Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Työnohjaajakoulutus 2005-2007

tekijä: anu_rantamaki — Viimeisin muutos keskiviikko 26. tammikuuta 2011, 13.49

Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat kehittää itseään työssä ja työn laatua sekä ammatillista osaamistaan.

Chydenius-Instituutti – Kokkolan yliopistokeskus järjesti yhteistyössä Metanoia Instituutin kanssa työnohjaajakoulutuksen vuosina 2005-2007 Kokkolassa. Koulutusohjelma kesti 2 ½ vuotta ja se sisälsi 30 seminaaripäivää sekä muuta työskentelyä ja itseopiskelua.

Kohderyhmä
Koulutus oli tarkoitettu moniammatilliseksi mm. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opettajille, kouluttajille, teologeille ja yritysten henkilöstölle. Osallistujilta edellytettiin suoritettua ammatillista perustutkintoa ja aiempi omakohtainen kokemus työnohjattavana olemisesta luettiin eduksi valittaessa osallistujia koulutukseen. Osallistujilta edellytettiin persoonallista soveltuvuutta sekä henkilökohtaista ja aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta työnohjaustyöhön koulutuksen keston ajan.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä ja auttaa heitä soveltamaan tätä tietoa. Koulutuksessa käytiin kattavasti läpi keskeiset työnohjauksen kysymykset ja sovellusalueet. Koulutuksen tavoitteena oli antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen.

Koulutusohjelman työskentelyssä pyrittiin yhdistelemään luovasti erilaisia työnohjauksellisia työtapoja. Koulutukseen liittyi sekä kokemusperäisiä että teoreettisia oppimistapahtumia. Työtavalla pyrittiin erilaisten oppimisprosessien yhdistämiseen ja luovaan ymmärtämiseen tiedon soveltamisessa. Koulutus rakennettiin kehittymisprosessin kuvaksi ja se tavoitteli oivalluksen, omien työtapojen tutkimisen ja asioiden käsitteellisen hahmottamisen yhdistämistä. Työskentelyn tavoitteena oli tutkivan työotteen sisäistäminen. Työtapojen taustalla oli teoreettinen viitekehys, jolla pyritään psykodynaamisen, systeemisen ja oppimisnäkökulman yhdistämiseen.

Toteutus
Koulutus koostui seitsemästä kolmipäiväisestä, kahdesta kaksipäiväisestä ja yhdestä viisipäiväisestä seminaarista sekä muusta työskentelystä ja itseopiskelusta. Ohjatun opiskelun laajuus oli yhteensä 40 opintoviikkoa.

Seminaarien pääteemoja olivat työnohjauksen käsite, työnohjauksen lajit ja muodot, työnohjauksen aloittaminen, työnohjaussopimus, työnohjaajan rooli, työnohjaussuhde, työnohjausprosessi, työnohjauksen menetelmät, uudistuminen ja muutoksen dynamiikka, ryhmä- ja yhteisödynamiikka, työnohjauksen eettiset haasteet sekä työnohjauksen päättäminen.

Koulutukseen valittavilta edellytettiin, että heillä oli mahdollisuus saada omaa työnohjausta joko oman organisaation sisällä tai ulkopuolella koulutetulta ohjaajalta. Ensimmäisen koulutusvuoden jälkeen koulutettavat toimivat itse työnohjaajina omissa organisaatioissaan. Lisäksi koulutettavat käsittelivät omia työnohjauskokemuksia pienryhmissä. Koulutus sisälsi jatkuvaa prosessikirjoittamista sekä oman työnohjaajaroolin kehittymistä koskevaa itsearviointia.Lisäksi osallistujat tekivät koulutuksen aikana seminaarityön valitsemastaan aiheesta. Seminaarityönohjaus tapahtui seminaarijaksoilla.

Kouluttaja
Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toimi Teol.tri ja Huk Timo Totro (organisaatiokonsultti FINOD). Hän on toiminut pitkään työnohjaajien ja työyhteisökonsulttien kouluttajana sekä johtamiskouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa. Hän on toiminut myös työnohjaajana sekä organisaatiokonsulttina yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla. Tällä hetkellä hän työskentelee seniorikonsulttina Metanoia Instituutissa.

Lisätietoja
erikoissuunnittelija Paula Kivinen

tyonohjaajat2

Jaa |