Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Eri-ikäiset kehittyvässä työyhteisössä 2006-2007

tekijä: anu_rantamaki — Viimeisin muutos keskiviikko 26. tammikuuta 2011, 13.48

Eri-ikäisten johtaminen edellyttää vahvaa panosta työyhteisön toimivuuteen: ikätekijät huomioivalla johtamisella luodaan työympäristö, missä arvostetaan kaiken ikäisiä ja jokaiselle annetaan mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa työhön ja työolosuhteisiin.

Kohderyhmä
Koulutus oli suunnattu yritysten ja julkisten organisaatioiden johto- ja esimiestehtävissä toimiville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tavoitteet ja toteutus
Koulutuksen tavoitteena oli tarjota kokonaiskuva eri-ikäisten työntekijöiden johtamisesta. Keskeisiä tarkasteltavia teemoja olivat eri-ikäisten johtaminen, hiljainen tieto ja osaaminen sekä ikäjohtaminen työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Teema 1: Ikälähtöinen henkilöstön johtaminen – mitä johdetaan ja miten?

Työvoiman ikääntyminen on haaste johtamiselle. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. työntekijöiden ikääntyminen sekä työn, työn tekemisen ja työssä tarvittavien tietojen ja taitojen muuttuminen. Eri-ikäisten työntekijöiden johtamisessa tarvitaan neutraalia ikäasennetta, joka mahdollistaa tulokseen ja osaamiseen perustuvan arvostuksen.

Tämän lisäksi tarvitaan työn ja sen tekemisen analysointia ja kehittämistä, jotta muuttuva työ ja erityisesti ikääntyvä työvoima kohtaisivat paremmin. Työn tekemiseen liittyvät vaatimukset ja odotukset ovat muuttuneet, eikä näitä muutoksia pystytä täysin ymmärtämään, ellei niistä keskustella. Tulosjohdetuissa kulttuureissa työn ja työntekijän perusasiat on unohdettu eli työnantajan ja työntekijän ’pyynnöt ja tarjoukset’ on syytä käydä muuttuneissa olosuhteissa läpi.

Teema 2: Hiljainen tieto – nikseistä organisaation kilpailutekijäksi

Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen on herättänyt monissa organisaatioissa huolen osaamisen säilymisestä. Hiljaisen tiedon tunnistaminen, tallentaminen ja hyödyntäminen auttavat organisaatioita selviytymään eläkeaallosta mutta myös kohtaamaan tulevaisuuden haasteet kiristyvän kilpailun ympäristössä. Hiljaista tietoa jakamalla organisaatiossa voidaan mm. tehostaa toimintaa, parantaa laatua ja pienentää rekrytointi- ja perehdyttämiskustannuksia.

Koulutuspäivä antaa yleistä tietoa hiljaisesta tiedosta sekä auttaa tunnistamaan omaa ja työyhteisön hiljaista tietoa. Lisäksi koulutus antaa eväitä hiljaisen tiedon johtamiseen ja hyödyntämiseen sekä esittelee keinoja hiljaisen tiedon jakamiseksi.

Teema 3: Yksilöllisyyden ja erilaisuuden voima
- ikänäkökulma työhyvinvointiin

Työelämän vaatimukset nostavat esiin uusia työkykyvaatimuksia, jotka koskevat kaikenikäisiä. Vastuu terveydestä, toimintakyvystä, osaamisesta ja motivaatiosta on osittain yhteiskunnalla, mutta hyvin suurelta osin työyhteisöllä ja työntekijällä. Esimies toimii työyhteisön edustajana toisaalta puitteiden rakentajana, mutta toisaalta esimerkkinä sekä yksilöiden motivoitumisen tukena paremman työkyvyn ja työssä jaksamisen kehittämisessä.

Yksilölliset ratkaisut työjärjestelyissä esimerkiksi työn tekemisen ajan ja paikan suhteen, tai työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, ovat osa tämän päivän työelämää. Yksilöllisyys ja erilaisuuden huomiointi voivat parhaimmillaan olla työyhteisön vahvuus kilpailtaessa sekä hyvin koulutetuista nuorista että pätevistä ja kokeneista työelämän konkareista.

Lisätietoja
erikoissuunnittelija Paula Kivinen

Jaa |