat ja toisessa vaiheessa osoitteessa https://www.chydenius.fi/opiskelu/luokanopettajien-aikuiskoulutus/koulutukseen_valitut.

Varasijalle sijoittuneet tai hylätyksi tulleet, voivat tiedustella puhelimitse opiskelijavalinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta. Tiedustelumahdollisuuden ajankohta ja yhteystiedot ilmoitetaan kirjeitse tulosten yhteydessä.

Hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua valinnan ensimmäisen ja/tai toisen vaiheen osalta 14 päivän kuluessa ko. vaiheen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella oikaisua haetaan. Oikaisupyyntö tulee osoittaa Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalle ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän yliopiston kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloitus

Hyväksymiskirjeen mukana hakijalle postitetaan opiskelupaikan vastaanottolomake, joka on palautettava Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen viimeistään 9.12.2016 klo 15.00.

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 19.12.2016.

Opinnot alkavat kokopäiväopiskeluna 10.1.2017. Opiskelijat ilmoittautuvat läsnä oleviksi kevätlukukauden 2017 alusta. Kasvatustieteen perusopinnot suorittaneille järjestetään täydentäviä kasvatustieteen aineopintoja syyslukukauden 2016 aikana avoimen yliopiston opintoina.

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, mikäli hän

1) suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;

3) on oman sairauden vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan.

Jos opiskelija ilmoittautuu em. syiden takia poissa olevaksi kevät- ja syyslukukausiksi 2017, hänelle lähetetään marraskuussa 2017 ohjeet opintojen aloittamisesta tammikuussa 2018.

Opintoaikojen rajaus

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme lukuvuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon kaksi lukuvuotta. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Mikäli hakijalla on jokin edellä mainittu peruste ilmoittautua poissaolevaksi, hänen tulee liittää todistusjäljennös opiskelupaikan vastaanottoilmoittautumislomakkeen mukaan

Neuvonta ja lisätiedot

 • opettajankoulutus@chydenius.fi
 • Mari Kiviniemi, mari.kiviniemi(at)chydenius.fi, p. 040 164 5402
 • Oili Uusitalo, oili.uusitalo(at)chydenius.fi, p. 040 805 4431
 • Anne Erkkilä, anne.erkkila(at)chydenius.fi, p. 040 678 5558
 • Hakija- ja opiskelijapalvelut, hakijapalvelut(at)jyu.fi, p. 040 805 4132

.

 

 

 

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.