Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Vuoden 2014 valintaperusteet

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 11. tammikuuta 2016, 14.54

Opiskelijamäärä

20 opiskelijaa

 

 

Opiskelijavalinta

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opettajankoulutus järjestää lukuvuonna 2014 – 2015 erilliset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erityisopettajan opinnot). Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

 

Valintamenettely

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakupapereiden perusteella kutsutaan valintakokeisiin noin kolminkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään nähden. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeen tuottaman pistemäärän perusteella.

Valintakokeeseen kutsumisen perusteet

Kaikilta valintakokeisiin kutsuttavilta edellytetään

  • luokanopettajan kelpoisuus,
  • erityispedagogiikan perusopinnot/approbatur (vähintään 25 op/15 ov) ja
  • vähintään kahden vuoden opettajakokemus.

Pisteitys

Esivalinnan pistemäärä (maksimispistemäärä 28 pistettä) muodostuu kahdesta osasta: opettajakokemuksesta (0-8 pistettä) ja yliopistollisista arvosanoista ja opintokokonaisuuksista (0-20 pistettä). Valintakokeeseen kutsuminen tapahtuu näiden osien muodostaman yhteispistemäärän perusteella. Pisteitä voi saada edellä luetellut perusvaatimukset ylittävistä ansioista. Tasapisteissä järjestys ratkaistaan 1) erityispedagogiikan opintojen 2) erityisopettajakokemuksen ja 3) arvan perusteella.

 

Opettajakokemus (0 - 8 pistettä)

Opettajakokemukseksi hyväksytään toimiminen päätoimisena (väh. 16 t/vk) opettajana perusopetuksessa ja lukiossa tai muissa soveltuvissa opettajan tehtävissä 28.2.2014 mennessä. Esiopetus hyväksytään opettajakokemukseksi silloin, kun kyseessä on lakiin 1288/1999 perustuva 1.8.2001 jälkeen annettu esiopetus. Vain päätoimiset ja yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden kestäneet jaksot otetaan huomioon. Pisteitä annetaan työkokemuksesta seuraavasti:

Vuodet       1        2        3        4        5        6        7    jne.

Pisteet        0        0        2        4        6        8        8    jne.

Erityisopetuksen työkokemuksen painoarvo on suurempi kuin muun opettajakokemuksen. Opettajakokemusta pisteitettäessä työkokemusaika erityisopetuksessa kerrotaan kahdella.

 

Yliopistolliset arvosanat ja opintokokonaisuudet (0 - 20 pistettä)

Pisteitä annetaan perus-, aine- ja syventävistä opinnoista siten, että korkein arvosana pisteitetään. Arvosanat voivat olla tutkintoon sisältyviä tai tutkinnon ulkopuolella suoritettuja. Opettajan pedagogisia opintoja (60 op/35 ov), perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja (60 op/35 ov) ja varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja (60 op/35 ov) ei pisteitetä erikseen. Huomioon otetaan vain ne arvosanat ja opintokokonaisuudet, jotka on suoritettu hakuajan päättymiseen 24.3.2014 mennessä.

Erityispedagogiikan ja logopedian opinnot:

syventävät opinnot/laudatur           8 pistettä

aineopinnot/cum laude                  5 pistettä

perusopinnot/ approbatur               3 pistettä (ei pisteitä erityispedagogiikasta)

Muut soveltuvat vähintään 25 opintopisteen/15 opintoviikon laajuiset yliopistolliset arvosanat ja opintokokonaisuudet:

syventävät opinnot/laudatur           6 pistettä

aineopinnot/cum laude                  4 pistettä

perusopinnot/approbatur                2 pistettä

Valintakoe

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Valintakoe sisältää yksilöhaastattelun ja ryhmätehtävän. Yksilöhaastattelun suorittaa kaksi haastattelijaa. Haastattelun pohjaksi hakijat kirjoittavat kirjoitelman aiheesta ”Pohdintoja erityiskasvatuksesta”. Kirjoitelmasta ja sen palauttamisesta annetaan lisäohjeet valintakoekutsun yhteydessä. Ryhmätehtävässä hakijat keskustelevat pienryhmässä (3-4 henkilöä) annetusta aiheesta. Kutakin ryhmän jäsentä arvioi kaksi asiantuntijaa.

Kummassakin osiossa kaksi arvioitsijaa antaa hakijalle sijalukupistemäärän, joka tarkoittaa hakijan sijoittumista suhteessa toisiin hakijoihin. Kukin arvioija antaa pienimmän sijalukupistemäärän (1) parhaaksi arvioimalleen hakijalle. Osa-alueista saatujen sijalukupisteiden summa osoittaa hakijan lopullisen sijaluvun, jonka perusteella koulutukseen valitaan 20 uutta opiskelijaa sijaluvun osoittamassa järjestyksessä. Mitä pienempi sijalukupisteiden summa on, sitä korkeammalle hakija sijoittuu lopullisessa valinnassa. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen 1) yksilöhaastattelun pistemäärän ja 2) arvonnan perusteella.

Haastattelun painoarvo on suurempi kuin ryhmätehtävän painoarvo. Haastattelusta saatu sijalukupistemäärä kerrotaan kahdella.

Valinnan aikataulu

 • Hakuaika alkaa 3.3. ja päättyy 24.3.2014.
 • Valintakokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan viimeistään 25.4.2014.
 • Valintakokeeseen tulo on vahvistettava viimeistään 9.5.2014.
 • Valintakoe järjestetään 21.5.2014.
 • Valintakokeen tulokset julkistetaan 2.6.2014.
 • Opiskelijapaikan vastaanottamisesta on ilmoitettava viimeistään 16.6.2014.
 • Koulutus alkaa elokuussa 2014.

Oikaisumenettely

Valintakokeeseen kutsumatta jääneellä on mahdollisuus saada selvitys siitä, mihin kielteinen tulos on hänen kohdallaan perustunut. Ensimmäisen vaiheen valintaan tyytymätön hakija voi pyytää oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Samoin lopulliseen opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää tiedekunnalta kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten ilmoittamisesta.

 

 

Opintojen aloittaminen

 

Opinnot on aloitettava elokuussa 2014.

Jaa |
Ilmoittaudu koulutukseen!

Ajankohtaisimmat koulutukset ja niiden ilmoittautumisajat löydät etusivulta.