Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

HOPS-ohje

tekijä: tinaaspl — Viimeisin muutos torstai 16. helmikuuta 2017, 12.22

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

 • HOPSin tarkoitus on yleisesti ohjata opiskelijaa suunnittelemaan opintojaan heti ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien.
 • HOPSin avulla on helppo seurata opintojen edistymistä sekä päättää opiskelutahdista ja tutkinnon sisällöstä.
 • HOPSia tarkistetaan opintojen edetessä, tavallisesti syyslukukauden alussa seuraavaksi lukuvuodeksi.

HOPSin sisältö

 • HOPS perustuu tutkintovaatimusten mukaisiin luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä, op) tutkintorakenteeseen sekä filosofian maisterin tutkinnon (maisteriopinnot 120 op) tutkintorakenteeseen.
 • HOPS sisältää
  • pakolliset pää- ja sivuaineopinnot
  • valinnaiset opinnot (sivuaineopinnot)
  • pakolliset yleisopinnot (mm. kieliopinnot)
  • hyväksiluetut opinnot
  • opintojen suunnitellun suoritusaikataulun
 • HOPS-lomake (Excel-taulukko), jonka opiskelija täyttää

Aikaisempien opintojen hyväksilukemista

 • Kemian opinnoista hyväksiluetaan laboratorioalan ammattitutkinnon suorittaneille lähes kaikki ensimmäisen vuoden kemian opinnot sekä opintojakso ”Työharjoittelu teollisuudessa 8 op”.
 • Lisäksi aineopintojen laboratorioharjoituksia osittain (tai kokonaan), muuta harkinnan mukaan.
 • Huom! HOPSiin tehdään tässä vaiheessa vain kemian opintojen hyväksilukemiset. Muiden oppiaineiden hyväksiluvut opiskelija anoo asianomaisilta laitoksilta ja Kielikeskuksesta myöhemmin. (Ehdotukset voi laittaa HOPSiin)

HOPSin vaiheet ja aikataulu

 • Opiskelija täyttää HOPS-lomakkeen sekä toimittaa selvitykset ja perustelut hyväksiluettaviksi anottavista opinnoista HOPS-ohjaajalle mahdollisimman pian.
 • Opettajat katsovat korvaavuudet.
 • HOPS-ohjaaja tarkistaa HOPSit ja ilmoittaa opiskelijoille opettajien päätökset sekä HOPSissa olevat mahdolliset korjattavat asiat.
 • Valmis HOPS toimitetaan HOPS-ohjaajalle.
 • Laitosneuvosto tai laitoksen johtaja (Oulun yliopisto) käsittelee ja hyväksyy HOPSit
 • Tiedekunta myöntää varsinaisen opinto-oikeuden tämän jälkeen
 • Hyväksytty HOPS yhdessä infotilaisuuden kanssa korvaa opintojakson Orientoitavat opinnot 1 op (780078Y)

HOPSin tekeminen

 • 1) Aloita HOPSin tekeminen tutustumalla HOPS-lomakkeeseen, luonnontieteelliseen tiedekunnan opinto-oppaaseen, kemian koulutusohjelman oppaaseen sekä mahdollisesti muiden tiedekuntien opinto-oppaisiin.
 • 2) Täytä HOPS-lomake. Käytä apuna mainittuja opinto-oppaita, joista löydät mm. opintojaksokuvaukset (kurssikuvaukset).
  • pakolliset opintojaksot on merkitty HOPS-pohjaan valmiiksi
  • mitä valinnaisia opintoja (sivuaineet, maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot) aiot suorittaa
  • missä järjestyksessä (kts. opinto-opas luku Opintojen kulku; huomaa kurssikuvauksissa mainitut esitietovaatimukset) ja millaisella aikataululla aiot opinnot suorittaa
  • voisitko saada hyväksilukemisia (korvaavuuksia aikaisemmalla opinnoilla ja työkokemuksella), (osa korvautuvista opinnoista on valmiiksi merkitty HOPS-lomakkeeseen)
  • merkitse HOPS-lomakkeeseen seuraavat tiedot
   • koulutusohjelman pakollisten opintojakson arvioidut suoritusajat
   • suunnitelma sivuaineiksi
   • valitsemasi maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehtojen (ei sitova) ja mahdollisten muiden suuntautumisvaihtoehtojen opintojaksojen arvioidut suoritusajat
   • muiden kiinnostavien opintojaksojen (= valinnaisia opintoja) arvioidut suoritusajat
   • suoritusajat opintojaksoista, jotka olet jo tehnyt esim. avoimessa yliopistossa
   • perustelut opintojaksoihin, jotka haluaisit korvattaviksi (missä ja milloin olet tehnyt vastaavia opintoja tai työtä, jotka edellyttää opintojaksolla annettavia tietoja).
  • HUOM! Kemian laitos päättää vain kemian opintojen korvaavuuksista.
   • Mikäli sinulla on esim. matematiikan ja fysiikan opintoja, asianomainen laitos päättää niiden hyväksilukemista.
   • Kieliopintojen osalta päätöksen tekee Kielikeskus (kts. tarkemmin Yksityiskohtaiset ohjeet HOPSin täyttämiseksi).
  • HOPSiin merkityt opintojaksot vähintään:
   • Luonnontieteiden kandidaatti vähintään 180 op
   • Maisteriopinnot 120 op
 • 3) Lähetä täyttämäsi HOPS-lomake (sähköpostina) sekä toimita selvitykset (työselostukset yms.) ja perustelut, mitä opintojaksoja haluaisit hyväksiluettaviksi aikaisempien opintojen tai työkokemuksen perusteella HOPS-ohjaajalle.
 • 4) HOPS-ohjaaja ilmoittaa opettajien päätökset hyväksilukemisista sekä mahdolliset korjattavat kohdat HOPSissa
 • 5) Tee pyydetyt korjaukset HOPSiin
 • 6) Toimita korjattu/muutettu HOPS ohjaajalle.
 • 7) Laitosneuvoston tai laitoksen johtajan hyväksyminen
 • 8) Varsinaisen opinto-oikeuden myöntää luonnontieteellinen tiedekunta laitoksen esityksestä.
 • 9) Tämän jälkeen saat merkinnän opintojakson Orientoivat opinnot 1 op (780078Y) suorittamista ja hyväksiluetut suoritukset viedään opintosuoritusrekisteriisi.

Myöhemmät vaiheet

 • Opintojen edetessä voit merkitä HOPS-lomakkeeseen suoritetut opinnot.
 • Voit tarkistaa HOPSia esim. lukuvuoden alussa ja tehdä muutoksia tilanteen mukaan (esim. vaihtaa suuntautumisvaihtoehtoa, valinnaisia opintoja, suoritusajankohtaa).
Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.