Live, laugh, love to learn! –Minun vuoroni loistaa!

Tutkimuksessa tarkastellaan oppimisen haasteita systeeminäkökulman ja sekundaarioppimisvaikeuksien viitekehyksissä. Hankkeessa kehitettävä Toiminnanohjauksen tikas (TT) -malli (Meriläinen & Piispanen 2018) ohjaa oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen kontekstuaalispedagogisissa oppimisympäristöissä (Piispanen 2012, Piispanen & Meriläinen 2013) POPS 2014 -viitekehyksessä. Mallissa oppimista positiivisesti edistävät pedagogiset ratkaisut toimivat ennaltaehkäisevinä tukitoimina yleisopetuksessa. Tutkimushankkeen avulla tehdään näkyväksi oppilaan oikeus hyvään ja laadukkaaseen opetukseen, joka tarjoaa jokaiselle yksilöllisen mahdollisuuden oppia ja edistyä opinnoissa omien oppimisedellytysten mukaisesti, turvallisissa oppimistilanteissa, oppimisympäristöissä ja oppimisen mahdollistavassa toimintakulttuurissa.

Mallin teoreettisena viitekehyksenä toimii toimintakulttuuria ohjaava PERMA-teoria (Seligman 2011), jonka mukaan myönteisillä tunteilla on kouluelämässä suunnaton merkitys. Positiivisten tunteiden ja onnellisuuden yhteys hyviin oppimistuloksiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin elämässä tulisi Layardin & Hagellin (2015) mukaan huomioida suunniteltaessa koulutyötä niin luokan, koulun, kunnan kuin valtion tasolla. Toiminnanohjauksen tikasmallin suunnittelussa tämä nähdään keskeisenä lähtökohtana.

TT-malli ohjaa jäsentämään oppimisympäristön struktuuria ja pedagogista toimintaa yksilöllisen oppimisen kannalta selkeäksi. Siinä pyritään systeemiteorian viitekehyksessä ymmärtämään, miten erilaiset toimet ja vuorovaikutusmallit vaikuttavat oppimisprosessiin kokonaisuutena.

Tutkimushankkeessa kehitettävään TT -malliin liittyy syksyllä 2018 käynnistyvä, 8 op:n laajuinen, perusopetuksen opettajille suunnattu täydennyskoulutus: Luokka haltuun ratkaisukeskeisesti -käytännön työvälineitä yksilölliseen oppimisen ohjaamiseen ja työrauhan edistämiseen.

Merja Meriläinen, FT, KM
Maarika Piispanen, KT